top of page
Paul Said
Calling all pastors Paul said that there is only one Gospel and those teach a differnt one are under a curse
Whoever beleives in the Son has enternal life whoever does not obey the Son shall not see life but the wraph of God remains on Him

Paul te di:

 

 

Corinthians 11:1 Imite m, menm jan mwen imite Kris la tou.

 

Deteronòm 7:9 Konsa, se pou nou konnen Seyè a, Bondye nou an, se Bondye.

Women 2:13 "Paske moun k'ap koute lalwa yo pa jis nan je Seyè a, men moun k'ap fè lalwa a ap fè gras."

Deteronòm 4:8 Ki nasyon ki pi gwo, ki gen lòd ak jijman jis tankou tout lalwa mwen mete devan nou jòdi a?

Anvan ou revize enfòmasyon ki pwouve pi lwen pase yon dout rezonab ke Pòl pa anseye kont lalwa. Sispann li Detewonòm ak Women ankò. Li te di mil jenerasyon.

Acts 24:14 Men sa m'ap fè nou konnen: dapre chemen yo rele yon sèk, mwen adore Bondye zansèt nou yo. kont lalwa, ou ka mete nan youn nan de kategori.

Li swa ap pale de tradisyon ak doktrin lèzòm, lwa lèzòm lalwa oral oubyen lwa grèk, se sa yo te fè pou mete moun anba esklavaj.

Oswa li ap pale sou pinisyon an lè w kase lalwa, esklavaj vin sou ou ki se rezilta peche; lalwa peche ak lanmò, Jezi te kloure sou kwa a.

Pifò nan nou pa janm te konnen gen 7 Lwa men isit la gen; Pòl ap pale de sa nan ekri li yo. Lalwa Bondye a Romans 3:31 1 ¶ Lè sa a, èske nou anile lalwa grasa lafwa? Bondye padon wi, nou tabli lalwa.

Lalwa Peche a Women 7:23 Men, mwen wè yon lòt lwa nan manm mwen yo, k'ap fè lagè kont lalwa nan lespri m' ak mennen m' nan prizon nan lalwa peche ki nan manm mwen yo.

Lalwa Lespri Bondye a Women 8:2 Grasa Jezikri, lalwa Lespri Bondye a ki bay lavi a libere nou anba lalwa peche ak lanmò.

Lalwa Lafwa a Women 3:27 27 Lè sa a, èske nou anile lalwa grasa lafwa? Bondye padon wi, nou tabli lalwa.

Lalwa jistis Women 9:31 Pèp Izrayèl la, ki te swiv lalwa kòm chemen dwat la, pa rive nan objektif yo.

Lalwa Kris la 1 Corinthians 9:21 21 Moun ki pa gen lalwa, mwen vin tankou yon moun ki pa gen lalwa (menm si mwen pa libere anba lalwa Bondye a, men mwen anba lalwa Kris la), pou m' ka genyen moun ki pa gen lalwa a.

 

 

 

Lalwa peche ak lanmò Women 8:2 grasa Jezikri, lalwa Lespri Bondye a ki bay lavi a libere nou anba lalwa peche ak lanmò.

Resansman 23:19 "Bondye pa yon moun pou bay manti, ni yon pitit gason pou l' tounen vin jwenn Bondye? Eske li te di, li p'ap fè sa? Oubyen èske li pale, epi li p'ap fè sa ki byen. ?

1 Corinthians 3:3 Paske, se pa Bondye ki fè konfizyon, men se lapè, tankou nan tout legliz sen yo. Jan 10:35 Si li te rele yo bondye, moun ki te pale ak pawòl Bondye a, epi sa ki ekri nan Liv la pa ka kraze.

1 Jan 3:4 Moun ki di: Mwen konnen l ', epi li pa obeyi kòmandman li yo, se yon mantè, epi verite a pa nan li.

Ecclesiastes 12:14 14 Ann tande tout bagay la fini: Gen krentif pou Bondye, epi respekte kòmandman l yo, paske se tout devwa lòm.

1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal tou. Vrèmanvre, peche se anachi.

Sòm 19: 7 Lalwa Seyè a bon nèt. Temwayaj Seyè a se sèten, fè moun ki senp yo saj

Psalms 19:8 8 Kòmandman Seyè a dwat, yo fè kè yo kontan. Kòmandman Seyè a pi bon, li klere je yo.

