top of page
The fruit of the Spirit
  The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. 8 The one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work.

 Fwi Lespri Bondye a

 

 

 

Mezanmi, pa kite pèsonn twonpe nou. Moun ki fè sa ki dwat se jis, menm jan li jis. 8 Moun k'ap fè sa ki mal se moun dyab la, paske dyab la fè peche depi nan konmansman an. Rezon ki fè Pitit Bondye a te parèt se pou l detwi travay dyab la. 9 Pèsonn ki fèt nan Bondye p'ap kontinye fè peche, paske desandans Bondye a rete nan yo. yo pa ka kontinye peche, paske yo fèt nan Bondye. 10 Men ki jan nou konnen ki moun ki pitit Bondye yo ak ki moun ki pitit dyab la: Nenpòt moun ki pa fè sa ki dwat pa pitit Bondye, ni moun ki pa renmen frè ak sè yo. 1Jan3

 

1 Tout moun ki kwè Jezi se Kris la fèt nan Bondye, e tout moun ki renmen Papa a renmen moun ki fèt nan li tou. 2Se poutèt sa nou konnen nou renmen pitit Bondye yo: lè nou renmen Bondye e nou obeyi kòmandman l yo.… 1 Jan 5

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, es, and self-control. Against such things, there is no law.
bottom of page