top of page
Twelve Tribes of Israel
One law for the Jew and Gentile stranger
These are the 12 tribes of Israel

 

 

 

 

 

Douz branch fanmi pèp Izrayèl la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pwochen vèsè sa yo se kèk ke ou pa t 'tande, ou dwe grefe nan pèp Izrayèl la yo dwe sove. Si ou te batize nan non Yeshua, ou te repanti, te resevwa Lespri Sen an epi w ap viv tankou Sovè w la te viv, ou otomatikman grefe nan pèp Izrayèl la; ou se yon jwif espirityèl. (Èske w te konnen Jezi se yon jwif)

Li reponn li: -Sèlman yo te voye m' bay mouton ki te pèdi pèp Izrayèl la. Matye 15:24

 

Gen 100 vèsè sou yo te grefe nan pèp Izrayèl la.

Non "pèp Izrayèl la" vle di "Moun ki lite ak Bondye." Pa fè efò ak Bondye nan sans opoze ak Bondye men pito nan sans sèvi ak ede Bondye. Se grasa douz pitit gason Izrayèl yo ke pwomès yo te ba li a, papa l Izarak, ak granpapa Abraram, te kòmanse pran rasin.Douz pitit Izrayèl yo se: Woubenn, Simeyon, Levi, Jida, Zabilon, Isaka, Dann, Gad, Asè, Neftali, Jozèf ak Benjamen.

.  

 

 • Deteronòm 4:8 Ki nasyon ki pi gwo, ki gen lòd ak jijman jis tankou tout lalwa mwen mete devan nou jòdi a?

 • Mak 1:15 Jezi di fanm lan: Se sèlman pou m' te voye m' al sekou mouton Bondye te pèdi yo, pèp Izrayèl la.

 • Galatian 3:27 Bondye di: 27 Paske, nou tout ki te resevwa batèm nan Kris la, nou abiye ak Kris la. 28      29 And if you belong to Christ, then ou

se desandans Abraram ak eritye dapre pwomès la.…

 • Ephesians 2:18-19 18 Paske, grasa li, nou tou de gen aksè a Papa a grasa yon sèl Lespri.

19 Se poutèt sa, nou pa etranje ak etranje ankò, men se parèy nou ye

Pèp Bondye a ak manm fanmi Bondye a;

 • 1Pyè 2:10 Nan tan lontan nou pa t 'yon pèp, men koulye a, nou se pèp Bondye a. tan lontan ou pa t 'gen pitye, men kounye a ou te resevwa mizèrikòd.

 • 1 Peter 2:9 Men, nou se yon jenerasyon chwazi, yon prètriz wayal, yon nasyon apa pou Bondye, pwòp pèp li a, pou nou ka fè lwanj Sila a ki te rele nou soti nan fènwa a nan limyè bèl bagay li a.

 • Efezyen 2:11 Se poutèt sa, sonje ke anvan sa, nou menm ki moun ki pa jwif (kretyen) nan kò a, nou menm ki te rele moun ki pa sikonsi grasa sikonsizyon an (sa yo rele sikonsizyon an), 12 sonje lè sa a nou te separe ak Kris la. alyene soti nan peyi Izrayèl la, ak etranje nan alyans pwomès la, san espwa ak san Bondye nan mond lan. 13 Men koulye a, nan Kris la, Jezi, ou menm ki te byen lwen, ou te pwoche bò kote san Kris la.... Ou se yon Sitwayen Izrayèl, ou oblije respekte tout enstriksyon ak lwa Jewova yo. Ou se yon jwif espirityèl.

 • Rom 11:23 Si yo pa pèsiste nan enkwayans, yo pral grefe yo, paske Bondye kapab grefe yo ankò.

