top of page
Definitions with eternal consequences.  
Duty: Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ecclesiastes 12: 13 

Definisyon ak konsekans etènèl.  

Bondye: Non Jewova vle di li sove epi li bay pitit gason l sa l chwazi a:

Bondye pa yon moun, donk li pa bay manti. Li pa moun, kidonk li pa chanje lide. Èske li janm pale epi li pa aji? Èske li te janm pwomèt epi li pa reyalize li? Resansman 23:19  Mesi a, Yeshua: Non li vle di delivrans, li se sèl chemen an pou Papa a. Moun ki di li rete nan li, dwe mache menm jan li te mache a. Moun ki di yo ap viv nan Bondye ta dwe viv lavi yo menm jan Yeshua te fè. 

Li te respekte lwa manje yo, jou repo a, jou fèt Bondye yo ak tout kòmandman ak lwa Bondye yo.

1 Jan 2:6

 

antisemit:Ostil oswa prejije kont jwif yo. Yeshua se yon jwif. Kidonk, lè ou di se jwif sa a, oswa ke se sèlman pou jwif yo, ou se antisemit nan menm ras Yeshua ye a. Rele yon moun Juif se menm bagay. Epi li ban nou kòmandman sa a: Moun ki renmen Bondye yo dwe renmen frè parèy yo tou. 1 Jan 4:21

 

idolatè:yon moun ki admire anpil e souvan avèg yon moun ki pa nòmalman yon sijè pou adorasyon. Idolatri se adorasyon yon zidòl oswa imaj kil, se yon imaj fizik, tankou yon estati. Vyolans kont idolatri ak idolatri nan pratik relijyon tradisyonèl Afrik te kòmanse nan epòk medyeval la epi li te kontinye nan epòk modèn lan.

Fèt ankò: Yechwa reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt ankò, li pa ka wè wayòm Bondye a. “Jan 3:3 Moun ki fèt nan fanmi Bondye yo pa pratike peche, paske lavi Bondye nan yo. Kidonk, yo pa ka kontinye peche, paske yo se pitit Bondye. 1Jan 3

batize:Travay 2:38 di, "Pyè reponn, "Repanti epi batize, chak nan nou, nan non Yeshua Mesi pou padonnen peche nou yo. Epi w ap resevwa don Sentespri a.” Ekriti sa a ankouraje nou ke lè nou batize, nou resevwa don Sentespri a epi li vin yon pati nan nou.

Espri chanèlPaske, lespri a sou kò a se lanmò, men lespri a sou Lespri a se lavi ak lapè paske lespri a sou kò a se ostil ak Bondye; paske li pa soumèt tèt li a lalwa Bondye a, paske li pa menm kapab fè sa, Women 8:6-7 Women 1:28E menm jan yo pa t 'kwè bon pou yo rekonèt Bondye ankò, Bondye lage yo nan men yo. Yon lespri depravate, pou fè bagay ki pa bon, Women 8:7paske lespri a sou kò a ostil ak Bondye; paske li pa soumèt tèt li anba lalwa Bondye a, paske li pa menm kapab fè sa,  Ephesians 4:17 17 Se poutèt sa, m'ap di sa, epi mwen deklare ansanm ak Seyè a, ke nou mache. pa menm jan moun lòt nasyon yo ap mache tou, nan vanyan lide yo, Colossians 1:21 21 E byenke anvan nou te alyene ak ostil nan lespri, te angaje nan move zak, Colossians 2:18 18 Pa kite pèsonn kontinye twonpe nou nan pri nou an. Li pran plezi nan abitasyon tèt li ak adore zanj yo, pran pozisyon nan vizyon li te wè, gonfle san rezon pa lespri lachè l ', Tit 1:15 Pou moun ki pi, tout bagay pi bon kalite. Men, pou moun ki sal ak moun ki pa kwayan yo, pa gen anyen ki pwòp, men lide yo ak konsyans yo sal.