Proverbs 10:8 8 Kòmandman Seyè a dwat, yo fè kè yo kontan. Kòmandman Seyè a pi bon, li klere je yo.

1 Timote 1:8 Koulye a, nou konnen ke Lalwa a bon, si yon moun sèvi ak li legalman

Egzòd 20:2 Se mwen menm ki Seyè a, Bondye nou an, ki te fè nou soti kite peyi Lejip la, kote nou te esklav la.

Acts 17:10 Menm lè a, frè yo voye Pòl ak Silas ale nan mitan lannwit lavil Bere. Lè yo rive, yo antre nan sinagòg jwif yo. 11 Sa yo te gen plis jistis pase moun Tesalonik yo, paske yo te resevwa pawòl la avèk tout preparasyon, e yo t ap chèche ekriti yo chak jou pou yo ka konnen si bagay sa yo te vre. (sèl ekriti yo te genyen yo se Ansyen Testaman an)

Galatians 3:10 10 Paske, tout moun ki soti nan travay lalwa a, yo anba madichon. paske men sa ki ekri: “Madichon Bondye pou tout moun ki pa kontinye fè tout bagay ki ekri nan liv lalwa a. “Men, pa gen moun ki jistifye pa lalwa devan je Bondye, paske “jis la ap viv grasa lafwa. “Men, lalwa pa soti nan lafwa, men “moun ki fè yo ap viv grasa yo. "Kris te rachte nou anba madichon lalwa a, li tounen yon madichon pou nou (paske sa ki ekri: "Madichon Bondye pou tout moun ki pandye sou yon pye bwa"), pou benediksyon Abraram te ka rive sou moun lòt nasyon yo nan Jezikri, pou nou ka resevwa pwomès Lespri a grasa lafwa. Women 8:2 paske grasa Jezi Kris la, lalwa Lespri Bondye a ki bay lavi a libere nou anba lalwa peche ak lanmò.

Travay 24:14 Men sa m'ap di nou: dapre chemen yo rele yon sèk, se konsa m'ap adore Bondye zansèt mwen yo, mwen kwè nan tout sa ki ekri nan Lalwa ak nan pwofèt yo. Travay 25:8. - Pandan li te reponn tèt li: "Ni kont lalwa jwif yo, ni kont tanp lan, ni kont Seza, mwen pa fè anyen nan anyen."

Acts 18:21 - Men, li kite yo, li di: "Mwen gen pou m' fete fèt sa a ki pral vini lavil Jerizalèm, men m'a tounen vin jwenn nou ankò, Seyè a vle." Apre sa, li kite Efèz.

Romans 7:16 16 Si m' fè sa mwen pa vle a, mwen rekonèt Lalwa a bon.

Women 7:25 - Mwen di Seyè a mèsi, grasa Jezi, Mesi a, Mèt nou an. Se poutèt sa, mwen sèvi ak lespri mwen menm lalwa Seyè a, men ak kò a lalwa peche a.

Matye 23:1 Lè sa a, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo: 2 Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo.

chita sou chèz Moyiz la. 3 Se konsa, pratike epi obsève tout sa yo di ou. Men, pa fè sa yo fè, paske yo pa pratike sa yo preche a

Galatians 5:17 17 Paske, kò a anvi sa ki kont Lespri Bondye a, epi Lespri Bondye a anvi sa ki kontrè ak kò a. Yo youn opoze ak lòt, pou nou pa fè sa nou vle. 18 Men, si Lespri a dirije nou, nou pa anba Lalwa. 19 Bagay lachè yo evidan: imoralite seksyèl, malpwòpte ak dezòd; …

 

Pandan w ap li nan vèsè yo Pòl fè li klè tou, si se lespri a ki mennen w, ou pa anba lalwa, (Kenbe sa a nan tèt ou, peche se transgresyon lalwa.)

Kidonk, si w pa respekte lwa ak lwa Jewova yo, ou anba lalwa, paske pa gen okenn lwa ki anpeche respekte lwa li yo, sepandan vyole yo se yon lòt istwa. Si w vrèman dirije pa lespri a ou vle fè plezi ak obeyi papa w ki nan syèl la.

