top of page
Great White Throne Judgment comes with a curse of eternal death. Make no mistake! God will allow you to defy and disobey Him. He will allow you to follow the crowd and the traditions of men. He will allow you to sin. (He also says there is a day of reckoning coming. As you sow, so shall you reap!) Y
 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth was passed away; and there was no more sea.2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband
 Record of deeds  The fruits of repentance are visible actions - often called "works" - that show that a person has indeed changed.

Jijman Gran Fotèy Blan vini ak yon madichon lanmò etènèl. Pa fè erè! Bondye

pral pèmèt ou defye ak dezobeyi li. Li pral pèmèt ou swiv foul moun yo ak tradisyon yo nan moun. Li pral pèmèt ou fè peche. (Li di tou gen yon jou pou fè kalkil k ap vini. Pandan w ap simen, se konsa w ap rekòlte!) Yeshua te Pawòl Bondye vivan an pèsòn, e Bib la se Pawòl Bondye ekri. Epi nou pral jije, pou letènite pa pawòl sa yo! Yo pa ta dwe pran alalejè oswa inyore. Ki lè Jijman Gran Fotèy Blan an? Nan fen milenè a apre batay Gòg ak Magog, gwo dezyèm rezirèksyon an pran plas.

REV.20:5 Men, rès mò yo pa t' tounen vivan ankò jouk mil ane yo te fini.

 • Revelation 20:7-9 Lè mil ane yo fin pase, Satan pral lage nan prizon li a, 8 epi l'ap soti pou twonpe nasyon ki sou kat kwen latè yo, Gòg ak Magòg, pou l' rasanble yo. ansanm pou goumen ak kantite moun ki tankou sab lanmè a.9 Apre sa, yo moute sou lajè tè a, yo fè wonn kan sen yo ak vil li renmen anpil la: epi dife desann soti nan syèl la soti nan Bondye. li devore yo.

 

Jijman Gran Fotèy Blan an se pou rès moun ki mouri yo, tout moun ki mouri nan tout laj yo ke nou pa sove, ak Se poutèt sa yo pa te resisite nan Dezyèm Vini Kris la epi yo pa te parèt nan Fotèy Jijman Kris la. Li gen ladann tout moun ki te viv atravè milenè a 1000 ane epi poutan swiv Dyab la nan fen li epi yo te detwi nan batay Gòg ak Magog. Tout moun ki te janm viv, si yo pa t sove, kit yo te bon oswa move nan lavi terès yo, yo pral oblije kanpe nan jijman Bondye Gran Twòn Blan sa a.

Ki moun ki jije nan jijman Great White Throne?

Jijman sa a se pou tout moun ki mouri, piti ak gwo, enkli tout moun ki te viv atravè milenè a epi ki te swiv Dyab la epi yo te detwi nan fen li nan batay Gòg ak Magog.

Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal tou. Vrèmanvre, peche se anachi. 5 Men, nou konnen Kris la te parèt pou wete peche, epi nan li pa gen peche. 6 Pesonn ki rete nan li pa kontinye peche. Pa gen moun ki kontinye fè peche ki pa janm wè li oswa ki pa konnen li. 7 Timoun piti, pa kite pèsonn twonpe nou: Moun ki fè sa ki dwat, li jis, menm jan Kris la jis. 8 Moun ki fè peche se moun dyab la, paske dyab la ap peche depi nan konmansman an. Se poutèt sa Pitit Bondye a te revele, pou detwi zèv dyab la.9 Nenpòt moun ki fèt nan Bondye refize pratike peche, paske desandans Bondye a rete nan li; li pa ka kontinye peche, paske li fèt nan Bondye. 10 Sa ka distenge pitit Bondye ak pitit dyab la: Nenpòt moun ki pa fè sa ki dwat, li pa soti nan Bondye, ni moun ki pa renmen frè l. ● Revelasyon 13: 16 Li fè tout moun, piti kou gran, rich kou pòv, lib kou esklav, resevwa yon mak sou bò dwat yo oswa sou fwon yo, 17 epi pèsonn pa ka achte oswa vann eksepte yon moun ki gen mak la. nan non bèt la, oswa nimewo a nan non li.18 Men sajès. Se pou moun ki gen konprann kalkile nimewo bèt la, paske se nimewo yon moun: nimewo li se 666.

 • Revelasyon 14:9 Twazyèm zanj lan t'ap swiv yo, li di ak yon vwa byen fò: Si yon moun adore bèt la ak estati l', epi li resevwa mak li nan fwon li oswa nan men l ', 10 li pral bwè nan diven an. kòlè Bondye, ki vide san melanje nan gode kòlè li a; epi li pral toumante ak dife ak souf devan zanj sen yo, ak nan prezans ti Mouton an: 11 Lafimen touman yo ap monte pou tout tan, epi yo pa gen repo lajounen kou lannwit, moun ki adore. bèt la ak imaj li, ak tout moun ki resevwa mak non l.