Timoun dyab la:Men, lè moun kontinye peche, sa montre ke yo fè pati dyab la, ki fè peche depi nan konmansman an. Se konsa, kounye a nou ka di ki moun ki pitit Bondye yo ak ki moun ki pitit dyab la. Nenpòt moun ki pa viv dwat epi ki pa renmen lòt kwayan yo pa fè pati Bondye 1 Jan 3:10 

Kretyen: Epi nou ka sèten nou konnen l si nou obeyi kòmandman l yo. 4Si yon moun di: "Mwen konnen Bondye", men li pa obeyi kòmandman Bondye yo, moun sa a se yon mantè epi li pa viv nan verite a. 5 Men, moun ki obeyi pawòl Bondye yo vrèman montre jan yo renmen l nèt. Se konsa nou konnen n ap viv nan li. 6Moun ki di, yo viv nan Bondye, dwe viv lavi yo menm jan Jezi te fè sa. 1 Jan 2:3 Li te obeyi lwa Levitik sou manje yo, jou repo Samdi a, jou fèt Bondye yo ak tout kòmandman yo. Poukisa nou pa kenbe lè sa a? 

  Kontra a:Bondye te bay sou Mòn Sinayi a te ranfòse alyans Bondye te bay Abraram lan e li te di pèp Izrayèl la sa yo ta dwe fè kòm pati pa yo nan alyans lan. Bondye te pwomèt ankò pou l rete ak jwif yo epi pou l pa janm abandone yo, paske yo te pèp li chwazi a. Pèp la te kraze alyans lan lè yo bati yon ti towo bèf an lò pou adore Bondye.  

Devwa:Koulye a, tout bagay te tande; Men konklizyon sa a: Gen krentif pou Bondye epi respekte kòmandman l yo, paske se devwa tout limanite. Eklezyas 12: 13 

Andire jiska lafen: Men, moun ki pèsevere jiska lafen ap sove. Matye 24:13

Fo pwofètYon fo pwofèt, dapre definisyon biblik, mennen moun lwen kòmandman Bondye pèp Izrayèl la. Sa ta vle di ke yon vrè pwofèt, dapre definisyon biblik, afime kòmandman Bondye pèp Izrayèl la. Kidonk, lè li rive pou nou detèmine si yon moun se yon vrè pwofèt, yon kesyon nou ta dwe poze se sa a: Èske mesaj yo afime kòmandman Bondye yo oswa anile yo? 

Lafwa "Kounye a, lafwa se sibstans sa yo espere, prèv bagay yo pa wè" Ebre

11:1.

 

Lafwase pouvwa ki konekte nan domèn espirityèl la, ki konekte nou ak Bondye epi ki fè l vin yon reyalite byen mèb ak sans pèsepsyon yon moun. Lafwa se engredyan debaz pou kòmanse yon relasyon ak Bondye.

Premye jou nan semèn nanapot yo te reyini nan premye jou semèn nan, konsa sa vle di anpil moun saba a se kounye a nan premye jou nan semèn nan. jou, ann gade nan vèsè grèk la, kote vèsè 7 di "premye jou nan semèn nan". Grek la di, aktyèlman...  Mia ton sabaton Mo grèk mia vle di "yon sèl," pa "premye" ... se mo grèk "Protos" ki vle di "premye" pa prezan nan tèks la .. nou pa ka fè li di yon bagay ke li pa fè sa ... Li aktyèlman tradui kòm "yonn nan saba yo", pliryèl, pa "Premye jou nan semèn nan". Sengilye." Sa a se yon gwo erè tradiksyon ki te ouvètman aksepte kòm verite pandan ane yo. Legliz modèn lan rekonèt jou rezirèksyon Yeshua a kòm dimanch. Ann wè ki jou Yeshua te resisite. Gade tablo ki nan do liv la.

moun fou:Moun sòt yo se moun ki dezobeyi. Moun sòt rayi enstriksyon; (Tora ki vle di 'enstriksyon,' jan li gen rapò ak Pawòl Bondye a).

