top of page
Some Christians suggest that having God’s grace means we’re free to continue in sin and we won’t be judged for it. And it is only found in the New Testament, but what does the
8 For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— 9 not by works so that no one can boast.

Faith and Deeds

14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

18 But someone will say, “You have faith; I have deeds.”

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19 You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder.

20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless

Faith is the connecting power into the spiritual realm, which links us with God and makes Him become a tangible reality to the sense perceptions of a person. Faith is the basic ingredient to begin a relationship with God.

Sa a se Grace  

 

Gen kèk kretyen sijere ke gen favè Bondye vle di nou lib pou kontinye nan peche epi yo pa pral jije nou pou sa. Epi li se sèlman yo te jwenn nan nouvo Testaman an, men sa ki fè la

Nouvo Testaman di?” Èske w te janm tande yon moun di ke Ansyen Testaman an te anba lalwa, men apre kwa a, nou anba favè Bondye a? Oke, kisa sa vle di? 

 

Ki sa ki gras? Reflechi sou sa gras vle di pou ou. Kounye a, ann egzamine kèk Ekriti Nouvo Testaman an.”

 

Viv pa Lespri a

 

…17Paske kò a anvi sa ki kontrè ak Lespri a, epi Lespri a anvi sa ki kontrè ak kò a. Yo opoze youn ak lòt, pou ou pa fè sa ou vle. …18 Men, si Lespri a dirije nou, nou pa anba lalwa.  Galat 5:18

 Acts 5:1-10 Men, yon nonm yo te rele Ananyas ak Safira, madanm li, te vann yon byen. yon pati ladan l, li mete l nan pye apot yo. Men, Pyè di: “Ananyas, poukisa Satan ranpli kè w pou w bay Lespri Sen an manti e pou w kenbe yon pati nan lajan peyi a pou ou? Pandan ke li te rete envann, èske li pa rete pwòp ou a? Epi apre yo fin vann li, èske li pa nan dispozisyon ou? Poukisa ou fè zèv sa a nan kè ou? Ou pa bay moun manti, men bay Bondye.” Lè Ananyas tande pawòl sa yo, li lage kò l' atè, li fè dènye souf li. Tout moun ki te tande pale de sa te pè anpil. Jenn gason yo leve, yo vlope l, yo pote l deyò epi yo antere l. Apre yon entèval anviwon twazèdtan, madanm li antre, li pa t konnen sa ki te pase. Pyè di li: Di m si ou te vann tè a pou anpil lajan. Epi li di, "Wi, pou anpil." Men, Pyè di li: “Ki jan ou fè dakò pou w teste Lespri Seyè a? Gade, pye moun ki te antere mari w yo devan pòt la, y ap mennen w deyò." Menm lè a, li tonbe atè nan pye l ', li pran dènye souf li. Lè jenn gason yo antre, yo jwenn li mouri, yo mennen l deyò epi antere l bò kote mari l.

 Wow! Ananyas ak Safira te bay legliz la manti konsènan lajan yo te vann byen yo. Lè sa a, Pyè te di ke yo pa t ap bay moun manti, men yo te bay Lespri Sen an, epi yo te touye yo! Vrèman? Frape mouri?!? Èske sa gras?

 James 5:9 Frè m' yo, pa bougonnen yonn kont lòt, pou yo pa jije nou. Gade, Jij la kanpe devan pòt la. "Pa bougonnen youn kont lòt, sinon y ap jije nou"? Èske sa son tankou gras? Li dwe, paske se sa nou anba... pa vre?  

Galatians 1:9 9 Menm jan nou te di l' anvan an, koulye a m'ap di ankò: Si yon moun ap anonse nou yon bon nouvèl ki kontrè ak sa nou te resevwa a, se pou l' madichon. Madichon se favè? Ebre 10:26-31 Paske, si nou kontinye fè espre peche apre nou fin resevwa konesans verite a, p'ap gen yon sakrifis ankò pou peche, men yon esperans pè jijman, ak yon kòlè nan dife ki pral boule advèsè yo. Nenpòt moun ki mete lalwa Moyiz la sou kote, mouri san pitye sou prèv de oswa twa temwen. Èske w panse, ki kantite pi mal pinisyon sa a pral merite pou moun ki pile Pitit Gason Bondye a, ki derespekte san alyans li te sanktifye a, e ki te imilye Lespri favè Bondye a? Paske, nou konnen moun ki te di: Se pou mwen tire revanj. Mwen pral remèt." Epi ankò, "Senyè a pral jije pèp li a." Se yon bagay ki pè pou yo tonbe nan men Bondye vivan an. Wow. Kwayan, kiyès ki fè espre dezobeyisans ki pral fini ak advèsè Bondye yo? Èske sa son tankou gras pou ou? Li dwe, paske se sa nou anba. Kidonk, ki sa ki gras? Sa se yon gwo kesyon. Petèt yon pi bon kesyon se, ki sa gras a pa? Lagras se PA yon lisans pou peche, ni li pa yon lisans pou neglije peche.  

Romans 6:1-2 Kisa n'a di konsa? Èske nou dwe kontinye nan peche pou favè a gen anpil?

