top of page
Can you prove what you believe

We know everything in life we know if something is a creator there must be a creator

 

Proof in 60 seconds that there is a God

When you see a painting you know there was a painter

When you see a building you know there is a builder

When you see creation and how complex and functional and beautiful there was and is a creator.


 

Proof the Torah is true and divine. If the Torah makes one mistake it is not written by God The Creator

The world has around 72% water 8 miles deep there are millions of fish in all the waters no one has ever found a fish with scales that don't have fins.is it possible someone who could have written this over 3,000 years ago who could have written such a thing except the creator?

 

The Torah says which animals are good to eat and which ones are not to eat There are 2,000,000 different kinds of animals in the world God gives us two wittness split huffs and chew its cud. Two signs to make sure the animal is cosher God says be careful there are four exceptional animals The pig, Cammel, hair, and Rabbat.

 

Torah commands Jews to circumcise their babies on the 8-day Vitamin K is 110% only on the 8-day who knew it but the creator?

 

The new moon is never less than  29 days and 1,2   us 29.530.88     Geromand  29 530.89

 Premye moun ki plede ka li a sanble jis jiskaske yon lòt vini epi egzamine li. Pwovèb 18:17 

                                           

Ansèyman ki pa jwenn nan Bib ou epi yo anseye kòm verite. Yon konpwomi isit, yon lòt la e byento sa yo rele kretyen an ak moun nan mond lan sanble ak Tozer.

 1. Lè kretyen mouri, yo ale nan syèl la. Yo nan yon pi bon plas.

 2. Ansyen testaman an se pou jwif yo e nouvo testaman an se pou tout lòt moun.

 3. Pèsonn pa ka kenbe kòmandman yo.

 4. Ou ka viv tankou dyab la epi toujou ale nan syèl la.

 5. Jou repo Bondye a ki apa pou Bondye a fini.

 6. Saba a te chanje an Dimanch paske Apot yo te reyini nan premye jou nan semèn nan. 

 7. Lwa Levitik manje yo, ke Bondye te di pa manje oswa manyen vyann ki pa pwòp, se sèlman pou jwif yo.

 8. Gen yon chache fidèl sekrè pou kretyen sèlman, eskli yo nan tribilasyon an.

 9. Lalwa Bondye a te kloure sou kwa a.

 10. Kretyen kannal yo pa anba lalwa, men yo anba Grace. 

 11. Yeshua te fè li pou nou pa oblije.

 12. Yon fwa sove toujou sove. 

 13. Jis mande Yeshua nan kè ou pou delivre. 

 14. Sèl kondisyon pou kwè se rekonèt egzistans Bondye. 

 15. Batèm se jis yon siyifikasyon senbolik epi li pa obligatwa pou delivre.

 16. Levanjil la se antèman lanmò ak rezirèksyon.

 17. Swiv enstriksyon Bondye yo se legalis.

 18. Ou se yon jwif si ou respekte lwa manje yo, jou repo a, jou fèt Bondye yo ak tout kòmandman Bondye yo tankou Yeshua te fè. 

 19. Li jis enpòtan sa ou santi nan kè ou, menm si li payen.

 20. Nesans Yeshua a te fèt 25 desanm, e ke te gen gadò mouton ak mouton nan jaden yo e ke Mari ak Jozèf te oblije vwayaje nan sezon fredi a.

 21. Legliz la ka kretyenize jou ferye payen yo, tankou Nwèl, Pak, ak Halloween.

 22. Lèt Pòl yo mal konprann, anile pawòl Bondye ak enstriksyon li yo. 

Yon lè ap vini kote moun p ap koute ansèyman egzak. Olye de sa, yo pral suiv pwòp dezi yo epi antoure tèt yo ak pwofesè ki di yo sa yo vle tande. 2 Timote 4:3 Gen konsekans—konsekans etènèl—nan aksyon nou yo.

Sa nou fè se prèv sa nou kwè. 

Pa twonpe tèt nou—ou pa ka pase jistis Bondye nan betiz. Ou pral toujou rekòlte sa ou plante. 8 Moun ki viv sèlman pou satisfè pwòp nati peche yo pral rekòlte pouri ak lanmò nan nati peche sa a. Men, moun ki viv pou fè Lespri Bondye plezi yo pral rekòlte lavi etènèl nan Lespri a. Galatians 6:7-8     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3195-1938-5cde-3195-194-bd-3195-194-bd-3195-1-bd-3195-cf58-bd

bottom of page