top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Pa pratike peche

"Èske ou vle kwè sa Bib la di

oswa sa yo te anseye w la di?"

1

“Peche ki mennen nan lanmò se refi espre pou w kwè nan Yeshua Mesi, pou w suiv kòmandman Bondye yo, epi pou w renmen frè w yo.”

 

Sèl peche ki pa padone se yon rejte pawòl Bondye a.

4Tout moun ki pratike peche tou, fè sa ki mal. peche se anachi.5 Ou menm konnen ke li te parèt pou wete peche, epi nan li, pa gen peche.6Non moun ki rete nan li kontinye peche; pèsonn ki kontinye ap peche pa ni wè l ni konnen l.7 Ti children, pa kite pèsonn twonpe nou.Moun ki fè sa ki dwat, se jis, menm jan li jis. 8 Nenpòt moun ki fè peche, se moun dyab la, paske dyab la ap peche depi nan konmansman an. Rezon ki fè Pitit Bondye a te parèt se pou l detwi zèv dyab la.9Non yon moun ki fèt nan Bondye fè yon pratik nan peche, paske desandans Bondye a rete nan li; epi li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10 Pa sa a se evidan ki moun ki pitit Bondye, ak ki moun ki pitit dyab la: moun ki pa pratike lajistis pa soti nan Bondye, ni moun ki pa renmen frè l '.

Yonn renmen lòt

11 PouMen mesaj nou te tande depi nan konmansman an, se pou nou youn renmen lòt.12 Nou pa ta dwe tankou Kayen, ki te nan mechan an e ki te touye frè li. E poukisa li touye l? Paske pwòp zèv li yo te move e frè l la jis.13 Fè pa sezi, frè m yo,c ke mond lan rayi w.14 Nou konnen nou soti nan lanmò pou nou antre nan lavi paske nou renmen frè yo. Moun ki pa renmen, li rete nan lanmò. 15 Tout moun ki rayi frè li se yon ansasen, epi ou konnen pa gen okenn ansasen ki gen lavi etènèl ki rete nan li.

16 PaSa a nou konnen renmen, ke li te bay lavi li pou nou, epi nou dwe bay lavi nou pou frè yo.17Men si yon moun gen byen lemonn epi li wè frè l nan bezwen, men li fèmen kè l kont li, ki jan lanmou Bondye fè nan li? 18 Timoun piti, se pou nou pa renmen nan pawòl oswa nan pale, men nan aksyon ak nan verite.

19 Pasa a nou pral konnen ke nou se nan verite a epi rasire kè nou devan li; 20paske chak fwa kè nou kondane nou, Bondye gen plis pouvwa pase kè nou, e li konnen tout bagay.21 Mezanmi, si kè nou pa kondane nou, nou gen konfyans devan Bondye; 22epiKèlkeswa sa nou mande nou resevwa nan men li paske nou kenbe Wi li Kris epi youn renmen lòt, jan li te kòmande nou an. 24 Moun ki obeyi kòmandman l yo, li rete nan Bondye,  ak Bondye nan li. Se poutèt sa, nou konnen li rete nan nou, grasa Lespri li ban nou an.

Sa ki anba la a se yon lis bagay Bib la konsidere kòm yon abominasyon:

 • Bagay ki pa pwòp (Lev. 7:21)

 • Tout moun ki manyen yon bagay ki pa pwòp, kit se yon moun ki pa pwòp, kit se yon bèt ki pa pwòp, kit se yon bèt ki pa pwòp, ki deplase sou tè a, epi ki manje vyann bèt yo ofri pou di Bondye mèsi a, se pou yo wete l nan mitan pèp la.

 • Koutim payen yo (Lev. 18:30)

 • "Tout bagay degoutans sa yo se moun ki nan peyi kote m'ap mennen nou an pratike, e se konsa peyi a vin sal.

 • Zidòl (2 Kwo. 15:8; 1 Pyè 4:3)

 • Peche lèzòm (Sòm 14:1; 53:1)

 • Tronpe (Mik. 6:10)

 • Nanm pèdi (Rev. 21:8)

 • Men, pou moun ki lach yo, moun ki pa gen lafwa yo, ki degoutans yo, ki jan pou ansasen yo, imoral yo seksyèlman, majisyen yo, moun k'ap sèvi zidòl yo ak tout moun k'ap bay manti, pòsyon yo pral nan letan ki boule ak dife ak souf, ki se dezyèm lanmò a."

