top of page
The True Gospel
Matthew 3:2 “Repent [change your inner self—your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance; seek God's purpose for your life], for the kingdom of heaven is at hand.”
Yeshua said to them, "I must preach the kingdom of Yehovah to the other cities also, because for this purpose I have been sent."  But he answered and said to them, “I am not sent except to the sheep that have strayed from the house of Israel.”
image.png
The True Gospel Nowhere in scripture does Yeshua say that the gospel is about Him coming to die for our sins?
 
 
 
 
 
 
Vrè Levanjil la

Okenn kote nan ekriti yo Yeshua di ke levanjil la pale sou li k ap vin mouri pou peche nou yo.

 

Ki sa Yeshua te preche?

Anpil moun ta sezi pou yo konnen Bib la defini levanjil la yon fason diferan pase sa yo te toujou di yo. Yon lekti apwofondi montre ke aksepte san Kris la pou peye peche nou yo—si enpòtans fondamantal sa a—se aktyèlman pa konsantre nan "bon nouvèl" li te pote a e ke apot yo te kontinye preche. Anplis de sa nan mouri pou peche nou yo, Yeshua te vin sou tè a kòm yon mesaje nan men Jewova Papa a:

 

Bon nouvèl la se ke Jewova te òdone Yeshua pou l anonse vini wayòm li an sou tè a.

 

 • Jan 8:38 M ap pale de sa mwen te wè ak Papa m, epi nou fè sa nou te tande nan men papa nou.

 

 • Jan 12:49-50 Paske, mwen pa t' pale poukont mwen. 50 Epi mwen konnen kòmandman l la se lavi etènèl. Se poutèt sa, sa m'ap di a, mwen di jan Papa a te di m' lan."

 

 • Jan 14:24 Moun ki pa renmen m', li p'ap kenbe pawòl mwen yo. E pawòl nou tande a se pa pou mwen, men se Papa ki voye m yo.

 

 • Lik 4:43 Jezi di yo: Se pou m' fè konnen wayòm Seyè a bay moun.

lòt lavil yo tou, paske se pou rezon sa a yo te voye m '."

Pandan ke Yeshua te kategorikman moun ki pi enpòtan ki te janm mache sou tè a, Bib la montre klèman ke levanjil Yeshua te pote a pa t senpleman sou tèt li. Li deklarasyon li yo, epi pwouve sa pou tèt ou:

 

 • Matye 9:35 Jezi t'ap mache nan tout bouk yo ak tout ti bouk yo, li t'ap moutre moun yo anpil bagay nan sinagòg yo, li t'ap anonse bon nouvèl Peyi Wa a, li t'ap geri tout maladi ak tout maladi. 36 Lè l wè foul moun yo, li te gen pitye pou yo, paske yo te anmède e yo te dekouraje, tankou mouton ki pa gen gadò.…

 • Mark 1:14-15 14 Apre yo fin mete Jan nan prizon, Jezi rive nan peyi Galile, li t'ap mache bay mesaj la

levanjil Peyi Wa ki nan Bondye a, epi li di, "Lè a rive vre, e wayòm Bondye a rive. Repanti, epi kwè nan levanjil la".

43

 

 • Luke 8:1 ¶ Apre sa, Jezi t'ap mache nan tout vil yo ak tout bouk, li t'ap anonse bon nouvèl Peyi Wa ki nan Bondye a, li t'ap pote bon nouvèl la.

 

 • Lik 16:16 Lalwa ak pwofèt yo te la jouk Jan. Depi lè sa a, yo te preche wayòm Bondye a, e tout moun ap antre nan li.

 

 • Matthew 24:14 14 Li pi fasil pou syèl la ak latè pase pase pou yon ti kras nan lalwa a pase. Epi, levanjil sa a sou wayòm nan pral preche nan tout mond lan kòm yon temwen bay tout nasyon yo, epi lè sa a lafen an ap vini.

 

Anons "bon nouvèl"—pi bon nouvèl ki te kapab tande jodi a—ke Papa a te bay atravè Yeshua a, se te konsènan Wayòm li an te etabli sou tè a. Ki sa ki se yon wayòm?

 

Li se esansyèlman yon nasyon, ak tout sitwayen li yo, peyi, ak lwa, dirije pa yon gouvènman. Nan itilizasyon biblik, yon wayòm ka vle di tou yon fanmi ki soti nan yon paran sèl ki vin tounen yon nasyon.