 

Sòm 119:1 ¶ Benediksyon pou moun ki gen chemen san repwòch, ki mache dapre lalwa Seyè a.

Ezekiel 36:26-27 26 M'ap ba ou yon nouvo kè, m'ap mete yon lòt lespri nan ou. M'ap retire kè w' nan mitan ou, m'ap ba ou yon kè ki gen lachè. Epi m ap mete Lespri m nan ou, m ap pouse w suiv lòd mwen yo epi fè atansyon pou respekte lalwa mwen yo.

Jeremi 31:33 Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre jou sa yo. Se Seyè a menm ki di sa: M'ap mete lalwa mwen an nan lespri yo, m'ap ekri l' nan kè yo. e m ap Bondye yo, epi yo pral pèp mwen.

Galat 3:2: Paske, nou tout ki te resevwa batèm nan Kris la, nou abiye ak Kris la. 28

Pa gen ni jwif ni grèk, esklav ni lib, gason ak fi, paske nou tout fè yon sèl nan Kris la Yeshua 29 E si nou fè pati Kris la, alò nou se desandans Abraram ak eritye dapre pwomès la.…

Efezyen 2:11 Se poutèt sa, sonje ke anvan sa, nou menm ki moun ki pa jwif (kretyen) nan kò a, nou menm ki te rele moun ki pa sikonsi grasa sikonsizyon an (sa yo rele sikonsizyon an), 12 sonje lè sa a nou te separe ak Kris la. alyene soti nan peyi Izrayèl la, ak etranje nan alyans pwomès la, san espwa ak san Bondye nan mond lan. 13 Men koulye a, nan Kris la, Jezi, ou menm ki te byen lwen, ou te pwoche bò kote san Kris la.… (Ou se yon Sitwayen Izrayèl, ki oblije respekte tout enstriksyon ak lwa Jewova yo. Ou se yon jwif espirityèl.

Women 11:23 23 Si yo pa pèsiste nan enkwayans, yo pral grefe yo, paske Bondye kapab grefe yo ankò.

Men yon konparezon ant Farizyen yo ak Legliz modèn la:

(119 Ministè)

Dapre Farizyen yo:

Lwa Oral la se te "filtre laverite" ki te aplike nan tout Ekriti yo, e Jidayis Rabinik yo toujou itilize l jouk jounen jodi a. Sèl entèpretasyon vre nan tout Ekriti yo ta ka rive nan filtè sa a.

Filtè sa a te inyore ekriti kontradiktwa.

Si yon vèsè pa t anfòm, yo te kreye kèk metòd entèpretasyon ekriti yo pou yo ka fè l anfòm oswa pou yo eksplike l.

Sèt règ Ilèl, trèz règ Ismayèl, trantde règ Elyezè Atravè tòde ladrès, Ekriti yo te kapab di tou sa yo vle.

Nenpòt moun ki pa dakò yo te rele yon payen, moun k'ap pale mal sou Bondye oswa eretik

Dapre Legliz modèn lan: Doktrin "pa gen lalwa" se "filtè verite" ki aplike nan tout Ekriti yo. Sèl entèpretasyon vre nan tout Ekriti yo ka rive nan filtè sa a.

Filtè sa a inyore ekriti ki kontradiktwa.

Si yon ekriti pa anfòm, yo konkokte kèk metòd entèpretasyon ekriti yo pou fè li anfòm oswa eksplike li ale.

Revelasyon Pwogresis, Dispensationalism, Sispansyon, Teyoloji Alyans,

Ultra-dispensationalism

Tradisyon legliz la ak zansèt legliz yo te vin pi enpòtan pase Ekriti yo.

Menm tradisyon ki gen orijin klèman enzitan yo ka neglije lè yo di, “Se pa sa sa vle di.

pou mwen,” oswa, “Se yon mistè.” “Se entansyon kè a ki konte” (Nwèl ak Pak Atravè tòde ladrès, ekri nan Liv la ka di tou sa yo mande.

Jeremiah 17:9 "Ki moun ki ka konprann kè yon moun? Pa gen lòt bagay ki twonpe, li twò malad pou yo ka geri.