  • Proverbs 1:7 Gen krentif pou Seyè a (YHWH) se kòmansman konesans. moun sòt meprize sajès ak enstriksyon. 

  • Proverbs 10:8 8 Moun ki gen bon konprann ap resevwa kòmandman, men yon moun sòt k'ap pale byen fò ap detwi. 

  • Matye 7:26 Tout moun ki tande pawòl mwen yo, epi ki pa fè yo, pral tankou yon moun sòt ki bati kay li sou sab la.

Rasanble ansanm / chache fidèl:Gade Yeshua pale sou tan kap vini an. Matye 24.2, Tesalonisyen 2:1,1 Korentyen 15:51-58

GraceMo 'gras' la literalman vle di 'favè' nan lang ebre li se CHEN soti nan yon mo rasin CHANAN - pliye oswa bese nan jantiyès anvè yon lòt kòm yon siperyè nan yon enferyè. 

Tonm"Tèm Ansyen Testaman an te tradui kòm "lanfè" Pa sezi wè sa, paske yon tan ap vini kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa li Jan 5:28.

Levanjil: Men, li reponn, "Mwen dwe preche bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou, paske se poutèt sa yo te voye m '." Lik 4:43 

Grefe nan pèp Izrayèl la:11 Pa bliye, nou menm, moun lòt nasyon yo, se te etranje. Ou te rele

“Payen ki pa sikonsi” pa Juif yo, ki te fyè de sikonsizyon yo, menmsi sa te afekte sèlman kò yo e non pa kè yo. Nan epòk sa yo, nou t ap viv apa Kris la. Ou te eskli nan sitwayènte nan mitan pèp Izrayèl la, epi ou pa t konnen alyans pwomès Bondye te fè yo. Ou te viv nan monn sa a san Bondye e san espwa. Men koulye a, ou te ini ak Kris la Yeshua. Nan tan lontan nou te byen lwen Bondye, men kounye a nou te pwoche bò kote l grasa san Kris la. Koulye a, nou menm moun lòt nasyon yo, nou pa ni etranje ni etranje ankò. Ou se sitwayen ansanm ak tout pèp Bondye a ki sen. Ou se manm fanmi Bondye. Efezyen 2

Ebre: Mo "Ebre" nan lang ebre a se עברי (Ivrie). Lèt rasin yo itilize pou vle di travèse oswa pase.

jwif:Mo "Jwif la" se yon fòm ki pi kout nan ansyen mo angle "Judean", ki refere a desandan patriyach Jida a, youn nan douz zansèt tribi Izrayèl yo. Jenealoji Nouvo Testaman an, tou de manman Yeshua a, Mari ak bòpè li Jozèf, yo nan lis kòm desandan Jida, atravè liy David la. Non, yon nonm se yon jwif paske li se yon sèl anndan an, e sikonsizyon se yon bagay nan kè a, nan Lespri Bondye a, pa nan kòd ekri a. Lwanj yon nonm konsa pa soti nan men moun, men nan men Bondye, Women 2:28 Pa gen ni jwif ni grèk, pa gen ni esklav ni gason lib, pa gen ni gason ni fi; paske nou tout fè yon sèl nan Kris la Yeshua. Galatians 3:28 Se konsa tout pèp Izrayèl la pral sove. Jan Ekriti yo di, “Moun ki delivre yo ap soti Jerizalèm, e l ap fè pèp Izrayèl la lwen mechanste.

Jijman:E menm jan chak moun gen pou yo mouri yon fwa epi apre sa vini jijman, Ebre 9:27 

Chèz jijman Kris laPaske, nou tout dwe parèt devan tribinal Kris la, pou chak moun ka jwenn rekonpans pou sa li fè nan kò a, dapre sa li te fè, kit sa ki byen oswa sa ki mal.2 Korentyen 5:10.

jistifye:Paske, moun k'ap koute lalwa yo pa jis devan Bondye, men moun k'ap fè lalwa yo pral jistifye. Women 213

Lanp: Sa a se kòmandman an. Proverbs 6:23 23 Paske, kòmandman an se yon lanp, ansèyman an se yon limyè. Proverbs 6:23 23 Paske, kòmandman an se yon lanp, ansèyman an se yon limyè.

