top of page
Body Soul and Spirit 
Screenshot 2024-03-29 8.57.25 AM.png
God takes back His spitit
Screenshot 2024-03-29 8.35.43 AM.png
Soul, Spirit & Body                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       

Absan nan kò a prezan ak Jewova.

Mwen kwè ekriti yo ap di nou ke lè nou mouri, Jewova reprann lespri li souf lavi a, nanm nou dòmi ak kò nou dekonpoze jiskaske nou resisite swa nan lavi oswa nan dezyèm lanmò a. Si nou resisite ak lavi, n ap resevwa yon nouvo kò jan sa endike nan pwochen vèsè yo.

 

Kwayan Ki Te Mouri

 • 1 Thessalonians 4:13 13 Frè m' yo, nou pa vle pou nou pa enfòme sou moun k'ap dòmi nan lanmò, pou nou pa fè lapenn tankou lòt moun, ki moun ki pa gen espwa? 14 Paske, nou kwè Jezi te mouri e li te leve soti vivan ankò, e se konsa nou kwè Bondye pral pote ansanm ak Jezi moun ki te tonbe nan dòmi nan li. 15 Dapre pawòl Granmèt la, nou di nou, nou menm ki vivan toujou, ki rete jiskaske Senyè a vini, sètènman p’ap vin devan moun ki te dòmi yo. 16 Paske, Senyè a li menm ap desann sot nan syèl la, avèk yon kòmandman byen fò, ak vwa akanj la ak kout twonpèt Bondye a, e moun ki mouri nan Kris la pral leve an premye.17 Apre sa, nou menm ki vivan toujou e ki vivan. kite yo pral pran ansanm ak yo nan nwaj yo al kontre Seyè a nan lè a. Se konsa, nou pral avèk Senyè a pou tout tan. 18 Se poutèt sa, youn ankouraje lòt ak pawòl sa yo.

 

Asirans Rezirèksyon an

 • 1 Corinthians 15:49 Epi, menm jan nou te pote imaj moun ki sou latè a, se konsa n ap pote imaj nonm ki nan syèl la.50 Frè m ak sè m yo, m deklare nou, chè ak san pa ka eritye wayòm Bondye a. ni moun ki ka gate yo pa eritye moun ki pa ka gate yo. 51 Koute, m'ap di nou yon mistè: Nou p'ap dòmi tout moun, men nou tout pral chanje, 52 nan yon kliyo, nan yon bat je, nan dènye twonpèt la. Paske, twonpèt la ap sonnen, mò yo pral leve soti vivan nan lanmò, epi nou pral chanje. 53 Paske, moun ki ka gate yo dwe abiye tèt yo ak moun ki pa ka gate yo, epi moun ki mòtèl yo dwe abiye yo ak imòtalite yo. 54 Lè moun ki ka peri yo te abiye ak moun ki pa ka peri yo, epi ki mòtèl yo ak imòtalite yo, lè sa a pawòl ki ekri a ap vin vre: “Lanmò anglouti nan viktwa.”

 

 • 2 Corinthians 5:8 8 Paske, nou konnen si kay ki sou latè a, tant sa a, te detwi, nou gen yon bilding nan men Bondye, yon kay ki pa fèt ak men, ki p'ap janm fini an nan syèl la. 2 Paske, se nan sa n ap plenn, nou anvi ak tout kè nou pou nou abiye ak kay nou an ki soti nan syèl la, 3 si se vre, lè nou abiye nou, nou p ap jwenn toutouni. 4 Paske, nou menm ki nan tant sa a, nou plenn, paske n ap chaje tèt nou, se pa paske nou vle dezabiye, men nou vle abiye an plis, pou lavi a ka anglobe mòtalite a. 5 Kounye a, li menm ki pare nou pou bagay sa a, se Bondye, li menm ki ban nou Lespri a kòm garanti. 6 Konsa, nou toujou gen konfyans, paske nou konnen pandan n ap lakay nou nan kò a, nou absan nan men Senyè a. 7 Paske, nou mache grasa lafwa, pa grasa je nou. 8 Nou gen konfyans, wi, pito nou kontan pou nou absan nan kò a epi pou nou prezan ak Senyè a. 9 Se poutèt sa, nou fè objektif nou, kit prezan oswa absan, pou nou fè l plezi. 10 Paske, nou tout dwe parèt devan tribinal Kris la, pou chak moun ka resevwa sa ki fè nan kò a, dapre sa li te fè, kit sa ki byen oswa ki mal. 11 Se poutèt sa, nou konnen laterè Senyè a, nou konvenk lèzòm; men Bondye konnen nou byen, e mwen gen konfyans tou nan konsyans nou.

