top of page
The person who practic sinning is of the Devil
Its all about what did Jesus did not what would He do

Nou resevwa enstriksyon pou nou mache tankou Yeshua te fè dapre lalwa a?

 

 

1 Jan 2:6 Tout moun ki pretann viv nan li, dwe viv tankou Jezi.

James 1:2 Men, pa sèlman koute pawòl Bondye a. Ou dwe fè sa li di. Sinon, ou sèlman ap twonpe tèt ou.

 

Kris la te vin libere nou anba madichon peche ak lanmò.

Kris la te vin anseye nou kijan pou nou viv.

Kris la te vin anseye nou ki jan pou nou renmen Bondye ak pwochen nou. Kris la “te voye sèlman bay mouton ki pèdi nan pèp Izrayèl la.

 

Li te respekte lwa manje Levitik yo.

Li te respekte setyèm jou repo a.

Li te kenbe tout jou fèt Bondye yo.

Li te obeyi tout kòmandman ak tout lwa Bondye yo.

Li te totalman plonje pandan batèm.

Li te mete ponpon sou tout woulèt rad li yo.

 

 • 1 Peter 2:21 21 Paske, se pou rezon sa a yo rele nou, paske Kris la te soufri tou pou nou, li kite nou yon egzanp pou nou swiv nan tras li.

 • Jak 2:17 Nou pa ka pretann nou gen lafwa nan verite a nan Pawòl Bondye a ak viv lavi nou kont li nan pratik.: 1 Peter 2:21 Paske, yo te rele nou nan objektif sa a, paske Kris la tou te soufri pou nou, li kite. ou yon egzanp pou ou swiv nan etap li yo. ● Jan 14:6 "Se mwen menm ki chemen an, verite a ak lavi a!" Yeshua reponn. "San mwen, pèsonn pa ka ale bò kote Papa a.

 • Matye 22:13 Lè sa a, wa a di moun k'ap sèvi yo: Mare men ak pye l', jete l' nan fènwa deyò a. Lè sa a, pral gen kriye ak manje dan.' 14 Paske, gen anpil moun ki rele, men kèk moun ki chwazi yo.”

 • Jan 3:36 Tout moun ki mete konfyans yo nan Pitit Bondye a gen lavi ki p'ap janm fini an. Nenpòt moun ki pa obeyi Pitit la p'ap janm fè eksperyans lavi etènèl men li rete anba jijman an kòlè Bondye.

1 Jan 1:6 Si nou di nou gen yon relasyon avè l 'epoutan nou mache nan fènwa a, nou bay manti epi nou pa viv dapre verite a.

Sa nou fè se prèv sa nou kwè anndan. Aksyon nou yo defini pou lòt moun kwayans anndan nou yo.

 

 

 

 

 • 1 Jan 2:.3 Koulye a, nan sa nou konnen nou konnen li, si nou kenbe kòmandman li yo. 4 Moun ki di: “Mwen konnen l,” epi ki pa respekte kòmandman l yo, se yon mantè, epi verite a pa nan li. 5 Men, nenpòt moun ki kenbe pawòl li a, se vre wi: renmen Bondye a pafè nan li. Pa sa nou konnen nou nan li. 6 Moun ki di li rete nan li, se pou li menm tou mache menm jan li te mache. ● Jan 14:23 Jezi reponn li: Nenpòt moun ki renmen m' ap obeyi ansèyman m' yo. mwen

Papa a va renmen yo, n'a vin jwenn yo, n'a rete lakay nou." ● Jan 14:24 Moun ki pa renmen m' pa kenbe pawòl mwen yo. E pawòl nou tande a se pa pou mwen, men se Papa ki voye m yo

 • Jan 10:27 Mouton mwen yo tande vwa mwen, mwen konnen yo, epi yo swiv mwen.

 • Jan 15:14 Nou se zanmi m' si nou fè tou sa m' mande nou fè.

 • Matye 16:24 Lè sa a, Jezi di disip li yo: Si yon moun vle vin apre mwen, se pou l 'nye tèt li, se pou l' pran kwa l', epi swiv mwen.

 • Jan 15:16 16 Se pa nou menm ki chwazi m', men se mwen menm ki chwazi nou.

Se pou nou ale, pou nou donnen, pou fwi nou rete, pou tou sa nou mande Papa a nan non mwen, l'a ba nou li.

 • Matye 10:22 Tout moun pral rayi nou poutèt mwen.

 • Jan 3:36 Tout moun ki mete konfyans yo nan Pitit la gen lavi ki p'ap janm fini an. Moun ki pa obeyi Pitit la p'ap wè lavi, men kòlè Bondye rete sou li.

