top of page
God says:  
All scripture is God -breathed and cannot be broken.

Bondye di:  

Tout ekriti yo se “Bondye soufle” 2 Tim 3:16

Ekriti yo pa ka kraze Jan 10:35

Okenn lèt oswa konjesyon serebral p ap pase Mat 5:18

Lespri a ap gide w nan tout verite a Jan 16:13

Pawòl Bondye a fikse nan syèl la pou toutan Sòm 19:89

Pawòl Jewova a ap kanpe pou tout tan. Eza 40:8

Pawòl Bondye yo pote limyè Sòm 119:130

 

Pèp mwen an ap detwi akoz mank konesans. "Paske ou te jete konesans, mwen menm tou mwen jete ou kòm prèt mwen; paske ou te inyore lalwa Bondye ou a, mwen menm tou mwen pral inyore pitit ou yo. Oze 4:6.

Resansman 23:19 Bondye pa yon moun, donk li pa bay manti. Li pa moun, kidonk li pa chanje lide. Èske li janm pale epi li pa aji?

 

Pastè w di lalwa mouri.

Bondye di:

 • Eklezyas 12:13 Sa a se tout istwa a. Kounye a, men dènye konklizyon mwen an: Gen krentif pou Jewova epi obeyi kòmandman l yo, paske se devwa tout moun.

 • Proverbs 28:9 9 Moun ki detounen zòrèy li pou l' pa koute lalwa, lapriyè l' se yon bagay ki pa bon.

 • Proverbs 10:8 8 Moun ki gen bon konprann ap resevwa kòmandman, men yon moun sòt k'ap pale byen fò y'ap detwi.

 • Matthew 5:17 17 Pa kwè mwen vin aboli lalwa ni pwofèt yo. Mwen pa vin aboli yo, men pou m rive akonpli yo. 18 Paske, anverite m ap di nou, jiskaske syèl la ak latè a pase, pa gen yon sèl jot, pa yon kout plim p ap disparèt nan Lalwa jiskaske tout bagay fini. 19 Kidonk, nenpòt moun ki dezobeyi youn nan pi piti nan kòmandman sa yo e ki anseye lòt moun pou yo fè menm jan an, y ap rele l pi piti nan wayòm syèl la, men moun ki pratike yo e ki anseye yo, y ap rele l gran nan wayòm syèl la.

 • Romans 2:13 13 Paske, se pa moun k'ap koute lalwa a ki jis devan Bondye, men se moun k'ap fè lalwa ki pral jistifye.

 • 1 Jan 2:4 Si yon moun di: "Mwen konnen li", men li pa obeyi kòmandman l yo, li se yon mantè, epi verite a pa nan li. 5 Men, si yon moun kenbe pawòl li a, renmen Bondye a vrèman pafè nan li. Konsa nou konnen nou nan li: Jak 1:25 Men, moun ki byen gade nan lwa pafè libète a epi ki kontinye fè sa—pa yon moun k ap koute l bliye, men yon moun k ap fè l byen, l ap jwenn benediksyon nan sa li. fè.

 • Sòm 19:7 Lalwa Seyè a bon nèt, li bay kè kontan. lwa Senyè a fè konfyans, fè moun ki senp yo saj. 8 Kòmandman Senyè a dwat, yo fè kè yo kontan. Kòmandman Granmèt yo klere, yo klere je yo.9 Lakrentif pou Granmèt la pi, li kenbe tout dekrè Granmèt la fèm, yo tout jis.10 Yo pi presye pase lò pase anpil. pi bon kalite lò; Yo pi dous pase siwo myèl, pase siwo myèl ki soti nan siwo myèl. nan kenbe yo gen gwo rekonpans.12 Men, ki moun ki ka disène pwòp erè yo?

 • Deteronòm 11:19 Moutre yo pitit ou yo. Pale de yo lè ou lakay ou ak lè ou sou wout la, lè ou pral dòmi ak lè ou leve.

 • Jeremi 31:33 Men sa Seyè a di ankò: -Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre lè sa a. “M ap mete lalwa mwen an nan lespri yo e m ap ekri l nan kè yo. Mwen pral Bondye yo, epi yo pral pèp mwen an

 • 2 Timote 3:16 Tout ekri nan Liv se Bondye ki soufle, li itil pou anseye, rale zòrèy, korije ak fòmasyon nan jistis, 17 pou sèvitè Bondye a kapab byen ekipe pou tout bon travay.

Gen plis pase 20 vèsè ki pwouve pi lwen pase tout dout rezonab ke lwa pafè Bondye a toujou entak. (tanpri revize "Èske lwa a vrèman elimine?")

 

Pastè w la di lalwa a se yon jouk nan kou w:

Bondye di:

 • Deteronòm 4:8 Ki nasyon ki pi gwo, ki gen lòd ak jijman jis tankou tout lalwa mwen mete devan nou jòdi a?

