top of page
Child of God or a child of the Devil
All of mankind is “under the law” (The law of sin and death) until they come into covenant through faith in the Messiah and receive salvation by grace through that faith.
anyone who does not practic righeousnes is not of God

,

Pitit Jewova   

                          Oswa pitit dyab la.

Paske, moun ki gen Lespri Bondye a dirije yo se pitit Bondye.

Ezayi 61:1

Objektif lavi a?  Epi sa a se fason pou gen lavi etènèl—pou konnen ou, sèl vrè Dye a, ak Yeshua mesi, sila a ou voye sou tè a. Jan 17:3

Apre tout bagay sa yo, gen yon sèl bagay pou di: Gen respè pou Bondye, epi obeyi kòmandman li yo, paske se tout sa nou te kreye pou sa a se devwa tout moun. Eklezyas 12:13 

 • Kisa yon pechè ye? Tout moun ki fè peche vyole lwa Bondye a paske peche se menm jan ak vyole lwa Bondye a. 1 Jan 3:4

 • Moun ki fè sa ki mal se moun dyab la, 1Jan 3:8

 • Bondye deteste priyè yon moun ki inyore lalwa. Pwovèb 28:9

 • Tout mantè pral jwenn tèt yo nan lak dife nan souf boule. Sa a se dezyèm lanmò a.” Revelasyon 21:8

 

Ou dwe jistifye. Paske, moun k'ap koute lalwa yo pa jis devan Bondye, men moun k'ap fè lalwa yo pral jistifye. Women 2:13

Ou dwe repantiMwen vin rele pa moun ki panse yo jis, men moun ki konnen yo se pechè e ki bezwen repanti.” Lik 5:32

Ou dwe jisMezanmi, pa kite pèsonn twonpe nou sou sa. Lè moun fè sa ki dwat, sa montre yo jis, menm jan Kris la jis. 8 Men, lè moun kontinye peche, sa montre yo fè pati dyab la, 1Jan 3:7 Mwen vin pa rele.

moun ki panse yo jis, men moun ki konnen yo se pechè epi ki bezwen repanti.

“Lik 5:32

Devwa chak paran?Pawòl sa yo, m ap kòmande w jodi a, pral nan kè w. 7“W'a moutre pitit gason ou yo yo avèk dilijans, w'a pale de yo lè w chita lakay ou, lè w'ap mache sou wout la, lè ou kouche ak lè w'ap leve. 8 “W'a mare yo tankou yon siy sou men ou, epi yo pral tankou devan sou fwon ou. 9 “N'a ekri yo sou chanbrann pòt kay ou ak sou pòtay ou yo. Detewonòm 6:4-9

Tout moun dwe fèt ankòNenpòt moun ki fèt nan Bondye refize pratike peche paske desandans Bondye a rete nan li; li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10Se sa ki fè pitit Bondye yo distenge ak pitit dyab yo: Nenpòt moun ki pa fè sa ki dwat, moun ki pa fè sa ki dwat, ni moun ki pa renmen frè l. 1Jan 3:9 Kisa ki pral rive ou lè ou mouri? Tout moun dwe mouri yon fwa, epi apre sa, Bondye dwe jije l, Ebre 9:27

 

Lafwa yo defini nan Bib la kòm:

 1. Lafwa se: kwè ke tout sa Bondye te di yo se verite, pran angajman pou suiv sa li di, epi answit fè sa Pawòl la di. Nan lòt mo, kwè / fè konfyans, komèt obeyi oswa fè, ak Lè sa a, aksyon an nan obeyi / fè li. Yon lòt fason nou di li se: Lafwa se moun ki kwè, komèt ak konfyans nan Bondye ak Pawòl li.

 2. Tout limanite “anba lalwa” (Lalwa peche ak lanmò) jiskaske yo vin nan alyans grasa lafwa nan Mesi a epi resevwa delivrans grasa lafwa sa a.

 3. Pitit Bondye grasa lafwa 23 Anvan chemen lafwa nan Kris la te disponib pou nou, lalwa te mete nou anba gad. Nou te kenbe nan gad pwoteksyon, pou di konsa, jiskaske chemen lafwa a te revele. 24 Kite m pale yon lòt jan. Lalwa te gadyen nou jiskaske Kris la te vini; li te pwoteje nou jiskaske nou te kapab vin dwat devan Bondye grasa lafwa. 25 Epi kounyeya, lè chemen lafwa a rive, nou pa bezwen lalwa ankò kòm gadyen nou. 26 Paske, nou tout se pitit Bondye grasa lafwa nan Jezikri. 27 Epi, tout moun ki te ini ak Kris la nan batèm yo, yo mete Kris la sou yo, tankou yo mete rad nèf sou yo. Paske, nou tout fè yon sèl nan Jezikri. 29 Epi kounyeya, lè nou fè pati Kris la, nou se vrè pitit Abraram. Ou se eritye li, e pwomès Bondye te fè Abraram pou ou.

 4.  Fason pou nou sove se pou nou kwè ke nou te peche e nou merite lanmò paske Pawòl la di sa.

 • Jan 3:3 Jezi reponn li: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: si nou pa fèt yon lòt fwa, nou p'ap ka wè Peyi Wa ki nan Seyè a.

 • Travay 2:38 Pyè reponn li: "Nou chak dwe repanti pou peche nou yo, tounen vin jwenn Seyè a, epi yo dwe batize nan non Yeshua Mesi a pou yo ka padonnen peche nou yo.

Lè sa a, w ap resevwa don Sentespri a.

 • Proverbs 28:9 9 Moun ki detounen zòrèy li pou l' pa koute lalwa, lapriyè l' se yon bagay ki pa bon.

 • Eklezyas 12:13 Sa a se tout istwa a. Men konklizyon mwen an kounye a: Gen krentif pou Jewova epi obeyi kòmandman l yo, paske sa a se devwa tout moun.

 • Galatians 3:28 28 Pa gen ni jwif, ni moun lòt nasyon, ni esklav ni lib, ni gason ni fi ankò.

Paske, nou tout fè yon sèl nan Kris la Yeshua.

 • Jak 1:22 Men, pa sèlman koute pawòl Seyè a. Ou dwe fè sa li di.

Sinon, ou sèlman ap twonpe tèt ou.

"Lè sa a, Seyè a di m ', rele mesaj la! 

Pa kenbe. Di pèp Izrayèl mwen an: Ou fè peche! Ou vire do bay Seyè a, Bondye nou an. Ezayi 58:1

 "Lè nou di yo tout bagay sa yo, pa atann yo koute. Rele avètisman nou yo, men pa atann yo reponn. Seyè a, Bondye yo a, ki refize aprann (Jerami 7:27).

Paske, Bondye se Lespri, se konsa moun ki adore li yo dwe adore nan lespri ak nan verite. “Jan 4:24 Prezante kò nou tankou yon sakrifis vivan, apa pou Bondye, akseptab pou Bondye, ki se adorasyon espirityèl nou. Women 12:1-2 Verite a se Tora Bondye a Ou dwe dirije pa Lespri Bondye a Gal 5:18

For God is Spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. “John 4:24 Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Romans 12:1-2 Truth is God’s Torah You must be led by the Spirit Gal 5:18
bottom of page