top of page
Names Matter to God
Screenshot 2024-03-24 4.58.04 PM.png
 1. Who has ascended into heaven and descended?

 2. Who has gathered the wind in His fists?

 3. Who has wrapped the waters in His garment?

 4. Who has established all the ends of the earth?

 5. What is His name or His Son's name?  6. Surely you know. Proverbs 30:4

Screenshot 2023-11-06 9.52.33 PM.png

Yahweh name doesn't have the same meaning as Yehovah

As the language is read right to left, the letter sequence is actually HWHY, and means this pictographically:

 • H = ה = hey = behold/reveal/breath

 • W = י = yod = arm/hand/work/deed/worship

 • H = ה = hey = behold/reveal/breath

 • Y = ו = vav = nail/secure/add/and

When read pictographically, the word YHWH means, “Behold the hand, behold the nail.”

As others have pointed out, this would mean nothing in Judaism. But in Christianity, the hand and nail are direct references to Jesus’ crucifixion, the defining act around which the entire Christian faith revolves. So for some Christians, the name YHWH is God telling humanity how He will save them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non Matter

 

"Peche se konnen sa ou dwe fè epi apre sa pa fè li."

Èske w konnen ke Ekriti yo te chanje pou chanje non Bondye plis pase 6800 fwa nan Bib ou a? Non li se pa "Senyè a". Diksyonè Webster la defini pawòl Bondye a kòm yon moun oswa yon bagay ki gen pouvwa, otorite oswa enfliyans; yon mèt oswa yon chèf. li se yon ti non. Moun te retire non Papa nou ki nan Syèl la ak Pitit Gason Li a nan pwòp liv pa Li. Petèt non yo pa trè enpòtan nan monn modèn lan oswa pou ou, men nan ekriti yo, nou ka jwenn ke yo trè enpòtan.

 

Non ebre Yeshua (ישוע) se non Pitit li a. Yeshua vle di delivrans, non Jezi pa gen siyifikasyon, tradiksyon angle a gen sèlman 400 an. 

 

Moun ki mal sèvi ak non Jewova, Bondye nou an, se pou yo kase twazyèm kòmandman an. Se blasfem, se "pran anven" non Bondye pèp Izrayèl la. Yo te chanje non l Pitit anviwon 900 fwa. Li gen non ebre, li se yon jwif, non li pa Jezi. Non li se Yeshua, ki vle di delivrans. Non Mesi a pa janm te "Jezi" e non "Jezi" se aktyèlman yon envansyon lèzòm. Èske w konnen? lèt J la gen sèlman 400-500 ane epi li pa jwenn nan alfabè ebre a. Kesyon ki vin nan tèt mwen. se, "Èske li oke pou w rele Jezi pa yon lòt non"? ou ta pwobableman di non pase mwen ta mande w poukisa li oke pou w chanje non li an Jezi?  Ebre 1: 3 Sa montre Pitit Gason an pi gran pase zanj yo, menm jan non Bondye ba li a pi gran pase non yo.

 Vèsè kap vini yo eksplike ke non yo enpòtan, Jewova li menm ap bay moun ki genyen batay la yon nouvo non.

 • Revelasyon 2:17 "Nenpòt moun ki gen zòrèy pou tande yo dwe koute Lespri Bondye a epi konprann sa l'ap di legliz yo. Tout moun ki va genyen batay la, m'ap bay yon ti gout nan laman ki te kache nan syèl la. yo chak yon wòch blan, epi sou wòch la pral grave yon nouvo non ke pèsonn pa konprann eksepte moun ki resevwa li.

Filipyen 2:9 Se poutèt sa, Bondye mete l' nan plas pi wo a, li ba li non plis pase tout lòt non.

 

 • Egzòd 20:7 Piga nou mal sèvi ak non Seyè a, Bondye nou an, paske Seyè a p'ap fè moun pa koupab sou non l'.

 • Women 10:12 Paske, pa gen diferans ant jwif ak grèk: (Kretyen) Se menm Seyè a ki mèt tout moun, li rich pou tout moun ki rele l', 13, "Tout moun ki envoke non (SENYÈ) pral sove.” 14 Ki jan yo ka rele moun yo pa t' kwè a? E ki jan yo ka tande san yo pa gen yon moun pou preche?

Sòf si ou vle kontinye manti papa ou

Jeremi 16:19. "Zansèt nou yo pa eritye anyen men manti, initil ak bagay ki pa gen pwofi." Èske moun ka fè bondye pou tèt li? Poutan yo pa bondye!

 

  

Definisyon diksyonè Webster nan mo "vain": Pa gen okenn sibstans reyèl, valè, oswa enpòtans; vid; anile; san valè; pa satisfè. “Ou pa gen eskiz.''... profane: trete

 (yon bagay sakre) ak irreverans oswa mank respè. Sakrilèj

Bondye pa vle nou chanje oswa chanje non l oswa non Pitit li a nan okenn fason. Twazyèm kòmandman an trè klè, "Ou pa dwe pran non Seyè a, Bondye ou a pou gremesi" Non Bondye itilize pi souvan nan Bib la ebre se YAWEH (,(י ה  ו ה SENYA ki vle di l'ap sove.

 

 

 

 1. Kiyès ki monte nan syèl la epi ki desann?

 2. Kiyès ki rasanble van an nan pwen li?

 3. Kiyès ki vlope dlo a nan rad li?

 4. Kiyès ki etabli tout dènye bout latè?

 5. Ki jan li rele oswa Pitit li a?  6. Se vre wi ou konnen. Pwovèb 30:4

bottom of page