top of page

 

Yeshua Pale sou lavni an.Pa gen rapture sekrè! 

 

 (Pa gen yon chache fidèl sekrè; Kretyen yo anseye li tèlman sekrè li pa jwenn nan Bib la. Chache fidèl sa a se sèlman pou kretyen, jwif yo pral rete dèyè yo ale nan tribilasyon an. .) 

   Matye 24:

Yon fwa ou sou chemen delivre ou grefon ann Izrayèl ou se yon jwif espirityèl. Non, yon Juif vre se yon moun ki gen kè dwat devan Bondye. Epi vrè sikonsizyon se pa sèlman obeyi lèt lalwa a; pito, se yon chanjman nan kè ki te pwodwi pa Lespri a. Epi yon moun ki gen yon kè ki chanje ap chèche fè lwanj nan men Bondye, pa nan men moun. Romen 2:29 Ki siy ki pral fè konnen ou retounen ak fen mond lan?

 1. Nan konmansman an nan lapenn.

 2. Lè ou wè 'abominasyon dezolasyon an,'

 3. “Apre sa, se pou moun ki nan Jide yo kouri al nan mòn yo.

 4. Pak Pak

 5. Soukot

 6. Greater egzòd

 7. Lè sa a, yo pral lage ou nan tribilasyon epi yo touye ou, 

 8.  Pou lè sa a pral gen gwo tribilasyon

 9.  Pou fo Kris yo ak fo pwofèt yo pral leve, yo pral fè gwo siy ak bèl bagay.
  twonpe,

 10. Men, moun ki pèsevere jiska lafen ap sove.

 11. “Toutwit apre tribilasyon jou sa yo, solèy la pral fè nwa, e lalin lan p ap bay limyè li; zetwal yo pral tonbe sot nan syèl la, ak pouvwa yo nan syèl la pral souke. 30 Lè sa a, siy Pitit lòm nan ap parèt nan syèl la.

 12. Kòlè Bondye

  

 

Jezi predi destriksyon tanp lan

24 Lè sa a, Jezi soti, li kite tanp lan, e disip li yo pwoche bò kote l' pou yo montre li tout bilding nan tanp lan. 2 Jezi di yo: Nou pa wè tout bagay sa yo? Sa m'ap di nou la a, se vre wi: p'ap rete yonn sou lòt wòch ki p'ap jete.

Siy tan yo ak fen epòk la

3 Kounye a, pandan l te chita sou mòn Oliv la, disip yo pwoche bò kote l an patikilye, yo di l: “Di nou ki lè bagay sa yo pral rive? E ki siy ki pral siy w ap vini ak lafen tan an?”

4 Jezi reponn yo: “Fè atansyon pou pèsonn pa twonpe nou. 5 Paske, anpil moun pral vini nan non mwen, y'a di: 'Se mwen menm Kris la', epi yo pral twonpe anpil moun. 6 Epi w ap tande pale sou lagè ak rimè sou lagè. Gade pou w pa boulvèse; pou [a]tout bagay sa yo dwe rive, men lafen an poko. 7 Paske, nasyon ap leve kont nasyon ak wayòm kont wayòm. Epi pral gen grangou, [b]pestiles, ak tranblemanntè nan divès kote. 8 Tout bagay sa yo se kòmansman lapenn.

9 “Lè sa a, y ap lage w nan tribilasyon, y ap touye w, e tout nasyon pral rayi w poutèt non mwen. 10 Lè sa a, anpil moun pral ofanse, youn pral trayi lòt, epi youn pral rayi lòt. 11 Lè sa a, anpil fo pwofèt pral leve, y ap twonpe anpil moun. 12 Epi paske mechanste ap gen anpil, lanmou anpil moun ap vin refwadi. 13 Men, moun ki pèsevere jiska lafen ap sove. 14 Epi, levanjil sa a konsènan wayòm nan pral preche nan tout mond lan kòm yon temwen bay tout nasyon yo, epi lè sa a lafen an ap vini.

Gwo Tribilasyon an

15 “Se poutèt sa, lè nou wè ‘ abominasyon dezolasyon an ’, pwofèt Danyèl te di a, kanpe nan kote ki apa pou Bondye a” (Nenpòt moun ki li, se pou l’ konprann), 16."Lè sa a, se pou moun ki nan Jide yo kouri al nan mòn yo.17 Moun ki sou teras la p'ap desann pou pran anyen nan kay li. 18 Epi, moun ki nan jaden pa kite tounen al chache rad sou li. 19 Men, malè pou moun ki ansent ak pou moun k ap bay tete nan epòk sa a! 20 Epi lapriyè pou w pa vòlè nan sezon fredi oswa jou repo a. 21 Paske, lè sa a, pral gen yon gwo tribilasyon, tankou yon tribilasyon ki pa t janm rive depi nan konmansman an nan tan sa a, non, ni p ap janm genyen. 22 Epi si jou sa yo pa t kout, pèsonn pa t ap sove; men pou [c]dedomajman pou eli yo, jou sa yo pral vin pi kout.