613 Lwa: nan Bib la, gen ladan yo se pou gason, kèk ladan yo se pou fanm, kèk nan yo se pou timoun, kèk nan yo se pou prèt, ak kèk nan yo se pou Tanp lan. Vrèmanvre, kòmandman sa yo ke m ap ba ou jodi a pa ni konfizyon ni pa ka jwenn pou ou. Detewonòm 30:11

Sa a se Liv Lalwa Bondye a. Kenbe li bò kote lestonmak sakre ki kenbe akò a

Seyè a, Bondye nou an, te fè ak pèp Izrayèl la. Liv sa a se prèv ou konnen sa Seyè a vle ou fè. Detewonòm 31:36. Ou dwe obeyi kòmandman Bondye yo pi byen pase farizyen yo ak dirèktè lalwa yo obeyi yo.

 Si ou pa fè sa, mwen pwomèt ou pap janm antre nan wayòm Bondye a. Matye 5:20, Matye 5:17-49, Jeremi 31:33

Oil:  Eske dezi pou obeyisans. Anvan ou li kòmandman sa a, sonje, lanp lan se "kòmandman an" epi limyè a se "lwa a." 

Levitik 24:2 ¶ Bay pèp Izrayèl la lòd pou yo pote lwil oliv pi bon kalite pou lanp pou lanp lan, pou limyè a ka toujou limen. -bb3b-136bad5cf58d_   

Paul:Lè w ap site, Pòl te di sa, oswa Pòl te di sa, sonje ak ki moun li ap pale ak sou kisa, de ki moun li ap pale. Lè l ap pale de lalwa a, se swa lwa oral farizyen yo oswa madichon lwa peche ak lanmò a oswa òdonans ekri alamen yo te kenbe kont nou.Gen 46 ekriti ki di li te respekte tout lwa ak lwa Bondye yo. Ou dwe avèti gen konsekans etènèl nan sa ou kwè ak viv deyò. Ou menm ak fanmi ou te twonpe. Pòl te di:Imite m menm jan imite Kris la, gade paj 69-72 nan liv la san okenn dout rezonab. Lapriyè Si yon moun fè zòrèy soud nan enstriksyon mwen an, menm lapriyè yo se degoutans. Bondye pa ka sipòte priyè nenpòt moun ki dezobeyi Lalwa l la. Pwovèb 28:9

Vizyon Pyè a:Li wè syèl la louvri epi yon bagay tankou yon gwo dra ki te desann sou latè nan kat kwen li yo. 12 Li te gen tout kalite bèt kat pye, ansanm ak reptil ak zwazo. 13 Lè sa a, yon vwa di l: “Leve, Pyè. Touye epi manje.” "Se vre wi, Seyè!" Pyè reponn. “Mwen pa janm manje anyen ki pa bon oswa ki pa pwòp. Vwa a pale avè l yon dezyèm fwa, “Pa rele anyen ki pa bon Bondye te fè pwòpte.16 Sa te rive twa fwa, epi imedyatman fèy la tounen nan syèl la. (Pandan plizyè santèn ane, kretyen yo te entèprete vizyon Pyè a kòm pèmisyon Bondye pou touye ak manje nenpòt bèt, ki pa. pote yo bon nouvèl Yeshua mesi) 

Repantans se yon avantou pou kwayans.Kisa repantans ye? Siyifikasyon debaz li se" "chanje" oswa "vire." Yon fwa yon moun tande levanjil la epi yo kondane ke fason li nan lavi a pa bon, li dwe chanje konpòtman li epi retounen nan Tora a. Aksyon pou repanti; regrè sensè oswa remò.

