top of page
If you turn and deaf ear 
His disciples came and asked him, “Why do you use parables when you talk to the people?”  11 He replied, “You are permitted to understand the secrets of the Kingdom of Heaven, but others are not. 12 To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. 13 That is why I use these parables,
Fools have no interst in understanding they only want to air their own opinions

Nenpòt moun ki gen zòrèy pou tande dwe koute epi konprann."

Disip li yo pwoche bò kote l', yo mande l': -Poukisa ou sèvi ak parabòl lè w'ap pale ak pèp la?

11 Li reponn: “Ou gen dwa konprann sekrè Wayòm syèl la, men lòt moun pa konprann. 12 Moun ki koute ansèyman m yo, y ap ba yo plis konpreyansyon, e y ap gen anpil konesans. Men, pou moun ki pa koute, menm ti konpreyansyon yo genyen yo pral wete nan men yo. 13 Se poutèt sa mwen sèvi ak parabòl sa yo,

 

Paske yo gade, men yo pa vrèman wè. Yo tande, men yo pa vrèman koute oswa konprann. 14 Sa rive vre pwofesi Ezayi a ki di: 'Lè nou tande sa m' di a, nou p'ap konprann. Lè ou wè sa mwen fè, ou p'ap konprann. 15 Paske kè pèp sa a fè tèt di, e zòrèy yo pa ka tande, epi yo fèmen je yo—konsa, je yo pa ka wè, e zòrèy yo pa ka tande, ak kè yo pa ka konprann, epi yo pa ka vire bò kote m pou yo kite. mwen geri yo. Matye 13:10

 

 Paske ki moun ki konnen bagay yon moun eksepte lespri moun ki nan li? Menm si sa, pèsonn pa konnen bagay Bondye yo eksepte Lespri Bondye a. Men, moun natirèl la pa resevwa bagay Lespri Bondye a, paske yo se moun sòt pou li; ni li pa ka konnen yo, paske yo disène espirityèlman (1 Korentyen 2:7,8,11,14).  

K ap viv nan Lespri Bondye a

Moun ki domine pa nati peche a panse sou bagay peche, men moun ki kontwole pa Sentespri a panse sou bagay ki fè Lespri a plezi. 6Se konsa, kite nati peche ou kontwole lide ou mennen nan lanmò. Men, kite Lespri a kontwole lide ou mennen nan lavi ak lapè. 7Paske nati peche a toujou ostil ak Bondye. Li pa janm obeyi lwa Bondye yo, e li pa janm obeyi. 8Se poutèt sa moun ki toujou anba kontwòl nati peche yo pa janm ka fè Bondye plezi.

“Pa gaspiye sa ki sen pou moun ki pa sen yo. Pa voye bèl grenn pèl ou bay kochon! Yo pral pilonnen pèl yo, Lè sa a, vire epi atake ou. Matye 7

Yeshua reponn li, li di l: “Se vre wi, m ap di ou:Si yon moun pa fèt ankò, li enposib pou li wè Wayòm Bondye a.“Jan 3:3

bottom of page