 • Matye 13:42 "Menm jan yo rache move zèb yo epi yo boule nan dife a, se konsa sa pral rive nan fen epòk la. 41 Moun Bondye voye nan lachè a pral voye zanj li yo, epi yo pral wete nan wayòm li an tou sa ki lakòz peche ak tout moun ki fè sa ki mal. 42 Y'ap jete yo nan gwo fou tou limen an, kote yo pral kriye ak manje dan. 43 Lè sa a, moun ki jis yo pral klere tankou solèy nan wayòm Papa yo a.

Moun ki gen zòrèy, se pou yo tande.

 • Hebrews 10:26-27 Paske, si nou kontinye fè espre peche apre nou fin resevwa konesans verite a, pa gen yon sakrifis ankò pou peche, men yon esperans pè jijman, ak yon kòlè nan dife ki pral boule advèsè yo. Vèsè kap vini yo eksplike gen yon dezyèm rezirèksyon kote tout moun ki mouri yo pral resisite lanmò epi jijman pral swiv. Jijman Gran Fotèy Blan an. Revelasyon 20:11 Apre sa, mwen wè yon gwo fòtèy blan ansanm ak moun ki te chita sou li a. e pa t jwenn plas pou yo. 12 Apre sa, mwen wè mò yo, piti kou gran, kanpe devan Seyè a. Liv yo louvri, yon lòt liv louvri, ki se liv lavi a. Yo jije mò yo dapre sa ki te ekri nan liv yo, dapre travay yo. 13 Lanmè a bay mò ki te ladan l' yo. epi lanmò ak lanfè te delivre mò ki te nan yo, epi yo chak te jije dapre sa yo te fè. 14 Epi yo te jete lanmò ak lanfè nan letan dife a. Sa a se dezyèm lanmò a. 15 E nenpòt moun ki pa t jwenn ekri nan liv lavi a, yo te jete nan letan dife a.

 

Tout limanite “anba lalwa” jiskaske yo vin fè alyans grasa lafwa nan Mesi a e yo resevwa delivrans grasa lafwa sa a.

Lè ou "anba lalwa" vle di anba penalite lalwa a, ki se lanmò. Yo rele sa tou Lwa Peche ak Lanmò (Women 8:2). Pòl deklare yon ti kras pi bonè nan Women yo ke salè peche a se lanmò (Women 6:23).       _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     

 

       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Yahweh

 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Dosye zèv 

Fwi repantans yo se aksyon vizib - souvan yo rele "zèv" - ki montre ke yon moun chanje tout bon.

 

 • Romans 7:7 Ebyen, èske m ap di lalwa Bondye a se peche? Natirèlman pa! An reyalite, se lalwa ki te montre m peche m nan. Mwen pa t ap janm konnen konvwate pa bon si lalwa pa t di: "Ou pa dwe anvi."

 • 1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche tou, yo fè sa ki mal. peche se anachi.

 

Chak zak ekri nan yon liv, dapre Revelasyon 20:12. Temwen sa yo se poukisa tout bouch yo pral fèmen, oswa fèmen, devan Kreyatè nou an; peche nou an etabli. Kòm ou ka konnen, dapre Tora a, li pran 2 a 3 temwen pou etabli yon zafè ak kondane yon moun a lanmò. Men, èske w te rann nou kont sa gen ladan l kilpabilite pa nou ak Papa a? Detewonòm 19:15 (ESV) Yon sèl temwen pa sifi kont yon moun pou okenn krim oswa pou nenpòt ki mal an relasyon ak nenpòt krim li te fè. Se sèlman sou prèv de temwen oswa twa temwen yo dwe etabli yon akizasyon.

 

 • Nou konnen ki de temwen i neseser pour etablir nou koupab. Kontinye. Romans 3:19-20 19 Koulye a, nou konnen tou sa lalwa di, l'ap pale ak moun ki anba lalwa a, pou tout moun ka bouche, pou tout moun ka rann kont devan Bondye. Paske, grasa zèv lalwa a, pesonn p'ap gen dwa fè l' gras, paske grasa lalwa a, li gen konesans sou peche.

 

 • Kesyon ki dwe reponn an premye se, ki moun ki "anba lalwa"?

Pou dedomajman pou tan an, nou pral tou senpleman deklare ke tout moun nan "anba lalwa" jiskaske yo vin nan alyans grasa lafwa nan Mesi a epi yo resevwa delivrans pa gras grasa lafwa sa a.