 Pa vle di! Ki jan nou menm ki te mouri nan peche nou ka toujou viv ladan l? 1 Corinthians 5:1-5 An reyalite, yo rapòte ke gen yon imoralite seksyèl nan mitan nou, ak yon kalite ki pa tolere menm nan mitan lòt nasyon yo, paske yon nonm gen madanm papa l '. Epi ou arogan! Ou pa ta dwe pito nan lapenn? Kite moun ki te fè sa a wete nan mitan nou. Paske, byenke mwen absan nan kò, mwen prezan nan lespri; e kòm si prezan, mwen deja pwononse jijman sou moun ki te fè yon bagay konsa. Lè nou reyini nan non Seyè Jezi [Yeshua] [non ebre li se Yeshua] epi lespri mwen prezan, avèk pouvwa Seyè nou an Yeshua [Yeshua], nou dwe lage nonm sa a nan men Satan pou destriksyon lachè. pou lespri l ka sove nan jou Seyè a. Wow. Retire nan mitan yo e menm lage nan men Satan. Èske sa son tankou gras pou ou? Li dwe, paske se sa yo te anba, pa vre? 

Sòm 103 Se yon sòm David.

1 Se pou tout sa mwen ye a fè lwanj Seyè a. AK tout kè m, m ap fè lwanj non li ki sen. 2 Se pou tout sa mwen ye a fè lwanj Seyè a. se pou mwen pa janm bliye bon bagay li fè pou mwen yo. 3 Li padonnen tout peche m yo, li geri tout maladi m yo. 4 Li delivre m anba lanmò, li kouwone m ak lanmou ak mizèrikòd. 5 Li ranpli lavi m ak bon bagay. Jenès mwen an renouvle tankou malfini!  Jewova bay tout moun ki maltrete yo jistis ak jistis. 7 Li te revele karaktè li bay Moyiz ak aksyon li yo bay pèp Izrayèl la. 8 Jewova gen konpasyon, li gen mizèrikòd, li pa fasil pou l fache, li ranpli ak yon lanmou ki san mank.

9 Li p'ap toujou akize nou, , li p'ap janm fache pou tout tan.10 Li p'ap pini nou pou tout peche nou yo, li p'ap fè nou sevè, jan nou merite a.

11 Paske, lanmou san mank li anvè moun ki gen krentif pou li yo, menm jan wotè syèl la anlè tè a.12 Li wete peche nou yo menm jan lès ak lwès yo ye.13 Jewova tankou yon papa pou pitit li yo. , tandrès ak konpasyon pou moun ki gen krentif pou li.14 Paske li konnen jan nou fèb;  li sonje nou se pousyè sèlman.15 Jou nou sou tè a tankou zèb; tankou flè sovaj, nou fleri epi nou mouri.16 Van an soufle, epi nou ale, kòmsi nou pa t janm la.

17 Men, lanmou Jewova ap rete pou tout tan ak moun ki gen krentif pou li yo. Delivrans li pwolonje pou pitit timoun yo18   nan moun ki fidèl ak alyans li a, nan moun ki obeyi kòmandman li yo!

 

Women 2:13 "Paske moun k'ap koute lalwa yo pa jis nan je Seyè a, men moun k'ap fè lalwa a ap fè gras."

1 Jan 3:4 Moun ki di: Mwen konnen l ', epi li pa obeyi kòmandman li yo, se yon mantè, epi verite a pa nan li.

 

Ecclesiastes 12:14 14 Ann tande tout bagay la fini: Gen krentif pou Bondye, epi respekte kòmandman l yo, paske se tout devwa lòm.

1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal tou. Vrèmanvre, peche se anachi. Sòm 19: 7 Lalwa Seyè a bon nèt.

Temwayaj Seyè a se sèten, fè moun ki senp yo saj

Psalms 19:8 8 Kòmandman Seyè a dwat, yo fè kè yo kontan. Kòmandman Seyè a pi bon, li klere je yo. Proverbs 10:8 8 Kòmandman Seyè a dwat, yo fè kè yo kontan. Kòmandman Seyè a pi bon, li klere je yo. 1 Timote 1:8 Koulye a, nou konnen ke Lalwa a bon, si yon moun sèvi ak li legalman

1 Benediksyon pou moun ki gen chemen san repwòch, ki mache dapre lalwa Seyè a. Ezekiel 36:26-27 26 M'ap ban nou yon kè nouvo, m'ap mete yon lòt lespri nan nou. M'ap retire kè w' nan mitan ou, m'ap ba ou yon kè ki gen lachè. Epi m ap mete Lespri m nan ou, m ap pouse w suiv lòd mwen yo epi fè atansyon pou respekte lalwa mwen yo.

Jeremi 31:33 Men kontra mwen pral pase ak pèp Izrayèl la apre jou sa yo. Se Seyè a menm ki di sa: M'ap mete lalwa mwen an nan lespri yo, m'ap ekri l' nan kè yo. e m ap Bondye yo, epi yo pral pèp mwen.

 

 

 

Si w kontinye danse ak Dyab la ou p ap ale lakay ou pou w viv ak Bondye.

bottom of page