top of page
Unanswerable questions
 
there is only one direction to chose

 Petèt ou ka vle tou prezante kèk oswa tout kesyon sa yo bay pastè oswa pwofesè ou pi renmen. Se sa legliz ou a anseye.

Premye moun ki deklare ka li a sanble dwat jiskaske yon lòt vini e li kont-egzamine l.

Pwovèb 18:17

Pa mete konfyans ou nan lidè moun; pa gen moun ki ka sove ou. Lè yo souf dènye yo, yo tounen sou tè a, ak tout plan yo mouri ansanm ak yo.

 Sòm 146:3

Menm jan moun yo chwazi pou l mouri yon fwa, epi apre sa pou l fè fas ak jijman, Ebre 9:27.

 

Bondye pa yon Bondye ki bay konfizyon men se yon Bondye lapè.1 Korentyen 14:33

 

 1. Si lalwa Bondye a te vin pi bon, epi lalwa Bondye a pafè (Sòm 19:7), èske sa vle di sa ki deja defini kòm pafè ka vin pi bon? 

 

 1. Si nou te libere anba Lalwa Bondye a, epi Lalwa Bondye a se libète (Sòm 119:44-45), èske sa vle di ke nou ka libere anba libète? 

 

 1. Èske laverite ka fèt pa verite? (Sòm 119:143;160) Paj 2 nan 4 

 2. Èske chemen jistis la pa kapab chemen jistis ankò? (Detewonòm 4:8,

Pwovèb 2:20; Ezayi 51:7, 2 Pyè 2:21; 2 Timote 3:16)

 1. Èske Fason Bondye yo ka chanje nan yon fason diferan? (Egzòd 18:20; Detewonòm 10:12; Joz

22:51; 1 Wa 2:3; Sòm 119:1; Pwovèb 6:23; Is 2:3; Malaki 2:8; Mak 12:14; Travay 24:14)  6) Si lalwa Bondye a pou tout tan, ak lalwa Bondye a fini, èske pawòl sa a pou tout tan ka fini?

Èske sa vle di lavi etènèl ka fini tou? (Levitik 16:31; 1 Kronik 16:15; Sòm 119:160; Ezayi 40:8) 

7) Èske sa ki defini peche ka anile? Èske peche ka peche yon jou e pa peche yon lòt jou? Èske definisyon peche a chanje? (Nonb 15:22-31; Danyèl 9:11; 1 Jan 3:4) 

9) Èske sa ki lavi a pa ka lavi ankò? (Jòb 33:30; Sòm 36:9; Pwovèb 6:23; Revelasyon 22:14)  10) Si Bondye se Pawòl la, e Bondye pa ka chanje, lè sa a ki jan nou ka sijere ke Pawòl Bondye a chanje? (Jan 1:1; Malachi 3:6) 

 1. Si nou vle pran plezi nan Lalwa Bondye a, èske nou pa dwe pran plezi l ankò? ( Sòm 1:2 ; 112:1 ;

119:16; 119:35; 119:47; 119:70; 119:77; 119:92; 119:174; Ezayi 58:13; Women 7:22)  (paj 29)

 1. Si lè yo te ekri Lalwa a, yo te di nou pou nou mache nan li (Detewonòm 10:11-13), nou tout konnen ke Kris la te mache menm lwa sa a, e Jan te di nou dwe mache egzakteman menm jan li te mache (1 Jan 2:5). -6), alòske Pòl te di nou dwe suiv egzanp Kris la (1 Korentyen 11:1), lè sa a, èske nou pa ta suiv menm kòmandman Kris la te mache yo?     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-cf58cd_053-cf58cd_053-cf58cd

  

 1. Si Kris la se Pawòl Bondye a ki fè chè, e Kris la se Pawòl Bondye a (Jan 1:14; Revelasyon 19:13), e swadizan kèk nan Pawòl Bondye a aboli, èske li te moute sou kwa a pou aboli pati nan tèt li?  

 

 1. Si lalwa Bondye a se tout sou renmen Bondye ak renmen lòt moun, èske fason pou renmen Bondye ak renmen lòt moun ka chanje? (Egzòd 20:6; Detewonòm 5:10; Detewonòm 7:10; 11:13; 11:22;

30:16; 6:5; Levitik 19:18; Neyemi 1:5; Danyèl 9:4; Matye 22:35-37; 10:39; 16:25; Jo 14:15; 14:21; Women 13:9; 1 Jan 5:2-3; 2 Jan 1:6) 

 

 1. Si lalwa Bondye a te toujou gen entansyon beni nou ak bon pou nou, ebyen poukisa li ta wete l nan men nou apre kwa a? (Detewonòm 11:26-27; Sòm 112:1; 119:1-2; Sòm 128:1;

Pwovèb 8:32; Ezayi 56:2; Matye 5:6; 5:10; Lik 11:28; Jak 1:25; 1 Pyè 3:14; Revelasyon 22:14; Sòm 119)

 1. Si tout objektif lòm se kenbe kòmandman Senyè a (Eklezyas 12:13), alò èske sa pa vre ankò?

 

 1. Matye 5:17-19 klèman anseye ke okenn kòmandman pa dwe pase omwen jiskaske syèl la ak tè a pase epi tout Lalwa ak Pwofèt yo rive vre. Anplis de sa, kwayan k ap anseye lòt moun kòmandman yo te disparèt yo pral pi piti nan wayòm syèl la, men moun ki fè efò pou yo respekte tout lwa Bondye yo e ki anseye lòt moun pou yo fè menm bagay la pral gwo nan Wayòm nan. Kidonk, ki jan nou ka alèz pou nou anseye anyen mwens pase sa Moyiz te ekri ak sa Kris la te pratike ak anseye? 