 • Romans 2:28 28 Yon moun pa jwif paske li se yon sèl deyò, ni sikonsizyon sèlman deyò ak fizik. 29 Non, yon nonm se yon jwif paske li se yon sèl anndan, e sikonsizyon se yon bagay nan kè, pa Lespri Bondye a, pa dapre kòd ekri. Lwanj yon moun konsa pa soti nan men lèzòm, men nan men Bondye.

 • Women 11:25 25 Frè m' yo, mwen pa vle nou konnen mistè sa a, pou nou pa vante tèt nou: Pèp Izrayèl la vin fè tèt di toujou, jiskaske tout moun ki pa jwif yo vini. Pèp Izrayèl la pral sove, jan sa ekri: “Sovè a ap soti nan Siyon; Li pral retire mechanste nan men Jakòb. 27 Men alyans mwen te genyen avèk yo lè m'a wete peche yo." …

 • Revelations 21:12 12 Lavil la te gen yon gwo miray byen wo ak douz pòtay ki te ekri non douz branch fanmi pèp Izrayèl la, ak douz zanj bò pòtay yo.

 • Revelations 21:21 21 Douz pòtay yo te fèt ak bèl grenn pèl, yo chak te fèt ak yon sèl bèl grenn pèl. Lari lavil la te pi bon kalite lò, tankou si se te yon vè transparan.

Kòm ou jis li, gen sèlman 12 pòtay nan gwo vil la. Tout non pòtay yo se ebre, 12 pitit Izrayèl yo. Ou dwe grefe ann Izrayèl pou antre.

 • Lik 4:43 Men, Jezi reponn li: Mwen dwe anonse bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou, paske se pou sa yo te voye m'.

 • Peter 2:9 Men, nou pa konsa, paske nou se yon pèp chwazi. Nou se prèt wa yo, yon nasyon ki sen, byen pwòp Bondye. Kòm yon rezilta, ou ka montre lòt moun bonte Bondye, paske li te rele ou soti nan fènwa a nan bèl limyè li a. ● Deteronòm 14:2 Yo mete nou apa pou Seyè a, Bondye nou an, e li chwazi nou nan mitan tout nasyon ki sou latè pou yo vin richès pou li. ● Revelasyon 18:4 Lè sa a, mwen tande yon lòt vwa ki soti nan syèl la ki di: Soti nan li, pèp mwen an, pou nou pa patisipe nan peche li yo, pou nou pa resevwa okenn nan li.

fléau. Nou dwe konfòme nou ak lespri Kris la

 • Romans 12:2 Pa konfòme yo ak modèl monn sa a, men transfòme lè nou renouvle lespri nou. Lè sa a, w ap kapab teste ak apwouve ki sa volonte Bondye ye—

volonte li bon, plezi ak pafè.

 • Colossians 3:1-3 Piske nou te leve soti vivan nan lanmò ansanm ak Kris la, vize sa ki nan syèl la, kote Kris la chita sou bò dwat Bondye. Panse sèlman sou bagay ki nan syèl la, pa sou bagay ki sou tè a. Ansyen pwòp tèt ou peche ou a te mouri, epi nouvo lavi ou kenbe ak Kris la nan Bondye

(Jewova gade gwoup de moun pèp li chwazi a li rele pèp Izrayèl la ak tout lòt moun li rele nasyon yo nasyon yo)

Pa viv pou sa moun ap viv pou.

 • 1 Jan 2:15-16 Pa renmen lemonn, ni bagay ki sou latè. Si yon moun renmen lemonn, renmen Papa a pa nan li, paske tout sa ki nan monn nan (dezi lachè a ak dezi nan je yo ak awogans ki pwodui nan byen materyèl) pa soti nan Papa a, men li se. soti nan mond lan. Nou te fè nouvo grasa Kris la.

 • 2 Corinthians 5:17 Si yon moun nan Kris la, li se yon nouvo kreyati. gade, tout bagay vin nouvo.