 

 • Sa gen ladann Ekriti yo tou kote Jewova te di nou li t ap voye yon Mesi pou nou grasa sali t ap vin posib. Nou angaje nan verite sa a, epi answit viv lavi nou tankou si se te vre pou montre, oswa prèv, sa nou kwè se verite. Fè sa se egzèse lafwa nou nan Pawòl la; grasa lafwa sa a ak grasa Jewova, nou ka resevwa delivrans.

 

 • Apre nou gen lafwa sa a, apre nou reyalize ke nou merite lanmò epi nou bezwen travay rachte Mesi a epi fè lafwa nou tounen aksyon (obeyisans nou), nou pa anba madichon ankò (lwa peche ak lanmò).

 

 • Anvan nou te gen lafwa nan Mesi, nou te anba lwa peche ak lanmò (madichon an), men apre lafwa nou pa anba lwa peche ak lanmò ankò.

 

 • Revelasyon 20:11-15 Lè sa a, mwen wè yon gwo fòtèy blan ak moun ki te chita sou li. Latè ak syèl la te kouri kite prezans li, epi yo pa t jwenn plas pou yo. Apre sa, mwen wè mò yo, gwo kou piti, kanpe devan fòtèy la, ak liv yo louvri. Lè sa a, yon lòt liv te louvri, ki se liv lavi a. Epi yo te jije mò yo dapre sa ki te ekri nan liv yo, dapre sa yo te fè. Lanmè a te rann mò ki te ladan l', Lanmò ak adès te rann mò ki te ladan yo, epi yo chak te jije yo dapre sa yo te fè. Lè sa a, yo jete Lanmò ak Endès nan letan dife a. Sa a se dezyèm lanmò a, letan dife a epi si non yon moun pa te jwenn ekri nan liv lavi a, yo te jete l nan letan dife a. (119 ministè)

 

Ou te wè sa? Tout zèv nou yo ap anrejistre nan liv; liv sa yo se dezyèm temwen an. Sepandan, yon fwa nou gen lafwa nan Mesi, nou jwenn ke nou pa anba penalite lalwa ankò paske li te peye penalite sa a. Men, ki jan sa ka ye? Gen de temwen toujou, donk èske nou pa ta dwe toujou merite lanmò etènèl? Nou jwenn repons kesyon sa a lè nou gade Kolosyen 2:13-14. Colossians 2:13-14 13 Nou menm ki te mouri nan peche nou yo ak nan kò nou ki pa sikonsi, Bondye te ba nou lavi ansanm ak li, li te padonnen nou tout fot nou yo, li te anile rejis dèt ki te kanpe kont nou ak egzijans legal li yo. . Li mete sa a sou kote, li kloure l sou kwa a. Vèsè 13 konfime ke nou te mouri nan peche nou yo, men grasa Mesi peche nou yo padonnen. Kidonk, sa k ap pase lè yo padonnen peche nou yo? Yo te anile “dosye dèt ki te kanpe kont nou an”. Mesi te peye l e li te kloure sou pye bwa a. Ki kote yo te ekri dosye dèt sa a? Li te ekri nan liv la kote tout zèv nou yo te anrejistre, dezyèm temwen ki etabli koupab nou an. Yon fwa yo fin peye dosye dèt sa a, yo retire li nan dosye nou an; epi kounye a nou san tach. Kounye a gen yon sèl temwen! Nou pa ka touye nou ak yon sèl temwen! Kounye a nou gen lavi etènèl! Mesi te peye penalite a e konsa li te detwi istwa transgresyon nou yo pou yo pa t ka kenbe yo kont nou ankò!

 

 • Rezon ki fè ke gen lafwa nan Mesi travay se pa paske lalwa a te retire nan men nou jan kèk kwè Kolosyen 2 anseye. Delivrans travay nan fwontyè yo oswa paramèt ki etabli pa Tora a paske dezyèm temwen ki nesesè pou kondane nou nan lanmò etènèl yo te retire. Jewova pa aji deyò nan pwòp lwa pa l; si li te fè sa, lè sa a ki jan nou ka kwè ke nou ta dwe oswa yo menm kapab yo te rele nou jis.

 

 • Kreyatè nou an se etonan, pafè, jis, jis, ak bon. Li ban nou enstriksyon ki detaye sou fason li vle nou viv antanke yon pèp apa. Tankou yon bon papa, lè nou kraze règ yo, gen yon penalite pou li; epi li se yon sèl grav. Poutan, paske li renmen pèp li a anpil, li menm te bay yon fason nan pwòp règ li yo pou nou ka rachte anba pinisyon sa a.

 

 • Lwa li vrèman pafè; ladan l se tout dispozisyon li pou nou

 

 • Deteronòm 19:15 Piga nou kondane pèsonn pou yon krim si yon sèl temwen te di l.