"chak moun ki tounen vin jwenn Bondye nan repantans otantik ak lafwa pral sove"  remò, kontrisyon, kontri, repantans, lapenn, lapenn, regrèt, lapenn,

remò, doulè nan konsyans, pike konsyans, wont, kilpabilite, repwoche pwòp tèt ou, kondanasyon pwòp tèt ou, konsyans; Paske li enposib pou repantans moun ki te eklere yo, ki te goute kado ki nan syèl la, ki te patisipe nan Sentespri a, Ebre 6:4 Sa ki te rive yo montre ke pwovèb yo se verite: "Yon chen tounen nan sa li. te vomi" ak "Yon kochon ki te lave tounen woule nan labou." 2 Pyè:22

Bondye te neglije inyorans moun sou bagay sa yo nan tan lontan, men kounye a li kòmande tout moun toupatou pou yo repanti pou peche yo epi yo tounen vin jwenn li ak Tora li a.  Travay 17:30

Lajistis:Mezanmi, pa kite pèsonn twonpe nou sou sa: Lè moun fè sa ki dwat, sa montre yo jis, menm jan Kris la jis.1 Jan 3:7 Mwen vin pa rele moun ki panse yo jis. , men moun ki konnen yo se pechè epi ki bezwen repanti. “Lik 5:32

Rezirèksyon Mesi aPaske, menm jan Jonas te pase twa jou ak twa nwit nan vant gwo pwason an, se konsa Moun Bondye voye nan lachè a pral pase twa jou ak twa nwit nan kè tè a. Matye 12:40  (Vandredi bon jiska dimanch Pak se pa 72 èdtan 3 jou ak twa nwit) Li te resisite jou repo a. -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3b5136_bad5cf58d

                                 

 Rezirèksyon:Paske, Seyè a li menm ap desann sot nan syèl la ak yon rèl kòmandman, (dènye twonpèt la) ak vwa arkanj la, ak ak twonpèt apèl Bondye a. Premyèman, kwayan ki te mouri yo pral leve soti nan tonm yo. Lè sa a, ansanm ak yo, nou ki toujou vivan epi ki rete sou tè a pral pran nan nwaj yo pou rankontre Seyè a nan lè a. Lè sa a, nou pral avèk Seyè a pou tout tan. 1 Tesalonisyen 4:17

Sin:Tout moun ki fè peche ap vyole lalwa Bondye a, paske tout peche yo kontrè ak lalwa Bondye a. bb3b-136bad5cf58d_ 1 Jan 3:4 

 

delivrans:"Si ou vle antre nan lavi, kenbe kòmandman yo" Matye 19:16

Pawòl Pyè te pèse kè yo, epi yo di li ansanm ak lòt apot yo: “Frè m’ yo, kisa nou dwe fè? Pyè reponn li: “Nou chak dwe repanti pou peche nou yo epi tounen vin jwenn Bondye epi yo dwe batize nan non Yeshua Mesi pou yo padonnen peche nou yo. Lè sa a, w ap resevwa don Sentespri a. Travay 2:37 chak moun ki tounen vin jwenn Bondye nan repantans otantik ak lafwa pral sove."

Jou repoOkenn lòt jou pa janm sanktifye kòm jou repo a. Jou Saba a kòmanse nan solèy kouche vandredi epi li fini nan solèy kouche samdi. Jenèz 2:1-3; Pa gen okenn kote nan tout bib la kote w ap jwenn nenpòt vèsè ki chanje jou repo a nan dimanch, poukisa li pa deranje w lè w ap adore nan yon lòt jou pase jou Bondye te mete apa pou Bondye a? Egzòd 20:8-

