top of page
Gods Insturctions
open the gates let the righeous nation which guards the truth enter in Torah is truth
Screenshot 2024-05-10 11.44.01 AM.png

 

 

 

 

 

 

Tora a  

Pa gen anyen ki lalwa Seyè a te retire, fini, detwi,efase oswa aplike yon fason diferansi wi ou non Jwif oswa moun lòt nasyon (kretyen)

 

Jewova te ban nou yon seri enstriksyon li rele Tora. Tora a konsiste de senk premye liv nan Bib la. Gen apeprè 600 enstriksyon nan Tora a, gen kèk pou gason, kèk pou fanm, kèk pou prèt, kèk pou timoun ak lòt ki gen rapò ak tanp lan. Vèsè kap vini yo fè li trè klè Bondye ban nou chwa ki gen rezilta etènèl.

 

16 Tout sa ki ekri nan Liv se Bondye ki soufle e li itil pou anseye, rale zòrèy, korije ak fòmasyon nan jistis, 17 pou sèvitè Bondye a kapab byen ekipe pou tout bon travay.  2 Timote 3:16-17 ("Ansyen" ak "Nouvo" testaman yo se separasyon lèzòm nan pawòl Bondye a; tout Bib la se enstriksyon Bondye pou fason pou nou renmen li ak pwochen nou. Epi li aplikab pou tout moun) _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

JIJMAN FINAL "Moun ki rejte m' epi ki pa resevwa pawòl mwen yo gen yon moun ki jije l': PAWÒL MWEN TE DI A, se li menm ki va jije l' nan dènye jou a." Jan 12:48 Si lèzòm refize aksepte jijman Bondye a sou peche nan kalvè nan Mesi a epi yo refize jije tèt yo dapre Pawòl sa a ki se sèl estanda enfayib la, lè sa a sèlman rete penalite a pou peche yo, ki se jijman nan destriksyon. Lanmò etènèl se konsekans peche sou moun ki pa rejenere.

 

 • Ki nasyon ki pi gwo, ki gen lwa ak jijman jis tankou tout lwa sa a mwen mete devan nou jòdi a? Deteronòm 4:8 ● Tout sa ki ekri nan Liv la se Bondye soufle, li itil pou ansèyman.

rale zòrèy, korije ak fòmasyon nan jistis, 17 se konsa ke sèvitè Bondye a

ka byen ekipe pou chak bon travay. 2 Timote 3:16-17

 • Kòmandman sa a m ap ba ou jodi a pa twò difisil pou ou konprann, epi li pa depase limit ou. Detewonòm 30:11

 • Bondye te di ke li pa bay manti oswa chanje lide li ak Pitit li a te fè

li klè ke doktrin Bondye a se pa li pou chanje. Si yon moun fè reklamasyon ke lalwa Bondye a te chanje èske yo pa rele Bondye yon mantè? Nonm 23:19

 • Paske mwen se Seyè a, mwen pa chanje; Se poutèt sa, nou menm, pitit Jakòb yo, p'ap janm fini   Malachi 3:6

 • Si li te rele yo bondye, moun ki te pale ak pawòl Bondye a, epi ekriti yo pa ka kraze Jan 10:35  

 • Enstriksyon Jewova yo pafè, yo fè nanm reviv. Dekrè Seyè a fè konfyans, fè moun ki senp yo gen bon konprann. 8 Kòmandman Seyè a dwat, yo fè kè nou kontan. Kòmandman Seyè a yo klè, yo bay bon konprann pou lavi. 9 Gen respè pou Seyè a, li p'ap janm sispann renmen nou. Lalwa Seyè a se verite. yo chak bèl.10 Yo pi dezirab pase lò, menm pi bon lò. Yo pi dous pase siwo myèl, menm siwo myèl k'ap koule nan peny.11 Yo se yon avètisman pou sèvitè ou, yon gwo rekonpans pou moun ki obeyi yo. Sòm 19:7

 

 • Men sa Seyè a di: "Men alyans mwen pral fè ak pèp Izrayèl la apre tan sa a." “M ap mete lalwa mwen an nan lespri yo e m ap ekri l nan kè yo.

Mwen pral Bondye yo, epi yo pral pèp mwen an. Jeremi 33:31 ● M'ap ba ou yon kè nouvo, m'ap mete yon lespri tou nèf nan ou. M'ap wete kè wòch nan kò ou, m'ap ba ou yon kè lachè. 