 

Fifth Seal: The Cry of the Martyrs Revelations 6:9 Lè li louvri senkyèm sele a, mwen wè anba lotèl la nanm moun ki te touye pou pawòl Bondye a ak pou temwayaj yo te bay la. vwa byen fò, li di: "Konbe tan, Seyè, ki sen ak vre, jiskaske ou jije epi tire revanj san nou sou moun ki rete sou tè a?" 11 Lè sa a, yo bay yo chak yon rad blan. epi yo te di yo pou yo repoze yon ti tan ankò, jiskaske kantite parèy sèvitè yo ak frè yo, ki moun ki t ap touye yo jan yo te ye a, te fini? Epi lespri a pral tounen vin jwenn Bondye

 

 • Ecclesiastes 12:5 Paske, lèzòm pral tounen lakay li ki p'ap janm fini an, pandan tout moun ki gen lapenn ap mache nan lari. 6 Sonje li anvan kòd lò ki bay lavi a kase e anvan yo kraze plat lò a. Sonje li anvan chodyè ki bò pi a kase epi wou ki bò twou dlo a kraze. 7 Lè sa a, pousyè tè a pral tounen sou tè a jan li te ye a. Epi lespri a pral tounen vin jwenn Bondye ki te bay li a

 

 • Jenèz 2:7 Lè sa a, Seyè a, Bondye a, fè nonm lan ak pousyè tè a. Li soufle souf lavi a nan twou nen nonm lan, e nonm lan vin tounen yon moun vivan.

 

 • Job 27:3 3 Pandan tout tan mwen souf nan mwen, ak Lespri Bondye a nan twou nen mwen.

 

 • Job 33:4 4 Lespri Bondye fè m', souf Bondye ki gen tout pouvwa a ban m' lavi.

 

 • Ecclesiastes 12:7 7 Lè sa a, pousyè tè a pral tounen tankou li te ye a.

 

 • 1 Corinthians 2:11 11 Paske, ki moun ki konnen bagay yon moun, eksepte lespri lòm ki nan li? Konsa tou, bagay Bondye yo pa konnen pesonn, esepte Lespri Bondye a.

 

 • Ezekiel 37:5-6 Men sa Seyè sèl Mèt la di sou zosman sa yo. Gade, m'ap fè souf antre nan ou, epi w ap viv. 6 M'ap mete venn sou ou, m'ap fè vyann sou ou, m'ap kouvri ou ak po, m'ap mete souf nan ou, epi w ap viv. N'a konnen se mwen menm ki Seyè a.

 

 

 

 

 

Ki moun ki monte nan syèl la?  

Gen kat okazyon nan Bib la kote li parèt ke moun yo te ale nan syèl la; Eli, Laza ak Vòlè sou kwa a ak absan nan kò a prezan ak Jewova.

2 Kings 2:11 Lè sa a, pandan yo t'ap pale, yo rete konsa, yon cha lagè parèt ak chwal dife yo separe yo de. ak yon van toubouyon Eli moute nan syèl la.

 • Jan 3:13 Pa gen moun ki monte nan syèl la, eksepte moun ki desann sot nan syèl la, sa vle di, Moun Bondye voye nan lachè a ki nan syèl la.

 • 2 Chronicles 21:12 12 Pwofèt Eli te voye yon lèt ba li.

10 an apre, lèt sa a pwouve ke li (Eli) pa te pran nan syèl la)

Seyè, Bondye David, zansèt ou a, paske ou pa t' mache nan chemen an

Jozafa, papa ou, oswa nan fason Asa, wa peyi Jida a,

Moun rich ak Laza

● Lik 16:19-23 “Te gen yon nonm rich ki te abiye ak twal koulè wouj violèt ak twal fin blan epi ki t'ap mache byen chak jou. 20 Men, te gen yon mandyan yo te rele Laza, ki te plen maleng, ki te kouche bò pòtay li a, 21 li te vle manje ak ti kal pen ki te tonbe sou tab nonm rich la. Anplis, chen yo vin niche maleng li yo.