KONKLIZYON Doktrin “pa gen lalwa” a te pran ekriti “difisil pou konprann” Pòl te fè yo e li entèprete yo sa vle di lwa Bondye yo te bay pa mwayen Moyiz la, e lè sa a, yo te elve ansèyman Pòl yo pi wo pase ansèyman Yeshua a ak ansèyman Jezi. anpil pawòl Bondye. Filtre ki ta dwe itilize se ke Bondye pa chanje, li pa yon Bondye ki bay konfizyon, li pa bay manti, oswa ekriti sa a pa ka kraze, e se tout devwa lòm pou respekte tout kòmandman l yo.

Yeshua se Mesi a, pa Pòl! Delivrans vini nan Yeshua, pa Pòl!

Nou dwe swiv Levanjil Kris la, pa Levanjil Pòl la! Sa pa fasil! Ekri Pòl yo difisil pou konprann; apot Pyè te di sa! Nou dwe reyalize ke ekriti Pòl yo pa egzante de verite ekriti sa yo. Nou pa ka inyore oswa tòde ekriti difisil li yo pou fè yo sipòte doktrin nou renmen anpil yo ak ki te kenbe yo depi lontan. "Mwen pa te kapab rekonsilye "lalwa a pa dwe swiv pa kwayan modèn ak ekri nan Liv.

 

 Sèl konklizyon mwen te kapab rive a, san m pa ale kont Ekriti yo, se ke lalwa a toujou an vigè pou kwayan modèn yo, pa kòm yon kondisyon delivrans, men kòm yon refleksyon sou fason an. Papa a vle nou vin yon pèp ki sen e ki apa, ak lanmou ak obeyisans pou li. “119 Ministries www.TestEverything.net Lè nou sonje sa Pyè te di konsènan lèt Pòl yo 2 Pyè 3:16 Li ekri konsa nan tout lèt li yo, li pale nan yo sou bagay sa yo. Gen kèk pati nan lèt li yo difisil pou konprann, ki moun inyoran ak enstab defòme, menm jan yo fè rès Ekriti yo, nan pwòp destriksyon yo. 17 Se poutèt sa, mezanmi, piske nou deja konnen bagay sa yo, veye nou pou nou pa kite erè moun k ap fè lalwa yo anvayi, pou nou pa kite yon pozisyon ki an sekirite.1 Jan 3:9 (peche se anonsi. Bondye rele li sa ki mal).

Travay 24 Pran mesye sa yo, pirifye tèt ou ansanm ak yo, epi peye depans yo pou yo ka kale tèt yo. Lè sa a, tout moun va konnen ke pa gen verite nan rimè sa yo sou ou, men ke ou tou ap viv nan obeyi Lalwa a. Matthew 5:19 19 Se poutèt sa, nenpòt moun ki dezobeyi youn nan pi piti kòmandman sa yo, epi ki va moutre moun konsa, yo pral rele l pi piti nan Peyi Wa ki nan syèl la. syèl la. Matye 15:14 Meprize yo! Yo se gid avèg. Si yon avèg mennen yon avèg, tou de pral tonbe nan twou."

Oze 4;6 Pèp mwen an ap detwi paske yo pa konn sa. Paske ou rejte konesans,

Mwen menm tou, m'ap voye nou jete pou nou pa prèt mwen. Piske ou bliye lalwa Bondye ou a, m'ap bliye pitit ou yo tou. Benediksyon obeyisans yo: Deteronòm 28:1 "Koulye a, si nou obeyi Seyè a, Bondye nou an, ak dilijans, si nou fè tout sa li kòmandman m' ban nou jodi a, Seyè a, Bondye nou an, ap mete nou pi wo pase tout nasyon yo. latè.

 

Verite oswa manti

Moun ki pa obeyi Pitit la p'ap wè lavi. Jan 3:36

Lè w reponn kesyon sa yo sonje w ap jije karaktè Bondye.

 1. Èske pawòl Bondye a kontredi tèt li?

 2. Èske Pawòl Bondye a kanpe pou tout tan?

 3. Èske Bondye fè anyen san li pa revele l pa mwayen pwofèt li yo anvan?

 4. Èske Bondye bay manti?

 5. Èske Bondye chanje lide?

 6. Èske Bondye toujou kenbe pwomès li yo?

Pawòl Bondye a

 • 1 Corinthians 14:33 Paske, se pa Bondye ki fè konfizyon, men se lapè, tankou nan tout legliz sen yo.

