top of page
Because of the multiplication of wickedness, the love of most will grow cold. 13 But the one who perseveres to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come.

Nou tout pral jije!

    

 

Pifò moun pa janm tande pale de vèsè sa a...

 • Matye 24:12 12 Akoz mechanste miltipliye, lanmou pifò moun ap vin refwadi. 13 Men, moun ki pèsevere jiska lafen pral sove. 14 Epi, levanjil sa a konsènan wayòm nan pral preche nan tout mond lan kòm yon temwayaj bay tout nasyon, epi lè sa a lafen an ap vini.…

 • Jak 1:12 Benediksyon pou moun ki kenbe fèm anba eprèv la, paske lè l' fin reziste anba eprèv la, l'a resevwa kouwòn lavi Bondye te pwomèt moun ki renmen l' yo.

Jewova defini lanmou kòm obeyi kòmandman l yo, yo tout. Li te voye Pitit li a pou anseye nou yo epi viv yo kòm yon egzanp pou nou. Kretyen modèn yo anba fo sipozisyon ke kòmandman yo se jis pou jwif yo swiv. Yo sanble bliye ke Jezi yo (Yeshua) se jwif.

 

 Acts: 17:30 “Bondye te neglije inyorans moun sou bagay sa yo nan tan lontan, men kounye a li kòmande tout moun toupatou pou yo repanti pou peche yo epi tounen vin jwenn li.

 

 • Jan 14:15 Si nou renmen mwen, n'a kenbe kòmandman mwen yo.

Gen yon sipozisyon ke Jewova pral neglije tout endiskresyon nou yo paske "Li konnen kè m '", pwoblèm nan se ke Li konnen kè nou epi li rele yo twonpe ak malad. Gen 12 vèsè sou kè mechan yo.

 • Jeremi 17:9 Kè a pi twonpe pase tout lòt moun, li malad, ki moun ki ka konprann li?

Vèsè kap vini yo konfime pèsonn pa ka rache nou nan men Yeshua, sepandan nou ka vire do nou ba li epi ale. Nou montre sa lè nou sispann obeyi kòmandman Jewova yo.

 • Jan 10:27 Mouton mwen yo koute vwa mwen. Mwen konnen yo, e yo swiv mwen. 28 Mwen ba yo lavi ki p'ap janm fini an, epi yo p'ap janm peri. Pèsonn pa ka rache yo nan men mwen. 29 Papa m ki ban mwen yo pi gran pase tout moun. Pèsonn pa ka rache yo nan men Papa m...

 • Ezayi 1:17 Aprann fè sa ki byen. Chèche jistis, reprimande moun ki san pitye yo, defann òfelen an plede pou vèv la. 18 Men sa Seyè a di ankò: -Ann diskite ansanm. Menmsi peche nou yo tankou wouj, yo pral blan tankou nèj, menm si yo wouj tankou wouj, yo pral tankou lenn mouton. 19 Si nou dakò. epi obeyi, Ou

pral manje pi bon nan peyi a; Ke kous la se pa rapid oswa fò men pou moun ki andire jiska lafen

 

 

Gen anviwon 90 vèsè sou pèseverans jiska lafen. Ekriti yo trè klè, nou dwe gen yon kè obeyisan ak andire jiska lafen asire delivre. Tout vèsè ki rete yo konfime nou dwe andire, rete fèm, goumen bon batay la jiskaske nou pa ka goumen ankò pou nou ka sove.

 • 1 Corinthians 15:58 58 Se poutèt sa, frè byenneme m' yo, se pou nou fèm, se pou nou toujou kenbe fèm.

 • Mark 13:13 Tout moun pral rayi nou poutèt mwen. Men, moun ki pèsevere jiska lafen pral sove.

 • Ebre 10:36 Paske, nou bezwen andirans, pou lè nou fin fè volonte Bondye, nou ka resevwa sa ki te pwomèt la.

 • 2 Timothy 4:7 Mwen te goumen nan bon batay la, mwen te fini kous la, mwen te kenbe lafwa.

 • Philippians 1:6 6 Mwen sèten, moun ki te kòmanse yon bon travay nan mitan nou, l'ap fini nan jou Jezikri a.

 • Revelasyon 3:5 Moun ki va genyen batay la pral abiye konsa ak rad blan, epi mwen p'ap janm efase non l 'nan liv lavi a. M ap konfese non l devan Papa m ak devan zanj li yo.

 • Revelasyon 3:11 M'ap vini byento. Kenbe sa w genyen an fèm, pou pesonn pa ka pran kouwòn ou.

 • 2 Timothy 2:12 12 Si nou kenbe fèm, n'ap gouvènen ansanm avè l' tou. si nou nye li, li menm tou li pral nye nou;

 • Revelasyon 21:7 Moun ki va genyen batay la va gen eritaj sa a, e mwen pral Bondye l 'epi li pral pitit gason m'.

 • Revelasyon 3:21 Moun ki genyen batay la, m'ap ba l' chita avè m' sou twòn mwen an, menm jan mwen te genyen batay la e mwen te chita ansanm ak Papa m' sou twòn li a.

 • Romans 2:7 7 Moun ki gen pasyans pou yo fè byen, l'ap chache glwa, onè ak imòtalite, l'a bay lavi ki p'ap janm fini an.

 • Revelasyon 2:25-28 Sèlman kenbe sa ou genyen an fèm jiskaske mwen vini. Moun ki genyen batay la epi ki kenbe zèv mwen yo jiska lafen, m'ap ba li pouvwa sou nasyon yo, e l'ap dirije yo ak yon baton an fè, tankou lè chodyè tè yo kraze an miyèt moso, menm jan mwen menm mwen te resevwa otorite. nan men Papa m. Apre sa, mwen pral ba li zetwal maten yo.

 • Revelasyon 3:12 Moun ki genyen batay la, m'ap fè l' tounen yon poto nan tanp Bondye mwen an. Li p'ap janm soti ladan l', epi m'ap ekri non Bondye mwen an, non lavil Bondye mwen an, lavil Jerizalèm nouvo, ki soti nan syèl la soti nan Bondye mwen an, ak pwòp non mwen nouvo.

 • Hebrews 12:5-7 5 Eske nou bliye egzòtasyon k'ap pale nou antanke pitit gason? “Pitit gason m nan, pa konsidere disiplin Senyè a alalejè, ni fatige lè l ap reprimande l. Paske, Senyè a disipline moun li renmen an, e li korije tout pitit gason li resevwa yo.” Se pou disiplin ou dwe andire. Bondye ap trete nou tankou pitit gason. Paske, ki pitit gason papa l pa disipline?

bottom of page