top of page
Why hasn’t your Pastor shared these Verses?  
Fools have no interst in understanding they only want to air their own opinions
Beware of those Christians whose faith is bases on their own ideas and feelinds, and what they think is right, and not on Gods word

Poukisa pastè w pa pataje vèsè sa yo?  

Kretyen yo pa anseye: Ou mouri yon fwa epi jijman vini. Ebre 9:27

Nou pa dwe manje vyann yo, ni manyen kadav yo. Yo pa pwòp pou nou... 9 Nan tout bèt k'ap viv nan dlo a, kit se nan lanmè a, kit nan larivyè yo, nou gen dwa manje tout bagay ki gen zèl ak kal, pa gen okenn pwodwi vyann kochon. Levitik 11:9 Bondye rele omoseksyèl ak abominasyon tou. (enpwòp ak yon abominasyon)

 • Ou dwe andire jiska lafen pou ka sove. Matye 24:13

 • "Mwen pa vin pote lapè, men yon epe" Matye 10:34

 • "Sèlman yo te voye m 'bay mouton ki pèdi nan kay Izrayèl la. “Matye 15:24

 • Se pou nou viv jan li te fè l.1Jan 2:6 Li te respekte lalwa manje Levitik la, jou repo a, jou fèt Bondye mande yo ak tout kòmandman yo.

 • Ke mesye saj yo pa t 'nan nesans li. Matye 2:10

 • Mesi a te anseye Levanjil la se konsènan Wayòm Bondye a. Mak 1;14-15. Okenn kote nan ekriti yo Yeshua di ke levanjil la pale sou li k ap vin mouri pou peche nou yo.

 • Pa gen yon sèl vèsè ki chanje jou repo a pou dimanch.

 • Nouvo alyans sa a se pou moun Jida yo ak moun Izrayèl yo. Jeremi 31:31

 • Vizyon Pyè se pa pou manje vyann ki pa pwòp.  Li eksplike vizyon li. Travay 10:15

 • Ke madichon lwa peche ak lanmò te kloure sou kwa a. Galat 3:13

 • Men, si Lespri a dirije nou, nou pa anba lalwa. Galat 5:18

 • Bondye deteste priyè yon moun ki inyore lalwa. Pwovèb 28:9

 • Jan 3:36 yo kanpe nan Jan 3:16

 • Nou dwe grefe nan pèp Izrayèl la. Women 11:11-31

 • "Pa aprann chemen nasyon yo. Jeremi 10:2 Fason yo se vanidan ak moun fou. Yo koupe yon pye bwa, ak yon atizan fè yon zidòl. 4 Yo dekore l 'ak lò ak ajan, epi yo tache l' byen ak mato. klou pou li pa tonbe.” Jeremi 10:3

 

Kretyen yo pa anseye, chak ane, prèt la nan Ishtar ta enpreye jèn jenn fi sou yon lotèl. Timoun yo te fèt nan Nwèl ak ane kap vini an yo te sakrifye nan Dimanch Pak la nan sèvis solèy leve. Prèt la t ap pran ze Ishtar yo epi l te pentire yo nan san timoun yo te touye yo. Sa a te obsève anviwon 2000 ane anvan Kris la te fèt. Bondye ou; Mwen se Jewova Levitik 18:21 21

Mezanmi, pa kite pèsonn twonpe nou sou sa: Lè moun fè sa ki dwat, sa montre yo jis, menm jan Kris la jis. 8 Men, lè moun kontinye peche, sa montre yo fè pati dyab la, ki fè peche depi nan konmansman an. Men, Pitit Bondye a te vin detwi zèv dyab la. 9 Moun ki fèt nan fanmi Bondye pa pratike peche, paske lavi Bondye nan yo. Kidonk, yo pa ka kontinye peche, paske yo se pitit Bondye. 10 Konsa, kounye a nou ka di kiyès pitit Bondye yo ye ak ki moun ki pitit dyab la. Nenpòt moun ki pa viv dwat epi ki pa renmen lòt moun ki kwè yo pa fè pati Bondye.   1 Jan 3: Men Lespri li a vide sou ou, Kris la te vide sou ou. sou ou. Toutotan Lespri li rete nan ou, ou pa bezwen pèsonn anseye ou. Pou li, Lespri a anseye w sou tout bagay, e sa li anseye se verite, pa fo. Kidonk, obeyi ansèyman Lespri a epi rete ann inyon ak Kris la. 

Jan 2:27 

 

Teste tèt ou pou w dekouvri si w se vrè kwayan: mete tèt ou anba egzaminasyon. Oubyen èske nou pa konnen Jezi Mesi a nan nou, amwenske nou pa sensè?

Test yourselves to discover whether you are true believers: put yourself under examination. Or do you not know that Yeshua Messiah is within you, unless you are insincere?   2 Corinthians 13:5 
bottom of page