 • Yon nonm avanse (perverse; yon moun ki vire sou kote ( Pwo. 3:32 ; 11:20 )

 • Yon gade fyè ( Pwo. 6:16-17 )

 • Yon lang bay manti ( Pwo. 6:17 ; 12:22 )

 • Men ki koule san inosan (( Pwo. 6:17 )

 • Yon kè mechan k ap fè konplo ( Pwo. 6:18 )

 • Pye ki prese fè peche ( Pwo. 6:18 )

 • Yon fo temwen k ap bay manti ( Pwo. 6:19 )

 • Yon simen dezakò ( Pwo. 6:19 )

 • Mechanste ( Pwo. 8:7 )

 • Yon fo balans oswa balans ( Pwo. 11:1 )

 • Sakrifis mechan yo ( Pwo. 15:8 ; 21:27 )

 • Chemen mechan yo ( Pwo. 15:9 )

 • Panse mechan yo ( Pwo. 15:26 )

 • Moun ki gen kè fyè yo ( Pwo. 16:5 )

 • Jistifye mechan yo ( Pwo. 17:15 )

 • Kondane moun ki jis ( Pwo. 17:15 )

 • Divè, pwa malonèt ( Pwo. 20:10, 23 )

 • Divè, mezi malonèt (Pwo. 20:10)

 • Refize tande lalwa ( Pwo. 28:9 )

 • Lapriyè rebèl la ( Pwo. 28:9 )

 • Manje vyann ofrann lapè nan 3yèm jou a (Lev. 7:18)

 • Kèk zak menm sèks (Lev. 18:22; 20:13; Dt. 23:18) Gade 

 • Pran orneman nan zidòl lè yo detwi (Dt. 7:25-26)

 • Nenpòt pratik idolatri (Dt. 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17)

 • Ofri yon bèt enpafè bay Bondye kòm yon sakrifis (Dt. 17:1)

 • Nenpòt trafik ak demon (Dt. 18:7-12)

 • Mete rad opoze a (Dt. 22:5)

 • Mennen yon jennès oswa yon sodomit nan kay Bondye a (Dt. 23:18)

 • Re-maryaj ansyen konpayon yo (Dt. 24:1-4)

 • Trope lòt moun (Dt. 25:13-16)

 • Fè imaj/zidòl (Dt. 27:15)

 • Zidòl Amon yo ( 1 Wa 11:5 )

 • Zidòl Moab (1 Rwa. 11:7; 2 Rwa. 11:13)

 • Zidol Sidon (2 Rwa. 23:13)

 • Lansan ipokrit yo ofri (Iza. 1:13).

 • Manje bagay ki pa pwòp ( Eza. 66:17 )

 • Ofri sakrifis imen (Jer. 32:35)

 • Vòl (Ez. 18: 6-13)

 • Touye moun (Ezek. 18: 6-13)

 • Adiltè (Ez. 18: 6-13)

 • Opresyon lòt moun, sitou pòv oswa vilnerab (Ezek. 18: 6-13)

 • Vyolans (Ezek. 18: 6-13)

 • Kase ve (Ez. 18: 6-13)

 • Prete yon frè ak enterè (Ez. 18:6-13)

 • Kouche ak yon fanm ki gen règ (Ez. 18: 6-13)

 • Kè dite (Ez. 18: 6-13)

 • Enjistis (Ez. 18: 6-13)

 • Adorasyon anti-Kris (Dan. 11:31; 12:11; Mt. 24:15; 2 Tes. 2:4; Rev. 13)

 • Ensès (Lev. 19: 6-30)

 • Bagay lèzòm estime anpil (Lik 16:15)

 • Anpil lòt peche nasyon yo (Lev. 18: 26-29; Dt. 18: 9-12; 20:18; 29:17; 1 Wa. 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 Chr. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Ezek. 7: 3-20; 8: 6-17; 16: 2-58; 20: 4-30; Rev. 17: 4-5. )

bottom of page