 • Deteronòm 30:11 Kòmandman m'ap ban nou jodi a pa twò difisil pou nou konprann, e li pa depase limit nou.

 • Revelations 22:14 Benediksyon pou moun ki obeyi kòmandman l' yo, pou yo ka gen dwa jwenn pyebwa ki bay lavi a, pou yo ka antre nan pòtay lavil la.

 

Pastè w la di jou repo a chanje sa Bondye di:

 • Ezekyèl 22:26, 27 "Prèt li yo (pastè nou yo) yo te fè lwa mwen an vyole, yo derespekte bagay ki apa pou mwen yo; yo pa t fè diferans ant sa ki sen ak sa ki pa bon, epi yo pa t anseye diferans ki genyen ant sa ki pa pwòp ak sa ki pa pwòp. yo pwòp, yo kache je yo pou jou repo mwen yo, e mwen pa respekte m nan mitan yo. 27 "Pwosè l yo nan li yo, yo tankou chen mawon k ap dechire bèt yo, yo fè san koule, yo detwi lavi yo pou yo ka jwenn pwofi ki malonèt... (pa gen yon sèl. vèsè nan tout Bib la chanje li)

 • Ezekyèl 20:12 Apre sa, mwen ba yo jou repo mwen an kòm yon siy ant mwen menm ak yo. Se te pou fè yo sonje se mwen menm ki Seyè a, ki te mete yo apa pou yo ye

apa pou Bondye. (Ou p ap jwenn yon sèl ekriti nan Bib pèsonèl ou ki chanje oswa retire Saba Sen Bondye a)

 

Pastè w la di: Jezi te deklare tout vyann pwòp Bondye di:

 • Mak 7:19 "Paske sa pa antre nan kè yo, men nan vant yo, epi apre sa soti nan kò yo."

Doktrin Legliz la te ajoute sa ki annapre yo nan ekriti: “Lè li di sa, Jezi te deklare tout manje pwòp.” Reflechi sou sa: Si Jezi te di sa, li pa ta ka Sovè nou. Li t ap peche, vyole kòmandman Bondye a konsènan enstriksyon dyetetik yo. Fè atansyon, si ou rankontre nenpòt vèsè ki nan konfli ak tout lòt ekriti yo.

(Ekritir idantifye sa ki manje pa moun)

 • Isaiah 65:1 1 Tout lajounen m'ap lonje men m' sou yon pèp k'ap fè rebèl. 3 Yon pèp? Ki moun ki fè m' fache tout tan devan m'. 4 Moun k'ap ofri bèt pou touye nan jaden, epi boule lansan sou lotèl an brik; Moun k'ap manje vyann kochon, ak bouyon abominable nan veso yo.

 • Isaiah 66:16 16 Paske, avèk dife ak nepe li, Seyè a pral jije tout moun. Epi Seyè a pral touye anpil. 17 Men sa Seyè a di: "Moun ki sanktifye tèt yo epi ki pirifye tèt yo, pou yo ale nan jaden yo apre yon zidòl nan mitan an, manje vyann kochon, abominasyon an ak sourit, yo pral fini ansanm."

 

Pastè w la di: “Se konsa, jijman mwen an se ke nou pa ta dwe rann li difisil pou Janti yo ki ap tounen vin jwenn Bondye.

Bondye di:

 Acts 15:19 Se poutèt sa, se jijman mwen an pou nou pa dwe lakòz pwoblèm pou moun lòt nasyon k'ap tounen vin jwenn Bondye. …20 Olye de sa, nou ta dwe ekri epi di yo pou yo evite manje ki sal ak zidòl yo, soti nan imoralite seksyèl, nan vyann bèt yo toufe, ak nan san. sinagòg chak jou repo.”

 Pifò nan nou sote sou vèsè 21 sa a se Tora a senk premye liv nan Bib la. Èske w te janm tande sa nan nenpòt etid biblik? Sa a se tout sa ki nesesè pou delivre.

 

Pastè w la di:

lalwa a se sèlman pou jwif yo:

Bondye di:

 • Galatians 3:26 26 Nou tout se pitit Bondye grasa lafwa nan Kris la. Yeshua 27 Paske, nou tout ki te resevwa batèm nan Kris la, nou te abiye ak Kris la? 28 Pa gen ni jwif ni grèk, (oswa kretyen) esklav ni lib, gason ni fi, paske nou tout fè yon sèl nan Kris la Yeshua 29 E si nou fè pati Kris la, nou se desandans Abraram ak eritye dapre pwomès la.

