top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batèm / Sentespri a

 

 

Remake ke apre repantans se padon peche yo, ki batèm vle di, senbolikman mouri nan peche ak rezirèksyon nan yon nouvo lavi. Sèl fason ou ka antre nan Wayòm Bondye a se lè w fèt ankò, grasa repantans ak batèm.

 

 Lè yon moun soti nan dlo a, tout peche w yo retire, epi w resevwa don Sentespri a. Li pral anseye w epi ede w suiv lalwa Bondye a. Vèsè kap vini yo pwouve ou

pa ka resevwa lespri a sòf si ou vrèman repanti, sispann peche epi tounen vin jwenn Tora Jewova a. Peche se transgresyon lalwa.

 

 • Jan 3:5 "Sa m'ap di nou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt ankò, li pa ka wè Peyi Wa ki nan Bondye." 4 Nikodèm di li: “Ki jan yon moun ka fèt lè li fin vye granmoun? Èske l ka antre yon dezyèm fwa nan vant manman l pou l fèt? 5 Jezi reponn li: Sa m ap di nou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt nan dlo ak nan Lespri Bondye a, li pa kapab antre nan wayòm Bondye a. 6 Sa ki fèt nan kò a se lachè, e sa ki fèt nan Lespri a se lespri. 7 Pa sezi paske mwen te di ou: Ou dwe fèt yon lòt fwa. 8 Van an soufle kote l vle, ou tande bri l, men ou pa konnen kote l soti, ni kote l ale. Konsa, se pou tout moun ki fèt nan Lespri Bondye a.”

 • Matye 3:1 ¶ Lè sa a, Jan Batis rive nan dezè a

Jide 2 di, "Repanti, paske Peyi Wa ki nan syèl la toupre."

 • Jan 3:22 Apre sa, Jezi ak disip li yo rive nan peyi Jide a. Se la li te pase yon ti tan ak yo, li t'ap batize. 23 Jan te batize tou nan Enon toupre Salim, paske te gen anpil dlo la; ak moun nou ap vini epi yo t ap batize—

 • Matye 4:17 Depi lè sa a, Jezi te kòmanse preche: "Repanti, paske Peyi Wa ki nan syèl la toupre."

 • Acts 2:37 Lè pèp la tande sa, yo pran kè yo nan kè yo, yo mande Pyè ansanm ak lòt apot yo: Frè m' yo, kisa pou nou fè? 38 Pyè reponn: “Repanti epi batize nou chak nan non Jezi Mesi a pou nou padonnen peche nou yo, epi n ap resevwa don Sentespri a. 39 Pwomès sa a se pou ou, pou pitit ou yo ak pou tout moun ki byen lwen yo, pou tout moun Jewova, Bondye nou an, pral rele pou li.” …40 Li te temwaye ak anpil lòt pawòl, e li te ankouraje yo: “Sole anba jenerasyon kòwonpi sa a.” 41 Moun ki te aksepte mesaj li a te batize, e jou sa a te vin ajoute anviwon twamil (3.000) moun ki te kwè yo. 47 Lwanj Bondye e jwi favè tout pèp la. Chak jou, Jewova te ajoute moun k ap sove yo nan kantite yo. Menm jan an tou, Pòl anseye mesye Atèn yo:

 • Acts 17:30 Vrèmanvre, tan sa yo nan inyorans Bondye te neglije, men kounye a kòmande tout moun toupatou pou yo repanti, paske li te fikse yon jou kote li pral jije mond lan nan jistis pa moun li te òdone. Li te bay tout asirans sa a nan leve soti vivan li pami mò yo.

 • Matye 3:16 16 Lè Jezi fin batize, imedyatman Jezi soti sot nan dlo a. epi gade, syèl la te ouvri pou li, e li te wè Lespri Bondye a desann tankou yon pijon epi li desann sou li. 17 Epi, toudenkou, yon vwa soti nan syèl la, li di: “Sa a se Pitit Gason Byennene m nan, ki fè m plezi.”

 • Mark 1:15 Pawòl Yeshua a vini nan fòm yon kòmandman ijan: "Lè a rive vre, ak wayòm Bondye a rive. Repanti, epi kwè nan levanjil la." Nonsèlman Kris la vin anonse Wayòm Bondye a ki pral vini byento a, an patikilye bay moun Bondye rele yo (Jan 6:44), men tou pou l prepare moun ki chwazi yo pou responsablite espirityèl yo kounye a ak nan Wayòm nan.

 

Lespri Sen an te resevwa nan Efèz

 • Travay 19:4 Pòl te esplike : “ Batèm Jan se te yon batèm repantans. Li te di pèp la pou yo kwè nan Sila a k ap vini apre li a, sa vle di nan Yeshua.” 5 Lè yo tande sa, yo te batize nan non Jezi Mesi a. 6 Epi, lè Pòl te mete men l sou yo, Lespri Sen an te desann sou yo, yo te pale an lang epi yo te pwofetize.…

 

Batèm Sòl la

 • Acts 9:15 Men, Seyè a di li: Ale! Paske, nonm sa a se enstriman mwen chwazi pou pote non mwen bay moun lòt nasyon yo, wa yo ak moun pèp Izrayèl yo. 16 M ap montre l konbyen li dwe soufri pou non mwen!” 17 Se konsa, Ananyas pati, li antre nan kay la. Apre sa, li mete men l sou li, li di: “Frè Sòl, Seyè a, Jezi, ki te parèt devan w sou wout ou t ap vwayaje a, te voye m pou w ka reprann je w e pou w ranpli Lespri Sen an.”18 yon fwa yon bagay tankou echèl tonbe nan je l ', epi li reprann je l'. Apre sa, li leve, li batize. 19 Apre li fin manje, li reprann fòs.

Filip ak enuk Etyopyen an

 • Acts: 8:34 Lè sa a, nonm lan di Filip: M'ap mande ou ki moun ki pwofèt la di sa, sou tèt li oswa sou yon lòt moun? 35 Lè sa a, Filip louvri bouch li, epi kòmanse ak ekriti sa a, li di l 'bon nouvèl la konsènan Jezi. 36 Antan yo t'ap mache sou wout la, yo rive bò yon ti dlo, e enuk la di: “Gade, men dlo! Ki sa ki anpeche m batize?” 38 Apre sa, li bay cha lagè a lòd pou yo kanpe, epi yo tou de desann nan dlo a, Filip ak gwo chèf la, epi li batize l '. 39 Lè yo soti nan dlo a, Lespri Senyè a pote Filip ale, eunus la pa wè l 'ankò, li ale nan wout li ak kè kontan. 40 Men, Filip te twouve l Azòt, e pandan l t ap pase, li t ap anonse bon nouvèl la nan tout vil yo jiskaske li rive Sezare.

Baptism/The Holy Spirit
bottom of page