 • Galatians 2:20 20 Ansyen tèt mwen an te kloure sou kwa ansanm ak Kris la. Se pa mwen k ap viv ankò, men Kris la ap viv nan mwen. Kidonk, m ap viv nan kò terès sa a lè m gen konfyans nan Pitit Bondye a, ki te renmen m e ki te bay tèt li pou mwen. Imite Kris

 • Ephesians 5:1 Se poutèt sa, se pou nou imite Bondye, tankou timoun byenneme yo. Mond lan pral rayi ou. ● Jan 15:18-19 Si lemonn rayi nou, sonje li rayi m' an premye. Mond lan ta renmen ou tankou youn nan pwòp li yo si ou fè pati li, men ou pa fè pati mond lan ankò. Mwen te chwazi ou soti nan mond lan, kidonk li rayi ou.

 • 1 Pyè 4:4 Natirèlman, ansyen zanmi ou yo sezi lè ou pa plonje ankò nan inondasyon an nan bagay sovaj ak destriksyon yo fè. Se konsa, yo kalomnye ou.

 • Matye 5:14-16 Ou se limyè ki sou latè, tankou yon vil sou tèt yon mòn ki pa ka kache. Pesonn pa limen yon lanp epi mete l anba yon panyen. Olye de sa, yo mete yon lanp sou yon kanpe, kote li bay tout moun nan kay la limyè. Menm jan an tou, kite bon zèv ou yo klere pou tout moun wè, pou tout moun ka fè lwanj ou nan syèl la.

Papa. Jewova

 

Tout pèp Izrayèl la pral sove

 1. Frè m' yo, mwen pa vle nou konnen mistè sa a, pou nou pa vante tèt nou: yon pati nan fè tèt di ankò pou pèp Izrayèl la, jiskaske tout moun ki pa jwif yo vin antre._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 2. Se konsa, tout pèp Izrayèl la pral sove, jan sa ekri: “Sovè a pral soti nan Siyon; Li pral retire mechanste nan men Jakòb. 27 Men alyans mwen te genyen avèk yo lè m ap retire peche yo.”…

Screenshot 2024-03-22 11.08.54 PM.png

 

 

 

 

 

Douz branch fanmi pèp Izrayèl la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pwochen vèsè sa yo se kèk ke ou pa t 'tande, ou dwe grefe nan pèp Izrayèl la yo dwe sove. Si ou te batize nan non Yeshua, ou te repanti, te resevwa Lespri Sen an epi w ap viv tankou Sovè w la te viv, ou otomatikman grefe nan pèp Izrayèl la; ou se yon jwif espirityèl. (Èske w te konnen Jezi se yon jwif)

Li reponn li: -Sèlman yo te voye m' bay mouton ki te pèdi pèp Izrayèl la. Matye 15:24

 

Gen 100 vèsè sou yo te grefe nan pèp Izrayèl la.

Non "pèp Izrayèl la" vle di "Moun ki lite ak Bondye." Pa fè efò ak Bondye nan sans opoze ak Bondye men pito nan sans sèvi ak ede Bondye. Se grasa douz pitit gason Izrayèl yo ke pwomès yo te ba li a, papa l Izarak, ak granpapa Abraram, te kòmanse pran rasin.Douz pitit Izrayèl yo se: Woubenn, Simeyon, Levi, Jida, Zabilon, Isaka, Dann, Gad, Asè, Neftali, Jozèf ak Benjamen.

.  

 

 • Deteronòm 4:8 Ki nasyon ki pi gwo, ki gen lòd ak jijman jis tankou tout lalwa mwen mete devan nou jòdi a?

 • Mak 1:15 Jezi di fanm lan: Se sèlman pou m' te voye m' al sekou mouton Bondye te pèdi yo, pèp Izrayèl la.

 • Galatian 3:27 Bondye di: 27 Paske, nou tout ki te resevwa batèm nan Kris la, nou abiye ak Kris la. 28      29 And if you belong to Christ, then ou

se desandans Abraram ak eritye dapre pwomès la.…

 • Ephesians 2:18-19 18 Paske, grasa li, nou tou de gen aksè a Papa a grasa yon sèl Lespri.