 

Yon wayòm gen kat eleman debaz:

 1. yon wa, chèf siprèm, oswa ajan gouvène;

 2. teritwa, ak kote espesifik li yo ak liy fwontyè defini;

 3. sijè oswa sitwayen ki nan jiridiksyon teritoryal sa a;

 4. ak lwa ak yon fòm gouvènman kote volonte chèf la egzèse. Si nou inyore youn nan eleman esansyèl sa yo—si nou inyore mesaj Yeshua te pote nan men Papa a—n ap gen yon lafwa defòme, yon lafwa ki p ap pote delivrans.

 

Kiyès ki pral wa?

Pa gen okenn dout ke Wa nan Wayòm Bondye a pral Yeshua. Menmsi li pa t egzèse okenn otorite sivil pandan l te sou tè a, lè l retounen, li pral “Wa tout wa yo ak Senyè tout chèf yo” I Timote 6:15; Revelasyon 19:16; 17:14).

Gen lòt pwofèt ki te predi tou yon wa ki t ap vini, pa sèlman pèp Izrayèl la ak Jida, men tou, ki te pwolonje nan lemonn antye. Ezayi di nou:

Paske, yon timoun fèt pou nou, yon pitit gason yo ban nou; epi gouvènman an pral sou zepòl li. Epi yo pral rele l 'Mèveye, Konseye, Bondye ki gen pouvwa, Papa etènèl, Prens lapè. Nan ogmantasyon gouvènman l ak lapè li p ap gen fen, sou twòn David la ak sou wayòm li an, pou l tabli l ak jijman ak jistis depi lè sa a, menm pou tout tan. zèl Seyè ki gen tout pouvwa a pral fè sa. (Izayi 9:6-7)

 

Ki kote Wayòm nan pral tabli? Yon fo dominan Satan mete sou limanite se kwayans ke nanm yon moun ale nan syèl la apre lanmò. Anpil moun panse ke fraz Wayòm Bondye a se synonym ak syèl la, men Bib la anseye ke lè Yeshua retounen, Wayòm Bondye a pral etabli sou tè a!

Premyerman, remarke ki mannyer Labib i konpletman remet sa nosyon “al dan lesyel” apre lanmor. Pyè di foul moun yo nan jou Pannkòt la, "Frè m' yo, kite m' pale ak nou sou patriyach David la, li mouri, li antere l', e kavo li la avèk nou jouk jòdi a.

.. Paske David pa t 'monte nan syèl la" (Travay 2:29, 34). "Nonm sa a dapre pwòp kè Bondye" pa nan syèl la, men li toujou nan tonm! Sovè nou an konfime sa nan

 • Jan 3:13: "Pa gen moun ki monte nan syèl la, eksepte moun ki desann sot nan syèl la, sa vle di, Pitit lòm nan ki nan syèl la."

 

 • Eklezyas 9:5,10 Sen ki mouri nan Ansyen ak Nouvo Testaman yo menm ap dòmi nan tonm yo, ap tann rezirèksyon an - san konsyans.

 

 • Jòb 14:14-15 Jòb dekri tann pou rezirèksyon an nan fason sa a: "Si yon moun mouri, èske l ap viv ankò? reponn Ou.

 

 • Revelasyon 5:10, "Epi ou fè yo yon wayòm (ras wayal) ak prèt pou Bondye nou an, epi yo pral gouvènen sou tè a!"

 

 • Revelasyon 11:15 Lè sa a, setyèm zanj lan kònen klewon an: Te gen yon gwo vwa nan syèl la ki t'ap di: "Wayòm monn sa a tounen wayòm Jewova nou an ak Pitit li a, e l ap gouvènen pou tout tan!"

 

 • Revelasyon 21:21. Apre sa, mwen wè yon nouvo syèl la ak yon nouvo tè a, paske premye syèl la ak premye tè a te pase. Epitou pa t gen lanmè ankò. Lè sa a, mwen menm Jan, mwen wè lavil sen, Nouvo Jerizalèm, desann soti nan syèl la nan men Bondye, pare tankou yon lamarye dekore pou mari l '. Apre sa, mwen tande yon vwa byen fò soti nan syèl la ki di: "Gade, Tant Randevou Bondye a avèk lèzòm, epi li pral rete avèk yo, epi yo pral pèp li a. Bondye li menm pral avèk yo epi li pral Bondye yo. wete tout dlo nan je yo, p'ap gen lanmò ankò, ni lapenn, ni rèl ankò, p'ap gen doulè ankò, paske ansyen bagay yo te pase.

 …

 • Revelasyon 21:1 Moun ki genyen batay la pral eritye tout bagay, e mwen pral Bondye l 'epi li pral pitit mwen." Ki moun ki Sijè Wayòm nan ak Sitwayen? Menmsi lemonn antye pral dirije pa Yeshua lè li tabli Wayòm nan sou. latè, se pa tout moun sou tè a ki pral sitwayen Wayòm sa a, tout moun pral soumèt devan Wayòm wa a, men se pa tout moun ki pral antre nan Wayòm espirityèl sa a.