 • Isaiah 40:8 8 Zèb la cheche, flè a fennen. Men, pawòl Bondye nou an ap la pou tout tan. ● Jan 10:35 Si li te rele yo bondye, moun ki te pale ak pawòl Bondye a, epi sa ki ekri nan Liv la pa ka kraze.

 • 1 Pyè 1:25 Men, pawòl Seyè a la pou tout tan. Epi se pawòl sa a ki nan bon nouvèl la te anonse nou an.

 • Amòs 3: Sètènman, Seyè a, Bondye a, p'ap fè anyen, men li revele sekrè li bay sèvitè li yo, pwofèt yo.

 • Resansman 23:19 Bondye pa yon moun, donk li pa bay manti. Li pa moun, kidonk li pa chanje lide. Èske li janm pale epi li pa aji?

Èske w pral kontinye suiv legliz la ki di ekriti yo chanje oswa elimine, oswa èske w ap suiv Bondye ki di ekriti yo pa ka kraze?

Ekriti yo di nan Mak 7:19

 • "Paske li pa antre nan kè yo, men nan vant yo, epi answit soti nan kò a." Doktrin Legliz la te ajoute sa ki annapre yo nan ekriti: "Lè li di sa, Jezi te deklare tout manje pwòp."

Reflechi sou sa: Si Jezi te di sa, li pa ta ka Sovè nou. Li t ap peche, vyole kòmandman Bondye a konsènan enstriksyon dyetetik yo. Fè atansyon, si ou rankontre nenpòt vèsè ki nan konfli ak tout lòt ekriti yo. Dapre Legliz modèn lan: (119 Ministè)

Doktrin "pa gen lalwa" se "filtre verite" ki aplike nan tout Ekriti yo.

Sèl entèpretasyon vre yo nan tout Ekriti yo ka rive nan filtè sa a. Ou dwe konnen kèk entèprèt gen menm prejije yo. Filtè sa a inyore ekriti ki kontradiktwa. Tradisyon legliz la ak zansèt legliz yo te vin pi enpòtan pase Ekriti yo. Menm tradisyon ki gen orijin klèman doutans yo ka neglije lè w di: “Se pa sa sa vle di pou mwen,” oswa “Se yon mistè”. "Se entansyon kè a ki konte"

(Nwèl ak Pak) Atravè tòde ladrès, ekri nan Liv la ka di tou sa yo mande.

 • Jak 1:22 Men, pa sèlman koute pawòl Bondye a. Ou dwe fè sa li di.

Sinon, ou sèlman ap twonpe tèt ou.

 • Lik 6:46 Poukisa nou rele m 'Senyè, Seyè,' epi nou pa fè sa mwen di nou la a? ● Jak 1:22-25 Pa sèlman koute pawòl la, epi konsa twonpe tèt nou. Fè sa li di.

 • 1 Jan 2:4 Si yon moun di: "Mwen konnen Bondye", men li pa obeyi kòmandman Bondye yo, moun sa a se yon mantè epi li pa viv nan verite a.

Sa a se sa Bondye te di sou nenpòt pastè oswa prèt ansèyman kont lwa li yo, enstriksyon li yo, Tora a

 • Ezekyèl 22:26 Prèt li yo (pastè nou yo) te fè lalwa mwen an malfezan, yo derespekte bagay ki apa pou mwen yo, yo pa t fè diferans ant sa ki sen ak sa ki pa bon, yo pa t moutre diferans ki genyen ant sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp. Ezayi 66:17 & Ezayi 65 epi yo kache je yo pou jou repo m yo, epi mwen pa respekte yo nan mitan yo. 27 "Pwosè l yo nan li yo, yo tankou chen mawon k ap dechire bèt yo, yo fè san koule, yo detwi lavi yo pou yo ka jwenn pwofi malonèt.…

 1. Gelation 3:26 Bondye di: 27 Paske, nou tout ki te resevwa batèm nan Kris la, nou abiye ak Kris la. 28 Pa gen ni jwif ni grèk, (oswa kretyen) esklav ni lib, gason ak fi, paske nou tout fè yon sèl nan Kris la Yeshua 29 E si nou fè pati Kris la, lè sa a nou se desandans Abraram. (Tcheke Douz Tribi pèp Izrayèl la pou plis enfòmasyon)

 2. Ephesians 2:18-19 18 Paske, grasa li, nou tou de gen aksè a Papa a grasa yon sèl Lespri. 19 Se poutèt sa, nou pa etranje ak etranje ankò, men nou se parèy ak pèp Bondye a ak manm nan kay Bondye a.