 

 • Galatians 3:24-26 24 Konsa, lalwa te gadyen nou jiskaske Kris la te vini, pou nou te ka fè gras grasa lafwa. Men, kounye a ke lafwa rive, nou pa anba yon gadyen ankò, paske nan Jezi Kris la (Mesi Yeshua) nou tout se pitit Bondye, grasa lafwa. “Lalwa peche ak lanmò” a eskòte, oswa mennen nou, nan Kris la lè li fè remake ke nou nan esklavaj/anba madichon an. Se pa jiskaske "lwa peche ak lanmò" a anseye nou ke nou madichon ak nan esklavaj, ke nou ka vin jwenn Mesi a ak lafwa kòm Sovè nou an. San konesans sa a nou pa ta gen okenn rezon pou nou vin jwenn li.

 1. Kidonk, nou bezwen "madichon lalwa" oswa "lwa peche ak lanmò" pou anseye nou ke nou nan esklavaj (anba peche - Women 3:20) pou nou "eskòte" nou nan Mesi a.

 2. Li se pou anseye nou gen lafwa ak konfyans nan favè pafè li kòm pratik pafè a nan Pawòl ki te fè chè a ki te vin tounen madichon an pou nou sou pye bwa a. Galatians 3:25 25 Men koulye a, lè lafwa rive, nou pa anba yon gadyen ankò.

 3. Kounye a se moman pou nou sonje tounen nan definisyon lafwa sa a. Yon pati nan lafwa se kwè ke sa Pawòl la di nou se verite. Pawòl la, ki gen ladann Tora oswa Lalwa Bondye a, montre nou ke nou merite lanmò paske nou te peche e ke Papa a gen yon fason pou nou sove nan lanmò sa a?

 4. Fason sa a se grasa lafwa nan Mesi, Pawòl la. Nan lòt mo, fason pou nou sove se kwè ke nou te peche ak merite lanmò paske Pawòl la di sa. Nou gen konfyans ke sa Papa a te di nou an se verite, ke pou nou jis nou dwe suiv Pawòl li a, epi answit nou fè li.

 5. Sa gen ladann Ekriti yo tou kote Jewova te di nou li t ap voye yon Mesi pou nou grasa sali t ap vin posib. Nou angaje nan verite sa a, epi answit viv lavi nou tankou si se te vre pou montre, oswa prèv, sa nou kwè se verite. Fè sa se egzèse lafwa nou nan Pawòl la; grasa lafwa sa a ak grasa Jewova, nou ka resevwa delivrans.

 6. Apre nou gen lafwa sa a, apre nou reyalize ke nou merite lanmò epi nou bezwen travay rachte Mesi a epi fè lafwa nou tounen aksyon (obeyisans nou), nou pa anba madichon ankò (lwa peche ak lanmò).

 7. Anvan nou te gen lafwa nan Mesi, nou te anba lwa peche ak lanmò (madichon an), men apre lafwa nou pa anba lwa peche ak lanmò ankò. Lalwa peche ak lanmò se tutor la, gadyen an. Ankò, pou yon diskisyon pi detaye sou sijè sa a, tanpri gade ansèyman nou yo

 8. "Toutistè a pa nesesè ankò paske nou pa "anba lalwa" ankò (nan peche ak lanmò).

 9. Lè nou antre nan lafwa, nou gen konpreyansyon ke Mesi te peye penalite lalwa a pou nou. Èske w kòmanse wè ki jan tout bagay sa yo ap travay ansanm? Yo te bay Tora a pou defini pou nou kisa peche te ye, gen yon penalite pou peche ki se lanmò. Yo pa ka touye pèsonn si pa gen de temwen. Jewova li menm se yon sèl temwen. Men, ki sa ki dezyèm lan?

 

 • Revelation 21:1 Apre sa, mwen wè yon nouvo syèl la ak yon lòt tè a, paske premye syèl la ak premye tè a te disparèt. epi pa t gen lanmè ankò.2 Epi mwen menm Jan te wè vil sen an, nouvo Jerizalèm, ki t ap desann sot nan syèl la nan men Bondye, ki te pare tankou yon lamarye ki te dekore pou mari l. Tant Randevou Bondye a se avèk lèzòm, li pral rete avèk yo, epi yo pral pèp li a, epi Bondye li menm ap avèk yo, epi li pral Bondye yo. 4 Epi Bondye pral siye tout dlo nan je yo; epi p'ap gen lanmò ankò, ni lapenn, ni rèl ankò, ni p'ap gen okenn doulè ankò, paske bagay anvan yo te pase.

 • Ezayi 65:17 "Gade, m'ap kreye yon nouvo syèl ak yon lòt tè.

yo p ap sonje, ni yo p ap vin chonje

Gwo Tit

bottom of page