 

 • Jan 3:3 Jezi te fè Nikodèm verite sa a. Lè Nikodèm te vin jwenn li nan mitan lannwit, Yeshua te di l ', "Se vre wi, mwen di ou, si yon moun pa fèt ankò, li pa ka wè Peyi Wa ki nan Bondye".

 

 • I Korentyen 15:50. Pòl te di Korentyen yo "chè ak san [moun ki mòtèl yo] pa ka eritye wayòm Bondye a, ni koripsyon pa eritye enkoripsyon" Byenke nou gen yon kò fizik, chè ak san, nou ka eritye Wayòm nan, men nou pa kapab antre. totalman antre nan Wayòm nan, ni nou pa ka wè l, jiskaske nou vin espri—bay yon kò gloriye ki konpoze de lespri nan rezirèksyon an.

Sa vle di, menmsi tout limanite pral soumèt anba Wayòm Yeshua pral dirije sou tè a, yo pap nesesèman fè pati Wayòm nan.

Matye 25:31-34 Lè Pitit Gason Lòm nan vini nan tout bèl pouvwa li a, ak tout zanj Bondye yo ansanm avè l ', Lè sa a, li pral chita sou fòtèy la nan tout bèl pouvwa li. Tout nasyon yo pral sanble devan li, epi li pral separe yo youn ak lòt, tankou yon gadò mouton separe mouton l yo ak kabrit yo. L'ap mete mouton yo sou bò dwat li, men bouk kabrit yo sou bò gòch. Lè sa a, wa a pral di moun ki sou bò dwat li yo: "Vini, nou menm Papa m' beni, vin eritye wayòm ki te pare pou nou depi nan fondasyon mond lan." Lè sa a, Wayòm Bondye a pral dirije pa Yeshua, epi yo pral eritye pa moun ki te jwenn glwa lè yo te resisite pami mò yo. Sen resisite yo—sitwayen Wayòm Bondye a—ap dirije ansanm ak yo

Yeshua sou rès pèp ki sou tè a (Danyèl 7:27; II Timote 2:12; Revelasyon 2:26-28; 5:9-10; 20:4-6; 22:5). Ki sa Lalwa Wayòm nan ye?

 

 • Jij 21:25. Lalwa se tou senpleman yon gid pou moun yo swiv pou asire jwenti, akò, ak lapè nan relasyon sivil ak entèpèsonèl. San yo pa yon estanda konprann, ki aplike pa yon chèf souveren, tout moun ta aji selon pwòp kapris oswa dezi pa yo, epi pa gen anyen ki bon oswa ki entérésan ta pwodui. Wayòm Bondye a pa diferan.

 

 • I Korentyen 14:33 Se pa Bondye ki fè konfizyon. Wayòm li an pral gen lapè ak lòd paske tout moun ki pral antre nan li pral soumèt tèt li volontèman nan lalwa - kòmandman yo - nan Bondye. Bondye p ap genyen pèsonn nan Wayòm li an ki demontre, dapre modèl lavi l, li pap obeyi l.

 

 • (Matye 7:21-23; Ebre 10:26-31). Revelasyon 12:17 dekri sen yo kòm moun ki "ki respekte kòmandman Bondye yo epi ki gen temwayaj Jezi a.

De deklarasyon sa yo - renmen Bondye ak renmen frè parèy ou tankou tèt ou - encapsule kat premye ak sis dènye kòmandman yo respektivman. Kòmandman yo jis defini plis fason pou renmen Bondye ak renmen moun. Nou renmen Bondye an jeneral lè nou mete l an premye, lè nou pa adopte èd fizik pou nou adore l, lè nou pa pote non l pou gremesi, epi nou kenbe saba setyèm jou a sen. Nou renmen moun, an jeneral, nan onore paran nou, pa touye moun, pa fè adiltè, pa vòlè, pa bay manti, epi pa anvi.

 

 • Jan 14:15 "Si nou renmen m ', kenbe kòmandman m' yo. "Moun ki gen kòmandman m' yo epi ki obeyi yo, se moun ki renmen m '. Mwen menm pou li." "Si yon moun renmen m', l'ap kenbe pawòl mwen an, Papa m' va renmen l', n'a vin jwenn li, n'a rete lakay nou. Moun ki pa renmen m' pa kenbe pawòl mwen yo, epi pawòl nou tande a. se pa mwen men se Papa ki voye m yo."

bottom of page