 • 1 Pyè 2:10 Nan tan lontan nou pa t 'yon pèp, men koulye a, nou se pèp Bondye a. (Ou se pèp Izrayèl la) yon lè ou pa t 'gen pitye, men kounye a ou te resevwa mizèrikòd.

KONKLIZYON:

Doktrin "pa gen lalwa" te pran "ekri ki difisil pou konprann" Pòl yo e li entèprete yo sa vle di lwa Bondye yo te bay pa mwayen Moyiz la, e lè sa a, yo te elve ansèyman Pòl yo pi wo pase ansèyman Jezi a ak ansèyman Jezi. pawòl Bondye. Lè yo fè sa, yo rele Jewova, Yeshua ak Pòl bay manti.

 • Jan 14:23 Moun ki pa renmen m', li p'ap kenbe pawòl mwen yo. Pawòl nou tande a pa pwòp pa mwen, men se nan men Papa ki voye m nan

Nenpòt lè nou wè, Pòl pale kont lalwa a, ou ka mete nan youn nan de kategori. Li swa ap pale de tradisyon ak doktrin lèzòm (lwa lèzòm), se sa yo te fè pou mete moun anba esklavaj.

 • Matthew 15:9 9 Adorasyon yo se yon betiz, paske yo anseye lide moun fè tankou kòmandman Bondye.

Oswa li ap pale sou pinisyon an lè ou kase lalwa, esklavaj vin sou ou ki se rezilta peche. Sa a se lalwa peche ak lanmò, Jezi te kloure sou kwa a.

 • Romans 8:1 Se poutèt sa, kounye a pa gen okenn kondanasyon pou moun ki nan Kris la

Yeshua, 2 paske grasa Kris Jezi se lalwa Lespri Bondye a ki bay lavi a

te libere ou anba lwa peche ak lanmò.

 • 1 Korentyen 11:1 Se pou nou imite mwen menm jan mwen imite Kris la.

 • Acts 24:14 "Men sa m'ap fè nou konnen: dapre chemen yo rele yon sèk, se konsa mwen adore Bondye zansèt mwen yo, mwen kwè nan tout bagay ki ekri nan Lalwa ak nan pwofèt yo.

 • Women 7:25 - Mwen di Seyè a mèsi, grasa Jezi, Mesi a, Mèt nou an. Se poutèt sa, mwen sèvi ak lespri mwen menm lalwa Seyè a, men ak kò a lalwa peche a. ● Galat 3:10 Tout moun ki konte sou zèv lalwa (remake li di zèv pa lalwa) yo anba yon madichon. Paske, men sa ki ekri: “Madichon Bondye pou tout moun ki pa kontinye fè tou sa ki ekri nan Liv lalwa a.

 • Galatians 3:13 Men, Kris la te delivre nou anba madichon lalwa te pwononse a.

Lè yo te pann li sou kwa a, li te pran madichon an pou sa ki mal nou an. Sou moun lòt nasyon yo ki nan Yeshua, pou nou ka resevwa pwomès Lespri a grasa lafwa. Sèt lwa Lalwa Bondye a/ Women 3:31 / Lalwa peche a, Women 7:23 Lalwa Lespri Bondye a Women 8:2/ Lalwa Lafwa Women 3:27 Lalwa jistis Women 9:31 Lalwa Bondye a. Kris la:1Corin 9:21 Lalwa peche ak lanmò. Romans 8:2 Romans 8:2 Epi, paske nou fè pati li, pouvwa Lespri ki bay lavi a libere nou anba pouvwa peche ki mennen nan lanmò. 2 Paske nan Kris Jezi, lalwa Lespri lavi a te libere nou anba lalwa peche ak lanmò.

In 321 A.D., the “Christianized” Roman Emperor Constantine declared Sunday a day of rest, although it was in honor of the “venerable day of the sun,” hence the name of the day, not of the traditional Sabbath.

bottom of page