top of page
False Prophet
lamb or wolf which one is your pastor?
a tree is known by its fruit

Fo pwofèt  

 

Nenpòt moun ki mennen lòt moun kite obeyi kòmandman Bondye yo se yon fo pwofèt.Detewonòm 13 Tès

 

Nan Ezekyèl, Jewova dekri kijan pastè yo ap fè vyolans sou lwa li yo.

 

 • Ezekyèl 22:26 Prèt li yo (pastè nou yo) te fè lalwa mwen an malfezan, yo derespekte bagay ki apa pou mwen yo, yo pa t fè diferans ant sa ki sen ak sa ki pa bon, yo pa t moutre diferans ki genyen ant sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp. epi yo kache je yo pou jou repo m yo, epi mwen pa respekte m nan mitan yo. 27 "Pwovenn li yo nan li yo, yo tankou chen mawon k ap dechire bèt yo, yo fè san koule, yo detwi lavi yo pou yo ka jwenn pwofi ki malonèt.…

 

Bondye di: Nenpòt moun ki fèt nan Bondye refize pratike peche, paske desandans Bondye a rete nan li; li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10 Par sa bann zanfan Bondye ek bann zanfan dyab i kapab ganny distenge: nenport ki en dimoun ki pa fer ladrwatir pa sorti kot Bondye, ni en dimoun ki pa kontan son frer. Nou ta dwe youn renmen lòt. (Peche se transgresyon lalwa)

 

Yeshua sèvi ak analoji fwi ak pye bwa pou idantifye fo pwofèt yo.

Fwi a se konpreyansyon Pawòl Bondye a jan yo demontre nan rezilta yon lavi ki te konprann ak aplike Pawòl Bondye a avèk presizyon.

 

 • Matye 12:33 "Swa fè pye bwa a bon ak fwi li bon, oswa fè pyebwa a move ak fwi li move, paske pye bwa a se konnen nan fwi li yo.

 

Kanta sa ki te simen sou bon tè, se li menm ki tande pawòl la e ki konprann li.

Pye bwa a se moun nan, fwi a se kalite lavi ki lakòz (pa konpreyansyon Pawòl Bondye a men pito aplikasyon apwopriye li). Gen anpil moun ki konprann epi ki pa aplike epi ki donk pa bay bon fwi) - moun nan konnen li pa fwi li oswa mank ladan l. Remake ke li defini sa ki te simen nan tè a pou pwodwi bon pye bwa a - tande, konprann ak pwodui bon fwi jan li te deja defini kòm yon bon pye bwa. Aplikasyon Pawòl Bondye a ak tout kè, oswa fè Pawòl Bondye a, pral pote tribilasyon nan nanm nan nan defi fizik, sosyal, ekonomik, sikolojik, ak emosyonèl ... oswa soufrans pou dedomajman pou Peyi Wa a -

 • Matye 7:18 18 Yon bon pye bwa pa ka bay move fwi, epi yon move pyebwa pa ka bay bon fwi. Kidonk, ki jan nou kalifye oswa diskalifye fwi ke Yeshua ap pale sou yo. Sepandan, yon moun ki gen yon kè ki chwazi neglije lalwa Bondye a pa gen okenn dezi suiv lalwa Bondye a. Matye 7:20 Konsa, nan fwi yo, w ap rekonèt yo

 • Matt. 7:15 "Fè atansyon ak fo pwofèt yo. Yo vin jwenn ou ak rad mouton, men anndan yo se chen mawon ki fèb Vèsè 16 “W ap rekonèt yo grasa fwi yo. Èske moun ranmase rezen nan touf pikan, oswa fig frans nan pye pikan? "

 • Matye 7:17 "Menm jan tou, tout bon pye bwa bay bon fwi, men yon move pyebwa bay move fwi."

 

 

 

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Matye 7:18... "Yon bon pye bwa pa ka bay move fwi, e yon move pye bwa pa ka bay bon fwi."

” Sa fè nou konnen sa ki ta dwe nan kè tout pèp li a. E SI... li nan kè nou, lè sa a SE PRAL dezi nou pou pouswiv. Men, si li PA nan kè yon moun Lè sa a, li pral pwouve nan dezi yo pa pouswiv li.

Ou swa vle obeyi li OSWA ou vle neglije li. Yo PAKA melanje. Li sanble difisil pou fè yon jijman sou pastè ou kòm yon fo pwofèt lè vi ou se menm jan ak pa yo. Fwi nou dwe veye pou nou se chwazi pou nou pa respekte lalwa Bondye a. Tout lòt bagay ka melanje men pa gen okenn melanj dezi pou obeyi ak dezi pou neglije Lalwa Bondye a. Se youn oubyen lòt nan je Papa a. Epi sonje, vyole yon lwa se tankou vyole tout.