 

 1. Lè Kris la te kòmande nou pou nou obsève ak fè tout sa ki soti nan chèz Moyiz la (Matye 23:13), ki se e ki te toujou sa Moyiz te ekri, ebyen poukisa nou pa ta vle fè sa, sitou paske li kòmande nou anseye tout nasyon yo. tout sa li te kòmande, ki nan kou ta gen ladann tout bagay ansèyman depi nan chèz Moyiz la. 

 

 1. Lè Pòl te deklare plizyè fwa ke li kwè, pratike, ak anseye lalwa Bondye a (jan Moyiz te ekri - Travay 21:20-26; 24:13-14; 25:8) epi tou ke pa gen okenn diferans ant jwif la ak la. Grek nan Kris la ( 1 Korentyen 12:12-14 ; Galat 3:27-29 ; Kolosyen 3:10-12 ), ki jan nou ka alèz lè l sèvi avèk lèt Pòl yo pou nou anseye nou pa dwe obsève tout lwa Bondye a? Ki jan Pòl ka anseye lalwa Bondye a (jan Moyiz te ekri a) epi ansèyman kont lalwa Bondye an menm tan? Ki sa nou fè ak lefèt ke obeyi sa Moyiz te ekri a vle di tou anseye moun lòt nasyon yo, etranje, ak etranje nan pèp Izrayèl la, yo pratike menm lwa Bondye a nan lafwa? (Egzòd

12:19; 12:38; 12:49; Levitik 19:34; 24:22; Nonm 9:14; 15:15-16; 15:29). Epitou, Ezayi 42:6;

60:3; Matye 5:14; Efezyen 2:10-13; Travay 13:47; Rom 11:16-27; Jeremi 31:31-34; Ezekyèl 37; 1 Jan 2:10; 1 Jan 1:7)

 

 

Sa vle di ke pa janm gen okenn diferans ant jwif ak moun ki pa jwif nan lafwa a. Èske tout fwa yo te akize Pòl paske yo pa pratike ak anseye Lwa Moyiz la pa t ap vrè akizasyon olye de fo akizasyon tankou Pòl te di ak demontre? Poukisa gen toujou akizasyon kont Pòl ke li te anseye kont Lalwa Bondye a jan Moyiz te ekri a? Poukisa li toujou oblije defann tèt li kont reklamasyon absid sa yo menm lè liv Travay la temwaye kont li?

Lè li parèt Pòl ap pale de lalwa, li swa ap pale de lwa oral Juif yo oswa li ap pale de madichon lalwa Mesi a kloure sou kwa a.

 

 1. Lè Ekriti yo di nan NT a ke nou dwe kenbe kòmandman Bondye yo nan renmen nou tounen pou li (1 Jan 5:2-3) kòm yon repons a favè li oswa lanmou li pou nou (1 Jan 4:19), ki jan nou ka konkli. ke nou dwe respekte sèlman kèk nan kòmandman Bondye yo? Èske kòmandman ki nan Levitik 23 oswa Levitik 11 se kòmandman Bondye oswa ou pa? 

 

 1. Nan Ezayi 66:15-17, nou wè ke nan kontèks retounen Senyè a, ke lè li retounen, li klèman fache ke moun ap manje vyann kochon. Si li gen sousi lè sa a, poukisa nou ta sipoze ke li pa pran swen kounye a?

 

 1. Nan Zakari 14, lè Senyè a tounen vin rèy, nou wè klèman ke tout moun gen pou selebre Tabènak jan Moyiz te ekri a. Poukisa nou ta dwe selebre Tabènak yo anvan kwa a, men pa apre kwa a, men answit selebre li ankò lè Seyè a retounen? 

 

 1. Si Kris la se Pawòl ki fè lachè (Revelasyon 19:13), epi li menm yè, jodi a ak pou tout tan (Ebre 13:8), alò ki jan Pawòl Bondye a ye, pa menm yè jodi a ak pou tout tan ak Ezayi 40. :8 di? 

 

 1. Epi anfen, eksepte enkonpreyansyon nan Travay 10 ak Travay 15, prèske tout sipoze sipò pou kwayans ke lalwa Bondye te chanje a soti nan lekti kèk ti moso nan lèt Pòl yo. Poukisa nou sitou itilize Pòl pou sipòte aboli lalwa Bondye a lè Pyè di byen klè ke lèt Pòl yo souvan itilize pou fè erè anachi paske Pòl difisil pou konprann e anpil moun ki li l yo pa gen ase konesans sou Pawòl Bondye a, men pito. yo inyoran ak enstab (2 Pyè 3:15-17). Pòl se menm moun ki Pyè avèti nou pou nou pa itilize pou nou anseye kont lalwa Bondye a. Poukisa yon moun ta sèvi ak li? Sa yo se jis kèk nan pi gwo kesyon nou genyen pou nenpòt moun ki kwè ke Lalwa Bondye a te chanje. Gen anpil plis ki ka prezante, men èspere ke, ki fè ou panse. 119 ministè

bottom of page