 • Romans 8:7 7 Paske, nati peche a toujou move ak Bondye. Li pa t janm obeyi lwa Bondye yo, e li pa janm obeyi lwa Bondye yo. Se poutèt sa moun ki toujou anba kontwòl nati peche yo pa janm ka fè Bondye plezi.

 

Pastè w la di:

Pòl di, ou anba favè Bondye pa lalwa.

Paul di:

 • Galatians 5:17 17 Paske, kò a anvi sa ki kont Lespri Bondye a, epi Lespri Bondye a anvi sa ki kontrè ak kò a. Yo youn opoze ak lòt, pou nou pa fè sa nou vle.…18 Men, si Lespri a dirije nou, nou pa anba Lalwa.

 • 1 Korentyen 11:1 Se pou nou imite mwen menm jan mwen imite Kris la.

 • Acts 24:14 "Men, sa m'ap rekonèt nou, dapre chemen yo rele yon sèk, se konsa mwen adore Bondye zansèt mwen yo, mwen kwè tout bagay ki ekri nan Lalwa a ak nan pwofèt yo se pou Kris la. ou se desandans Abraram ● Women 8:14 Paske, tout moun Lespri Bondye a dirije yo se pitit Bondye.

 

Pastè w la di:

Pa jije moun dapre sa yo manje oswa bwè oswa fason yo selebre jou ferye oswa jou repo Bondye a.

Paul di:

 • Colossians 2:16 16 Se poutèt sa, pa kite pesonn jije nou nan manje, oswa nan bwason, oswa pou yon jou fèt, oswa pou lalin nouvèl la, oswa pou jou repo 17 ki se lonbraj bagay ki gen pou vini yo. men kò a se nan Kris la.

Bondye ap di pitit li yo pou yo pa kite moun lòt nasyon yo jije paske yo obeyisan pou yo respekte lwa ak estati Bondye yo, tout bagay sa yo pral obsève nan milenè a. Pasaj sa a te pran nan lèt la te ekri Kolosyen yo, yon gwoup moun ki fèk soti nan koutim payen yo e ki te antre nan zanmi Kris la. Pòl ap avèti nouvo disip yo pou yo pa koute kritik adoratè payen yo. Adorasyon payen an kont lwa ak lwa Bondye yo

 

 

Pastè w la di:

Nou anba yon nouvo alyans ki pa oblije respekte lwa yo:

Bondye di:

 • Jeremi 31:33 Men sa Seyè a di ankò: -Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre lè sa a. “M ap mete lalwa mwen an nan lespri yo e m ap ekri l nan kè yo. Mwen pral Bondye yo, epi yo pral pèp mwen an

 • Jeremi 31:31 Seyè a di ankò: -Gade, jou yo ap vini, kote m'ap fè yon nouvo kontra ak moun pèp Izrayèl yo ak moun Jida yo.

 • Ebre 8:10 Paske, men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre jou sa yo, Seyè a di. M'ap mete lwa mwen yo nan lespri yo, m'ap ekri yo nan kè yo. Mwen pral Bondye yo, epi yo pral pèp mwen an.

 • Ezekiel 36:26-27 26 M'ap ba ou yon kè nouvo, m'ap mete yon lespri tou nèf nan ou. M'ap wete kè wòch la nan kò nou, m'ap ba nou yon kè lachè. M'ap mete Lespri m' nan nou, m'ap fè nou mache dapre lòd mwen yo, epi n'a kenbe kòmandman mwen yo, n'a fè yo.

 

Pastè w la di: lwa a te kloure sou kwa Bondye di:

 • Women 8: 2 Paske nan Jezi Kris la, lalwa Lespri lavi a te libere nou anba lalwa peche ak lanmò.

 • Galatians 5:18 18 Men, si Lespri a dirije nou, nou pa anba lalwa. “Lalwa peche ak lanmò” a eskòte, oswa mennen nou, nan Kris la lè li fè remake ke nou nan esklavaj/anba madichon an. Se pa jiskaske "lwa peche ak lanmò" a anseye nou ke nou madichon ak nan esklavaj, ke nou ka vin jwenn Mesi a ak lafwa kòm Sovè nou an. San konesans sa a nou pa ta gen okenn rezon pou nou vin jwenn li.

 

Pastè w la di:

Bondye chanje tout bagay pou moun lòt nasyon yo paske pèp Izrayèl la pa t 'kapab kenbe lwa li yo, Bondye retire yo epi li retire yo nan chemen an.

Lè w reponn kesyon sa yo sonje w ap jije karaktè Bondye.

 

 1. Èske pawòl Bondye a kontredi tèt li?

 2. Èske Pawòl Bondye a kanpe pou tout tan?

 3. Èske Bondye fè anyen san li pa revele l pa mwayen pwofèt li yo anvan?

 4. Èske Bondye bay manti?

 5. Èske Bondye chanje lide; Èske Bondye toujou kenbe pwomès li yo?