19 Se poutèt sa, nou pa etranje ak etranje ankò, men se parèy nou ye

Pèp Bondye a ak manm fanmi Bondye a;

 • 1Pyè 2:10 Nan tan lontan nou pa t 'yon pèp, men koulye a, nou se pèp Bondye a. tan lontan ou pa t 'gen pitye, men kounye a ou te resevwa mizèrikòd.

 • 1 Peter 2:9 Men, nou se yon jenerasyon chwazi, yon prètriz wayal, yon nasyon apa pou Bondye, pwòp pèp li a, pou nou ka fè lwanj Sila a ki te rele nou soti nan fènwa a nan limyè bèl bagay li a.

 • Efezyen 2:11 Se poutèt sa, sonje ke anvan sa, nou menm ki moun ki pa jwif (kretyen) nan kò a, nou menm ki te rele moun ki pa sikonsi grasa sikonsizyon an (sa yo rele sikonsizyon an), 12 sonje lè sa a nou te separe ak Kris la. alyene soti nan peyi Izrayèl la, ak etranje nan alyans pwomès la, san espwa ak san Bondye nan mond lan. 13 Men koulye a, nan Kris la, Jezi, ou menm ki te byen lwen, ou te pwoche bò kote san Kris la.... Ou se yon Sitwayen Izrayèl, ou oblije respekte tout enstriksyon ak lwa Jewova yo. Ou se yon jwif espirityèl.

 • Rom 11:23 Si yo pa pèsiste nan enkwayans, yo pral grefe yo, paske Bondye kapab grefe yo ankò.

 • Romans 2:28 28 Yon moun pa jwif paske li se yon sèl deyò, ni sikonsizyon sèlman deyò ak fizik. 29 Non, yon nonm se yon jwif paske li se yon sèl anndan, e sikonsizyon se yon bagay nan kè, pa Lespri Bondye a, pa dapre kòd ekri. Lwanj yon moun konsa pa soti nan men lèzòm, men nan men Bondye.

 • Women 11:25 25 Frè m' yo, mwen pa vle nou konnen mistè sa a, pou nou pa vante tèt nou: Pèp Izrayèl la vin fè tèt di toujou, jiskaske tout moun ki pa jwif yo vini. Pèp Izrayèl la pral sove, jan sa ekri: “Sovè a ap soti nan Siyon; Li pral retire mechanste nan men Jakòb. 27 Men alyans mwen te genyen avèk yo lè m'a wete peche yo." …

 • Revelations 21:12 12 Lavil la te gen yon gwo miray byen wo ak douz pòtay ki te ekri non douz branch fanmi pèp Izrayèl la, ak douz zanj bò pòtay yo.

 • Revelations 21:21 21 Douz pòtay yo te fèt ak bèl grenn pèl, yo chak te fèt ak yon sèl bèl grenn pèl. Lari lavil la te pi bon kalite lò, tankou si se te yon vè transparan.

Kòm ou jis li, gen sèlman 12 pòtay nan gwo vil la. Tout non pòtay yo se ebre, 12 pitit Izrayèl yo. Ou dwe grefe ann Izrayèl pou antre.

 • Lik 4:43 Men, Jezi reponn li: Mwen dwe anonse bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou, paske se pou sa yo te voye m'.