 • Hebrews 10:26-27 Paske, si nou kontinye fè espre peche apre nou fin resevwa konesans verite a, p'ap gen yon sakrifis ankò pou peche, men yon esperans pè jijman, ak yon kòlè dife ki pral boule advèsè yo. ● Jan 3:3 Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt ankò. li pa ka wè wayòm Bondye a.”

Nan pwochen vèsè a, Jewova ap di nou peche se pa respekte kòmandman l yo. Pa sa pitit Bondye yo ak pitit dyab yo ka distenge: Se konsa, dapre ekriti yo; pitit kiyès ou ye?

 • 1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal. Vrèmanvre, peche se anachi. 5 Men, nou konnen Kris la te parèt pou wete peche, epi nan li pa gen peche. 6 Pèsonn ki rete nan li pa kontinye peche. Pa gen moun ki kontinye (pratike) nan peche pa te wè li oswa konnen li. 7 Timoun piti, pa kite pèsonn twonpe nou: Moun ki fè sa ki dwat se jis, menm jan Kris la jis. 8 Moun ki fè peche se moun dyab la, paske dyab la ap peche depi nan konmansman an. Se poutèt sa Pitit Bondye a te revele, pou l detwi zèv dyab la. 9 Nenpòt moun ki fèt nan men Bondye refize fè peche, paske desandans Bondye a rete nan li. li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10 Sa ka distenge pitit Bondye ak pitit dyab la: Nenpòt moun ki pa fè sa ki dwat, moun ki pa fè sa ki dwat, pa soti nan Bondye, ni moun ki pa renmen frè l.

 • Matye 7:21 Se pa tout moun ki di mwen: Mèt, Seyè, ki pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m 'ki nan syèl la. 22 Jou sa a, anpil moun pral di m ': 'Senyè, Seyè, èske nou pa t' te pwofetize nan non ou, e nan non ou te chase demon yo ak fè anpil mirak?'... 23 Lè sa a, m'a di yo byen klè, "Mwen pa janm konnen nou. ; Wete kò nou sou mwen, nou menm k'ap fè mechanste.

 

 

 

 

 • 22 E tou sa nou mande nou resevwa nan men li, paske nou respekte kòmandman l yo e nou fè sa ki fè l plezi.

Ansèyman popilè kretyen an sou "jistis pa lafwa" se ke jistis Bondye a se "impute" nan moun ki "kwè" nan "Yeshua." Nan lòt mo, nan opinyon yo, jistis kwayan an genyen se yon jistis "teyorik" - ou pa gen aktyèlman ap viv nan yon fason ki jis pou Bondye wè li kòm "dwa". Yo di: "Lè Bondye gade ou, li wè jistis Kris la, paske ou nan Kris la."

Jan fè li trè klè sou moun ki konsidere kòm jis nan je Toupisan an, lè li fè deklarasyon sa a senp pou konprann:

 • Jan 3: 19 Men kondanasyon sa a: Limyè a te vin sou latè, lèzòm te renmen fènwa pase limyè, paske aksyon yo te mal. 20 Paske, tout moun k'ap fè sa ki mal yo rayi limyè a e yo pa vini nan limyè a, pou aksyon li yo pa parèt. 21 Men, moun ki fè verite a vini nan limyè a, se pou li

zèv yo ka wè aklè, ke yo te fèt nan Bondye."

Epe Levanjil la, Se pa lapè, men divizyon

 • Lik 12:51 Eske nou panse mwen vin pote lapè sou latè? Non, mwen di nou, men divizyon. 52 Depi koulye a, senk nan yon sèl fanmi pral divize, twa kont de ak de kont twa. 53 Yo pral divize papa kont pitit gason ak pitit gason kont papa, manman kont pitit fi ak pitit fi kont manman,  bèlmè kont bèlfi ak bèlfi kont manman- bèlfi.” James 1:2 Men, pa sèlman koute pawòl Bondye a. Ou dwe fè sa li di. Sinon, ou sèlman ap twonpe tèt ou.

Definisyon transgress; Pou vyole yon kòmandman oswa yon lwa: PECHE: ale pi lwen pase yon fwontyè oswa yon limit. Pou ale pi lwen pase limit ki tabli oswa preskri pa: vyole transgresyon lwa diven.

Kidonk, sa a se kesyon ou, èske ou pratike peche? Èske w respekte lwa Jewova yo?

Kidonk, nan fwi yo ou pral rekonèt yo?

1 Jan 3:7 Timoun piti, pa kite pèsonn twonpe nou. Moun ki fè sa ki dwat se jis, menm jan Jezi te jis. Li pa vin pi fasil pou konprann pase sa.

 

Pa gen okenn kesyon nan sa Pitit Bondye vivan an te di oswa fè. Pawòl Jewova yo ak aksyon Pitit li a pa bezwen okenn moun pou entèprete yo.

bottom of page