 • 1 Corinthians 14:33 Paske, se pa Bondye ki fè konfizyon, men se lapè, tankou nan tout legliz sen yo.

 • Ezayi 40:8 Zèb la cheche. flè a te fennen, men pawòl Bondye nou an ap rete pou tout tan.

 • Jan 10:35 Si li te rele yo bondye, moun ki te pale ak pawòl Bondye a, epi sa ki ekri nan Liv la pa ka kraze.

 • 1 Pyè 1:25 Men, pawòl Seyè a te la pou tout tan. Epi se pawòl sa a ki nan bon nouvèl la te anonse nou an.

 • Amòs 3:7 Wi, Seyè a, Bondye a, p'ap fè anyen.

Èske w pral kontinye suiv legliz la ki di ekriti yo chanje oswa elimine, oswa èske w ap suiv Bondye ki di ekriti yo pa ka kraze?

 • Resansman 23:19 Bondye pa yon moun, donk li pa bay manti. Li pa moun, kidonk li pa chanje lide. Èske li janm pale epi li pa aji?

Matye 25:31-34 Lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini nan tout bèl pouvwa li, ak tout zanj Bondye yo ansanm ak

Li, lè sa a li pral chita sou fòtèy la nan tout bèl pouvwa li. Tout nasyon yo pral sanble devan li, epi li pral separe yo youn ak lòt, tankou yon gadò mouton separe mouton l yo ak kabrit yo. L'ap mete mouton yo sou bò dwat li, men kabrit yo sou bò gòch. 

 

Lè sa a, wa a pral di moun ki sou bò dwat li yo: "Vini, nou menm Papa m' beni, vin eritye wayòm ki te pare pou nou depi nan fondasyon mond lan." Lè sa a, Wayòm Bondye a pral dirije pa Yeshua, epi yo pral eritye pa moun ki te jwenn glwa lè yo te resisite pami mò yo. Sen resisite yo—sitwayen Wayòm Bondye a—ap dirije ansanm ak yo

Yeshua sou rès pèp ki sou tè a

(Danyel 7:27; II Timote 2:12; Revelasyon 2:26-28; 5:9-10; 20:4-6; 22:5).

Ki sa Lalwa Wayòm nan ye?

● Jij 21:25. Lalwa se tou senpleman yon gid pou moun yo swiv pou asire jwenti, akò, ak lapè nan relasyon sivil ak entèpèsonèl. San yo pa yon estanda konprann, ki aplike pa yon chèf souveren, tout moun ta aji selon pwòp kapris oswa dezi pa yo, epi pa gen anyen ki bon oswa ki entérésan Jij 2 ta dwe pwodwi. Wayòm Bondye a pa diferan. I Korentyen 14:33 Se pa Bondye ki fè konfizyon.

 

Wayòm li an pral gen lapè ak lòd paske tout moun ki pral antre nan li pral volontèman soumèt tèt li a lalwa - kòmandman yo - nan Bondye. Bondye p ap genyen pèsonn nan Wayòm li an ki demontre, dapre modèl lavi l, li pap obeyi l. (Matye 7:21-23; Ebre 10:26-31). Revelasyon 12:17 dekri sen yo kòm moun ki "ki respekte kòmandman Bondye yo epi ki gen temwayaj Jezi a.

De deklarasyon sa yo - renmen Bondye ak renmen frè parèy ou tankou tèt ou - encapsule kat premye ak sis dènye kòmandman yo respektivman. Kòmandman yo jis defini plis fason pou renmen Bondye ak renmen moun. Nou renmen Bondye an jeneral lè nou mete l an premye, lè nou pa adopte èd fizik pou nou adore l, lè nou pa pote non l pou gremesi, epi nou kenbe saba setyèm jou a sen. Nou renmen moun, an jeneral, nan onore paran nou, pa touye moun, pa fè adiltè, pa vòlè, pa bay manti, epi pa anvi. ● Jan 14:15 "Si nou renmen m', kenbe kòmandman m' yo. "Moun ki gen kòmandman m' yo e ki obeyi yo, se moun ki renmen m'. Papa m' va renmen moun ki renmen m' yo, m'a renmen l'. manifeste tèt mwen ba li."

"Si yon moun renmen m', l'a kenbe pawòl mwen an, Papa m' va renmen l', n'a vin jwenn li, n'a rete lakay nou. Moun ki pa renmen m' pa kenbe pawòl mwen yo.

e pawòl nou tande a pa pou mwen men se Papa ki voye yo

Your Pastor says 
that you are not under the judgment of God's laws His statutes and Sabbaths they have been removed and done away with, fulfilled by Jesus. No law requires no mercy no need for Repentance. Grace and Salvation mean nothing. 
bottom of page