 • Peter 2:9 Men, nou pa konsa, paske nou se yon pèp chwazi. Nou se prèt wa yo, yon nasyon ki sen, byen pwòp Bondye. Kòm yon rezilta, ou ka montre lòt moun bonte Bondye, paske li te rele ou soti nan fènwa a nan bèl limyè li a. ● Deteronòm 14:2 Yo mete nou apa pou Seyè a, Bondye nou an, e li chwazi nou nan mitan tout nasyon ki sou latè pou yo vin richès pou li. ● Revelasyon 18:4 Lè sa a, mwen tande yon lòt vwa ki soti nan syèl la ki di: Soti nan li, pèp mwen an, pou nou pa patisipe nan peche li yo, pou nou pa resevwa okenn nan li.

fléau. Nou dwe konfòme nou ak lespri Kris la

 • Romans 12:2 Pa konfòme yo ak modèl monn sa a, men transfòme lè nou renouvle lespri nou. Lè sa a, w ap kapab teste ak apwouve ki sa volonte Bondye ye—

volonte li bon, plezi ak pafè.

 • Colossians 3:1-3 Piske nou te leve soti vivan nan lanmò ansanm ak Kris la, vize sa ki nan syèl la, kote Kris la chita sou bò dwat Bondye. Panse sèlman sou bagay ki nan syèl la, pa sou bagay ki sou tè a. Ansyen pwòp tèt ou peche ou a te mouri, epi nouvo lavi ou kenbe ak Kris la nan Bondye

(Jewova gade gwoup de moun pèp li chwazi a li rele pèp Izrayèl la ak tout lòt moun li rele nasyon yo nasyon yo)

Pa viv pou sa moun ap viv pou.

 • 1 Jan 2:15-16 Pa renmen lemonn, ni bagay ki sou latè. Si yon moun renmen lemonn, renmen Papa a pa nan li, paske tout sa ki nan monn nan (dezi lachè a ak dezi nan je yo ak awogans ki pwodui nan byen materyèl) pa soti nan Papa a, men li se. soti nan mond lan. Nou te fè nouvo grasa Kris la.

 • 2 Corinthians 5:17 Si yon moun nan Kris la, li se yon nouvo kreyati. gade, tout bagay vin nouvo.

 • Galatians 2:20 20 Ansyen tèt mwen an te kloure sou kwa ansanm ak Kris la. Se pa mwen k ap viv ankò, men Kris la ap viv nan mwen. Kidonk, m ap viv nan kò terès sa a lè m gen konfyans nan Pitit Bondye a, ki te renmen m e ki te bay tèt li pou mwen. Imite Kris

 • Ephesians 5:1 Se poutèt sa, se pou nou imite Bondye, tankou timoun byenneme yo. Mond lan pral rayi ou. ● Jan 15:18-19 Si lemonn rayi nou, sonje li rayi m' an premye. Mond lan ta renmen ou tankou youn nan pwòp li yo si ou fè pati li, men ou pa fè pati mond lan ankò. Mwen te chwazi ou soti nan mond lan, kidonk li rayi ou.

 • 1 Pyè 4:4 Natirèlman, ansyen zanmi ou yo sezi lè ou pa plonje ankò nan inondasyon an nan bagay sovaj ak destriksyon yo fè. Se konsa, yo kalomnye ou.

 • Matye 5:14-16 Ou se limyè ki sou latè, tankou yon vil sou tèt yon mòn ki pa ka kache. Pesonn pa limen yon lanp epi mete l anba yon panyen. Olye de sa, yo mete yon lanp sou yon kanpe, kote li bay tout moun nan kay la limyè. Menm jan an tou, kite bon zèv ou yo klere pou tout moun wè, pou tout moun ka fè lwanj ou nan syèl la.

Papa. Jewova

 

Tout pèp Izrayèl la pral sove

 1. Frè m' yo, mwen pa vle nou konnen mistè sa a, pou nou pa vante tèt nou: yon pati nan fè tèt di ankò pou pèp Izrayèl la, jiskaske tout moun ki pa jwif yo vin antre._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 2. Se konsa, tout pèp Izrayèl la pral sove, jan sa ekri: “Sovè a pral soti nan Siyon; Li pral retire mechanste nan men Jakòb. 27 Men alyans mwen te genyen avèk yo lè m ap retire peche yo.”…

These are the 12 tribes of Israel
One law for the Jew and Gentile stranger
bottom of page