M'ap mete Lespri m' nan nou, m'ap fè nou mache dapre lòd mwen yo, epi n'a kenbe kòmandman mwen yo, n'a fè yo. Ezekyèl 36:26-27

 • 1 Thessalonians 2:13 13 N'ap toujou di Bondye mèsi paske, lè nou te resevwa pawòl Bondye nou te tande a, nou pa t' aksepte l' tankou yon pawòl moun, men jan li ye a, pawòl Bondye a, ki vre. k ap travay nan nou menm ki kwè ● Eklezyas 12:14 Ann tande konklizyon tout bagay la: Gen krentif pou Bondye epi respekte kòmandman l yo, paske se tout devwa lòm.

 • Proverbs 28:9 9 Moun ki detounen zòrèy li pou l' pa koute lalwa, lapriyè l' se yon bagay ki pa bon.

 • 1 Jan 3:4 Tout moun ki fè peche, yo fè sa ki mal tou.

Vrèmanvre, peche se anachi.

 • Egzòd 12:49 "Menm lwa a va aplike pou moun natif natal yo ak moun lòt nasyon k'ap viv nan mitan nou."

 • Deteronòm 30:20 pou nou ka renmen Seyè a, Bondye nou an, pou nou ka koute vwa li, pou nou ka rete kole ak li, paske se li ki lavi nou, ki dire lavi nou. Konsa, n'a rete nan peyi Seyè a te pwomèt zansèt nou yo

Abraram, Izarak ak Jakòb pou ba yo.

 • Ezekyèl 18:24 "Konpòtman dwat moun ki jis yo p'ap sove yo si yo vire do bay peche (peche se transgresyon lalwa) ni move konpòtman mechan yo p'ap detwi yo si yo repanti epi vire do bay peche yo. (Epi yo batize) ● Jan 14:15 Si nou renmen mwen, n'a kenbe kòmandman mwen yo.

 • Matye 23:1 Lè sa a, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo: 2 Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo chita sou fotèy Moyiz. 3 Se konsa, pratike epi obsève tout sa yo di ou. Men, pa fè sa yo fè, paske yo pa pratike sa y ap preche ● 1 Timote 1:8 Koulye a, nou konnen lalwa a bon, si yon moun sèvi ak li lejitim.

 • Sòm 19: 7 Lalwa Seyè a (Tora) pafè 7, li bay nanm nou fòs ankò. Lalwa li fè konnen se sèten, fè timoun nan menm jan an. 8 Lalwa Jewova yo dwat, yo fè kè nou kontan. Pawòl Seyè a pi bon kalite, li klere je yo.

"Ekriti" Timote fè referans a se sa anpil moun rele ansyen testaman an, nouvo testaman an poko ekri.

 • 2 Peter 1:20-21 20 Men, anvan tout bagay, konnen sa: pa gen okenn pwofesi ki ekri nan Liv la se yon kesyon de entèpretasyon pwòp tèt ou.

 • Proverbs 10:8 8 Moun ki gen bon konprann ap resevwa kòmandman, men yon moun sòt k'ap pale byen fò ap detwi.

Pifò moun kwè ke lwa a te sèlman pou jwif yo oswa ke li te kloure sou kwa a, sepandan, Jewova te di: 

Anba a se yon tablo ki montre moun enpòtan depi nan konmansman tan an, tablo a idantifye si yo te jwif, epi èske yo te swiv lwa Jewova yo ak estati yo. Yo t ap rele pèp Izrayèl la vre.

Paske, pa gen okenn diferans ant jwif ak grèk; Paske, se Seyè a menm ki Seyè a ki Bondye

Bondye tout moun, ki gen anpil richès pou tout moun ki rele l; 13 pou “ KI MOUN KI VA RELE NON A

SENYER AP SOVRE. Women 10:12.

not a Jew
Screenshot 2024-05-09 6.39.19 AM.png

Proverbs 28:9 9 Moun ki detounen zòrèy li pou l' pa koute lalwa, lapriyè l' se yon bagay derespektan.

 • Eklezyas 12:13 Sa a se tout istwa a. Men konklizyon final mwen an kounye a: Gen krentif pou Bondye epi obeyi kòmandman l yo, paske sa a se devwa tout moun.

 • Romans 2:13 13 Paske, se pa moun k'ap koute lalwa a ki jis devan Bondye, men se moun k'ap fè lalwa ki pral jistifye.

 • 1 Jan 2:4 Si yon moun di: "Mwen konnen li", men li pa obeyi kòmandman l yo, li se yon mantè, epi verite a pa nan li. 5 Men, si yon moun kenbe pawòl li a, renmen Bondye a vrèman pafè nan li. Konsa nou konnen nou nan li:…

1 John 2: 4 If anyone says, “I know Him,” but does not keep His Commandments, he is a liar, and the truth is not in him. 5 But if anyone keeps His word, the love of God has been truly perfected in him. By this we know that we are in Him: …
bottom of page