top of page

How Do I Honor My Father and Mother as a Young Adult?

 • Work together on setting clear boundaries. ...

 • Take an interest in their lives and feelings. ...

 • Tell them about your life. ...

 • Learn from them. ...

 • Express your appreciation for them. ...

 • Ask for a father's blessing. ...

 • Speak positively about them to others. ...

 • Pray for them.

More items...

How to honor our father and mother? Obeying them

Pou pitit pitit trè espesyal nou yo: Ou se sètènman yon kado nan men Bondye, chak nan nou te yon lajwa total pou nou. Nou renmen nou tout, e nou priye chak jou pou Bondye revele tèt li ba nou. Nou chak, enkli nou chak, oblije respekte tout kòmandman l yo.  2“Respekte papa w ak manman w.” Sa a se premye kòmandman ki gen yon pwomès: 3Si w onore papa w ak manman w, “bagay yo ap mache byen pou ou, epi w ap viv lontan sou tè a Efezyen 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki jan yo onore papa nou ak manman nou?

Obeyi yo

Egzòtasyon yon papa: Jwenn sajès

8 Pitit mwen, koute lè papa ou korije ou.

Pa neglije enstriksyon manman w.

9 Sa w aprann nan men yo pral kouwone w ak favè e li pral yon chenn onè nan kou w.

 1. Fè bèl ak kè kontan ak yo Lè yo mande w fè yon bagay pou yo?

 2. Montre yo respè lè w ap pale ak yo.

 3. Pase tan avèk yo.

 4. Se pou ou pa egoyis.

 

Paske, Bondye te di: 'Respekte papa ou ak manman ou' ak 'Nenpòt moun ki madichon pou papa l' oswa manman l 'se pou yo touye l'.  Matye 15:4

To our very special grandchildren: You are certainly a gift from God, each of you has been a complete joy to us. We love you all, and we pray daily that God would reveal himself to you.
bottom of page