 

22 Se konsa, mandyan an te mouri, zanj yo te mennen l

Lestonmak Abraram. Nonm rich la tou te mouri epi yo antere l. 23 Apre sa, li te nan touman an nan adès, li leve je l ', li wè Abraram byen lwen, ak Laza nan lestonmak li.

 • Lik 16:29 Abraram di li: Yo gen Moyiz ak pwofèt yo. se pou yo tande yo." 30 Li di: -Non, papa Abraram. men, si yon moun pami mò yo ale jwenn yo, y ap repanti.’” 31 Men, li di l: “Si yo pa koute Moyiz ak pwofèt yo, yo p ap konvenk menm si yon moun leve soti vivan pami mò yo.”

Vòlè sou kwa a

 • Lik 23: 39-42 Apre sa, li di Jezi: “Seyè, sonje mwen lè w ap antre nan wayòm ou an.” 43 Jezi di li: “Se vre wi, m ap di ou, jodi a,,,, w ap avèk. Mwen nan Paradi."

 

Kenbe sa nan tèt ou

 

 1. Ekri ebre yo pa t gen vigil.

 

 1. Li di "paradi", pa syèl la.

 

 1. Vòlè a di: "Sonje m 'lè ou antre nan wayòm ou an."

 

 1. Jan 20:17 Jezi di li: Pa rete kole sou mwen, paske mwen poko monte bò kote Papa m'. Men, ale bò kote frè m' yo, epi di yo: "Mwen pral moute bò kote Papa m' ak Papa nou, ak Bondye mwen an ak Bondye nou an."

 2. Paske, menm jan Jonas te pase twa jou ak twa nwit nan vant gwo pwason an, Se konsa, Moun Bondye voye nan lachè a pral twa jou ak twa nwit nan kè tè a. absan nan kò a prezan ak Jewova.

 

 

Asirans Rezirèksyon an

 • 2 Corinthians 5:8 8 Paske, nou konnen si kay ki sou latè a, tant sa a, te detwi, nou gen yon batiman nan men Bondye, yon kay ki pa fèt ak men, ki p'ap janm fini an nan syèl la. 2 Paske, se nan sa n ap plenn, nou anvi ak tout kè nou pou nou abiye ak kay nou an ki soti nan syèl la, 3 si se vre, lè nou abiye nou, nou p ap jwenn toutouni. 4 Paske, nou menm ki nan tant sa a, nou plenn, paske n ap chaje tèt nou, se pa paske nou vle dezabiye, men nou vle mete rad ankò, pou lavi a ka anglobe mòtalite a. 5 Kounye a, li menm ki pare nou pou bagay sa a, se Bondye, li menm ki ban nou Lespri a kòm garanti. 6 Konsa, nou toujou gen konfyans, paske nou konnen pandan n ap lakay nou nan kò a, nou absan nan men Senyè a. 7 Paske, nou mache grasa lafwa, pa grasa je nou. 8 Nou gen konfyans, wi, pito nou kontan pou nou absan nan kò a epi pou nou prezan ak Senyè a. 9 Se poutèt sa, nou fè objektif nou, kit prezan oswa absan, pou nou fè l plezi. 10 Paske, nou tout dwe parèt devan tribinal Kris la, pou chak moun ka resevwa sa ki fè nan kò a, dapre sa li te fè, kit sa ki byen oswa sa ki mal. 11 Se poutèt sa, nou konnen laterè Senyè a, nou konvenk lèzòm; men Bondye konnen nou byen, e mwen gen konfyans tou nan konsyans nou yo byen konnen.

 

 • Ecclesiastes 12:7 Lè sa a, pousyè tè a pral tounen sou tè a jan li te ye a, epi lespri a pral tounen vin jwenn Bondye ki te bay li a.

 

 • 1 Corinthians 2:11 11 Paske, ki moun ki konnen bagay yon moun, eksepte lespri lòm ki nan li? Konsa tou, bagay Bondye yo pa konnen pesonn, esepte Lespri Bondye a.

 

 • Ezekiel 37:5-6 Men sa Seyè sèl Mèt la di sou zosman sa yo. Gade, m ap fè souf antre nan ou, epi w ap viv. N'a konnen se mwen menm ki Seyè a. 

bottom of page