23 Si yon moun di nou: Gade, men Kris la! oswa 'La!' pa kwè li. 24 Paske, fo Kris yo ak fo pwofèt yo pral leve, yo pral fè gwo siy ak bèl bagay pou yo twonpe, si sa posib, menm moun ki te chwazi yo. 25 Gade, mwen te di nou davans.

26 Se poutèt sa, si yo di nou: Gade, li nan dezè a! pa soti; oswa 'Gade, li nan chanm anndan yo!' pa kwè li. 27 Paske, menm jan zèklè soti nan bò solèy leve a epi li klere nan lwès, se konsa tou, Pitit lòm nan ap vini. 28 Paske, kote kadav la ye, malfini yo pral sanble.

Vini nan Pitit Gason Lòm nan

29“Toutwit apre tribilasyon jou sa yo, solèy la pral fè nwa, e lalin lan p ap bay limyè li; zetwal yo pral tonbe sot nan syèl la, ak pouvwa yo nan syèl la pral souke. 30Lè sa a, siy Pitit lòm nan ap parèt nan syèl la,Lè sa a, tout tribi sou tè a pral nan lapenn, epi yo pral wè Pitit Gason Lòm nan ap vini sou nyaj syèl la avèk pouvwa ak anpil glwa. 31 Apre sa, li pral voye zanj li yo ak yon gwo son nan yon twonpèt, epi yo pral rasanble ansanm [d]eli nan kat van yo, soti nan yon bout nan syèl la nan lòt la.

Parabòl pye fig frans lan

32 “Kounye a, aprann parabòl sa a nan pye fig frans lan: Lè branch li a deja vin dous e li pouse fèy, ou konnen lete a pre. 33 Konsa tou, lè nou wè tout bagay sa yo, se pou nou konnen [e]li toupre—nan pòt yo! 34 Se vre wi, m ap di nou, jenerasyon sa a p ap pase toutotan tout bagay sa yo rive. 35 Syèl la ak tè a pral pase, men pawòl mwen yo p ap pase.

Pa gen moun ki konnen jou a oswa lè

36 “Men, jou ak lè sa a pesonn pa konnen, ni zanj Bondye yo.f]syèl la, men Papa m sèlman. 37 Men, menm jan ak jou Noye yo, se konsa tou, Pitit lòm nan ap vini. 38 Paske, menm jan nan jou anvan inondasyon an, yo t ap manje, yo t ap bwè, yo t ap marye e yo t ap marye, jouk jou Noye te antre nan lach la, 39 e yo pa t konnen jiskaske inondasyon an te vini e li te pran yo tout, se konsa tou yo pral vini nan Pitit Gason Lòm nan. 40 Lè sa a, de gason pral nan jaden an: y ap pran youn, y ap kite lòt la. 41 De fanm pral moulen nan moulen an: y ap pran youn, y ap kite lòt la. 42 Se poutèt sa, veye paske nou pa konnen ki sa [g] lè Seyè ou a ap vini. 43 Men, konnen sa, si mèt kay la te konnen sa [h]lè vòlè a t ap vini, li t ap veye epi li pa t kite yo kase kay li a. 44 Se poutèt sa, nou menm tou, se pou nou pare, paske Moun Bondye voye nan lachè a ap vini nan yon lè nou pa espere.

Sèvitè fidèl la ak sèvitè a move

45 “Kiyès ki sèvitè fidèl e ki gen bon konprann, mèt li mete chèf fanmi l' pou l' ba yo manje.mwen]nan sezon apwopriye? 46 Benediksyon pou sèvitè sa a, lè mèt li va rive, li pral jwenn li ap fè sa. 47 Sa m'ap di nou la a, se vre wi: l'ap mete l' chèf sou tout byen l' yo. 48 Men, si mechan domestik sa a di nan kè l: Mèt mwen an ap pran reta.j]li vini,' 49 li kòmanse bat parèy li yo, li manje, li bwè ak tafyatè yo, 50 mèt sèvitè sa a ap vini yon jou li pa chèche l, nan yon lè li pa konnen. of, 51 epi yo pral koupe l 'an de epi mete l' pòsyon pa li ak ipokrit yo. Se va gen kriye ak manje dan.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52 At the last Trumpets the Seventh trumpet. on the east of Trumpets

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page