11; Ezayi 58:13-14; 56:1-8; Travay 17:2; Travay 18:4, 11; Lik 4:16; Mak  

2:27-28; Matye 12:10-12; Ebre 4:1-11; Jenèz 1:5, 13-14; Neemi 13:19.  Seyè a di Moyiz: 13 Se ou menm ki pou pale ak pèp Izrayèl la: "N'a kenbe jou repo m' yo, paske sa a se yon siy ant mwen menm ak ou pandan tout jenerasyon ou yo. yo bay pou nou ka konnen se mwen menm, Senyè a, ki sanktifye nou. 14 N'a kenbe jou repo a paske li apa pou nou. Tout moun ki derespekte l', se pou yo touye l'. Gen 2:1-3, Lev 23:3, Nonm 28:9-10, Egzòd 20:8-11, Det 5:12-15 Yon jou asanble. Pa gen travay pou fè. 4yèm nan dis kòmandman yo, sa a se sèl jou konvokasyon ki fèt plis pase yon fwa pa ane. Li pa t 'yon jou ki soti nan jwif yo ak dis kòmandman yo nan Sinayi, li anvan yo. Setyèm jou (chak semèn) Saba a se jou repo Seyè a (Lev 23:3), yon souvni pou kreyasyon an ak Kreyatè ki te etabli nan Edenn anvan sezon otòn la (Jen 2:1-3). Paske li te kòmanse nan kreyasyon. 

Lespri BondyeRomans 8:6-7  Paske lespri a sou kò a se lanmò, men lespri a sou Lespri a se lavi ak lapè, paske lespri a sou kò a se move ak Bondye. paske li pa soumèt tèt li a lalwa Bondye a, paske li pa menm kapab fè sa. Sentespri a bay moun ki mande li! Lik 11:13 13 Epi espwa pa fè nou wont, e espwa sa a pa pral mennen nan desepsyon. Paske nou konnen jan Bondye renmen nou anpil paske li ban nou Lespri Sen an pou l ranpli kè nou ak lanmou li. Mark 13:11 Nou se temwen tout bagay sa yo, ak Sentespri a tou, Bondye bay moun ki obeyi l '. .Galat 3:14 pou ki nan Kris Jezi, benediksyon Abraram te ka rive bay moun lòt nasyon yo pou nou te resevwa pwomès Lespri a grasa lafwa.

Twa jou ak twa nwit:Paske, menm jan Jonas te pase twa jou ak twa nwit nan vant gwo pwason an, se konsa Moun Bondye voye nan lachè a pral pase twa jou ak twa nwit nan kè tè a. Matye 12:40 (72 èdtan) 

Gran komisyon an:Matye 28:…18Lè sa a, Jezi pwoche bò kote yo, li di yo: Yo ban mwen tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a. 19 Se poutèt sa, ale fè disip nan tout nasyon yo.batize yo nan non Yeshua Mesi(Papa, Pitit la, ak Sentespri a) 20Epi moutre yo pou yo obeyi tou sa mwen te kòmande nou. Epi, sètènman, mwen la avèk nou tout tan, jouk nan fen tan an."

1Pandan Apolòs te Korent, Pòl te vwayaje nan zòn anndan yo jouk li rive nan Efèz, sou kòt la, kote li jwenn plizyè moun ki te kwè. A 2 “Èske w te resevwa Sentespri lè w te kwè?” li mande yo. Yo reponn li: "Non, nou pa menm tande ke gen yon Sentespri." 3 "Ebyen ki batèm ou te fè eksperyans?" li mande. Apre sa, yo reponn, “Batèm Jan an.” 4Pòl di, “Batèm Jan te mande pou repantans nan peche. Men, Jan li menm te di pèp la pou yo kwè nan moun ki t ap vini annapre a, sa vle di Jezi. 5 Depi yo tande sa, yo te batize nan non Jezi Mesi a. Lè sa a, lè Pòl mete men l 'sou yo, Sentespri a desann sou yo, epi yo pale nan lòt lang epi pwofetize. 7 Te gen anviwon douz gason antou.