 

 • Proverbs 15:13 13 Moun k'ap mache dwat yo rayi sa ki manti.

 • Proverbs 14:11 11 Tanp mechan yo pral detwi, Men, tant moun ki mache dwat yo pral boujonnen. 12 Gen yon chemen ki sanble dwat pou yon moun, Men, fini li se chemen lanmò.

 • 1 Jan 3:5 Nenpòt moun ki fèt nan men Bondye refize fè peche, (peche se transgresyon lalwa).

 • 1 Jan 3:9 Paske, desandans Bondye a rete nan li. li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10 (Se konsa, pitit Bondye yo ak pitit Satan yo ka distenge:) Nenpòt moun ki pa pratike lajistis pa soti nan Bondye, ni moun ki pa renmen frè l '. 11 Men mesaj nou te tande depi nan konmansman an: Nou dwe youn renmen lòt.

 

Pwochen vèsè yo ta dwe konfime pou moun ki defye pawòl Jewova a ak vèsè seriz chwazi ki soti nan kontèks. Oswa moun ki fè deklarasyon ki sijere Jewova se yon jan kanmenm pini pèp Izrayèl la ak beni legliz la. Esansyèlman di gen règ diferan pou diferan gwoup.

 

 • Ezayi 53:6 Nou tout tankou mouton yo pèdi wout, nou chak tounen nan pwòp pa yo.

fason; Men, Seyè a te fè mechanste nou tout tonbe sou li... Yeshua. ● Resansman 23:19 "Bondye pa yon moun pou l' bay manti, ni yon pitit gason pou l' tounen vin jwenn Bondye, èske li te di, èske li p'ap fè sa? Oubyen èske li pale, epi li p'ap fè sa. bon.

 • 1 Corinthians 3:3 Paske, se pa Bondye ki fè konfizyon, men se lapè, tankou nan tout legliz sen yo.

 • 1 Jan 3:4 Moun ki di: Mwen konnen l ', epi li pa obeyi kòmandman li yo, se yon mantè, epi verite a pa nan li.

 • Jan 1:14 Pawòl la te fè chè, li te rete nan mitan nou (epi nou te wè glwa li a, glwa tankou sèl Pitit Gason Papa a), plen ak favè ak verite. ● Eklezyas 12:14 Ann tande konklizyon tout bagay la: Gen krentif pou Bondye, epi respekte kòmandman l yo, paske se tout devwa lòm.

 • Proverbs 28:9 9 Moun ki pa koute lalwa, se yon bagay ki pa bon pou moun k'ap lapriyè. 10 Moun ki twonpe moun ki mache dwat yo nan move chemen, li menm ap tonbe nan twou pa l, men moun ki san repwòch ap eritye byen.… ● Pwovèb 2:1 Pitit mwen, si ou resevwa pawòl mwen yo, si ou pran kòmandman m yo nan ou; 2 Fè zòrèy ou atantif pou sajès, panche kè ou pou konprann. 3 Paske, si w rele pou w gen disènman, leve vwa w pou w konprann; …

 • 2 Pyè 3:6 Li ekri konsa nan tout lèt li yo, li pale nan yo sou bagay sa yo. Gen kèk pati nan lèt li yo difisil pou konprann, ki moun inyoran ak enstab defòme, menm jan yo fè rès Ekriti yo, nan pwòp destriksyon yo. 17 Se poutèt sa, mezanmi, piske nou deja konnen bagay sa yo, veye nou pou nou pa kite erè moun k ap fè lalwa yo ap depòte nou, pou nou pa kite pozisyon nou an sekirite.…

 • 1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal tou. Vrèmanvre, peche se anachi.

 • Galatians 3:10 10 Paske, tout moun ki soti nan travay lalwa a, yo anba madichon. paske men sa ki ekri: “Madichon Bondye pou tout moun ki pa kontinye fè tout bagay ki ekri nan liv lalwa a. "Men, pa gen moun ki jistifye pa lalwa nan

wè Bondye klè, paske “moun ki jis yo pral viv grasa lafwa. “Men, lalwa pa soti nan lafwa, men “moun ki fè yo ap viv grasa yo”. Jezi te rachte nou anba madichon lalwa a, li te tounen yon madichon pou nou (paske sa ki ekri: "Madichon Bondye pou tout moun ki pandye sou yon pye bwa"), pou benediksyon Abraram te ka rive sou moun lòt nasyon yo nan Yeshua, pou nou. ta ka resevwa pwomès Lespri a grasa lafwa.

bottom of page