Tribi pèp Izrayèl la pèdi:Lè sa a, Jezi di fanm lan: -Sèlman yo te voye m' al sekou mouton Bondye te pèdi yo, pèp Izrayèl la. “Matye 15:24   (paj 27) _cc781905-5cde6-bad5cf58d_3cde-3cf58d

Tora:Mo "Tora" nan lang ebre a soti nan rasin ירה, ki nan konjigezon hif'il la vle di 'gide' oswa 'anseye' (cf. Lev 10:11). Siyifikasyon mo a se, kidonk "ansèyman", "doktrin", oswa "enstriksyon"; "Lalwa" ki souvan aksepte bay yon move enpresyon. Pwovèb

30:6 Pa ajoute nan pawòl li yo, si l'ap rale zòrèy ou, epi ou pral vin bay manti. Li se yon boukliye pou moun ki pran refij nan li. Pa ajoute nan pawòl li yo oswa li pral rale zòrèy ou, epi ou pral jwenn yon mantè Detewonòm 12:32.

"Kèlkeswa sa mwen kòmande nou, se pou nou fè atansyon pou nou fè, nou pa dwe ajoute ni retire nan li. Matye 22:29 Men, Jezi reponn yo, li di yo: "Nou se erè, nou pa konprann ekri nan Liv la ni pouvwa Bondye a. . Mark 7:13 Se konsa, nou anile pawòl Bondye a grasa tradisyon nou te bay la, epi nou fè anpil bagay konsa." Revelasyon 22:18-19 Mwen temwaye pou tout moun ki tande pawòl pwofesi ki nan liv sa a: si yon moun ajoute yo, Bondye ap ajoute sou li kalamite ki ekri nan liv sa a, epi si yon moun retire nan pawòl ki nan liv pwofesi sa a, Bondye ap wete pati li nan pye bwa ki bay lavi a ak nan sakre a. lavil, ki ekri nan liv sa a.

Enpwòp:“‘Men regleman konsènan bèt, zwazo, tout bèt k ap deplase nan dlo a ak tout bèt k ap deplase sou tè a. 47 Ou dwe fè distenksyon ant sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp, ant bèt vivan ki ka manje ak bèt ki pa gen dwa manje. 'Levitik 11:13  

"Se poutèt sa, soti nan mitan yo epi separe," di Seyè a. "EPI PA MANYEN SA KI ENPÒP; E m ap akeyi nou.2 Korentyen 6:17.

Wise:Moun ki gen bon konprann se moun ki tande e ki obeyi. Sòm 19:7 7 Lalwa Seyè a bon nèt. Temwayaj Seyè a se sèten, fè moun ki senp yo gen bon konprann. Matye 7:24 Lè sa a, tout moun ki tande pawòl mwen yo epi ki fè yo pral tankou yon moun ki gen bon konprann ki bati kay li sou wòch la.

Jijman Fotèy Blanlanmò etènèl lak dife a. Apre sa, mwen wè yon gwo fòtèy blan ak moun ki te chita sou li a. e pa t jwenn plas pou yo.

12 Epi mwen wè mò yo, piti kou gran, kanpe devan Bondye; Liv yo louvri, yon lòt liv louvri, ki se liv lavi a. Yo jije mò yo dapre sa ki te ekri nan liv yo, dapre sa yo fè. Revelasyon 20:11

Adore?Adorasyon se yon relasyon espirityèl ki baze sou verite ak Bondye ki reponn ak grandè Bondye pa yon mouri chak jou nan tèt li, entèrnalizasyon verite li yo, ak pratik nan aksyon ki ranpli lafwa nan Kris la.  Women 12:1-2 “Se poutèt sa, frè m' yo, m'ap mande nou grasa mizèrikòd Bondye a, pou nou prezante kò nou tankou yon sakrifis vivan, ki sen e ki fè Bondye plezi, ki se adorasyon espirityèl nou.   Pa konfòme yo ak monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri nou, pou nou teste ki sa ki volonte Bondye, ki sa ki bon, ki akseptab ak ki pafè.”_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 1 Korentyen 10:32 “Kèlkeswa sa n'ap fè, fè tout bagay pou glwa Bondye."Pifò moun panse Tora (lalwa) mouri? Oswa sèlman pou jwif yo, pa dapre 208 vèsè Nouvo Testaman an.

bottom of page