top of page
What is repentance? it is a change of mind, that lead to a change of heart that leads to a change of action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repantans se kle nou kapab antre nan Wayòm li an, fason pou nou pirifye pou nou vin tankou li, ak fason li geri yon nasyon.

Pifò nan nou santi yo trè byen sou tèt nou, nou pa vle pèsonn lonje dwèt sou anyen ki fè nou santi nou alèz sou anyen, sitou sali. Si Pyè te vin nan legliz ou a epi li te bay menm mesaj li te bay la Pannkòt, pifò moun t ap akize l kòmkwa li jije l e li fè divizyon. Jewova te kòmande nou pou nou respekte kòmandman li yo ak kòmandman l yo. Poukisa ou pa fè sa? Pastè w pa vle w santi w koupab oswa blese santiman w. Si w pa janm egzamine kè w ak yon pwen pou w mande sa m dwe fè pou delivrans, alò ou pa t janm repanti vre.

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ _cc781905-5c de-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   Reader peye atansyon_cc781905-5cde-3195-cf58-bbd35-3195-cf58-bd-3195-cf58-5cde

4 Paske, ki jan moun ki abandone lafwa yo ka tounen vin repanti ankò? Yo te yon fwa nan limyè Bondye a; yo goute kado syèl la epi yo te resevwa pati Sentespri a; 5Avèk eksperyans, yo te konnen pawòl Bondye a bon, e yo te santi pouvwa laj k ap vini an. 6Apre sa, yo abandone lafwa yo! Li enposib pou fè yo tounen tounen vin jwenn Bondye ankò, paske yo ankò kloure Pitit Bondye a sou kwa epi ekspoze l 'nan piblik wont. Ebre 6:4

 

Mak 3:29 "Men moun ki pale mal sou Sentespri a pa janm jwenn padon, men li anba kondanasyon p'ap janm fini an "Li pa di ke yon moun ki "moun blasfem" (tan pase) Lespri Bondye a pa janm gen padon._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Nan yon lè, nou tout te blasfeme Lespri a paske nou tout te rayi Pawòl Bondye a... jiskaske nou te vin nan lafwa ak kòmanse grandi renmen Pawòl Bondye a. Ou wè diferans lan? Se moun ki angaje aktivman e kounye a nan dezobeyi Pawòl Bondye a, abityèlman, san swen oswa enkyetid, san lanmou pou Pawòl la, ki pa gen padon. Kidonk, si ou renmen Pawòl Bondye a, epi ou gen yon dezi pratike Pawòl Bondye a, Lè sa a, ou pa ap joure oswa meprize Lespri Bondye a ... paske se Lespri Bondye a ki se dezi a nan kè nou. ale dèyè Tora li a. Gen yon diferans ant kounye a pa repanti ak joure Lespri a oswa rayi Pawòl Bondye a .... moun sa a pa janm gen padon .... ak Lè sa a, moun ki blasfeme Lespri a ak repanti, ak renmen mache nan Tora li jis. jan Mesi nou an te anseye ak pratike...se li ki gen padon. 119

Ministè

 • Mark 1:14 Li di: "Lè a rive, e wayòm Bondye a pwoche. Repanti epi kwè nan levanjil la!”

 • Lik 3:8 Pwodui fwi dapre repantans. Epi pa kòmanse di nan tèt nou: Nou gen Abraram pou papa nou. Paske, m'ap di nou sa, Bondye ka fè pitit pou Abraram nan wòch sa yo. Si lwa Bondye yo te elimine, lè sa a ki jan ou ka repanti? Repanti de kisa?

 

“Repantans se yon kondisyon pou nou kwè. Kisa repantans ye? Siyifikasyon debaz li se" "chanje" oswa "vire." Yon fwa yon moun tande levanjil la epi li kondane ke fason li viv mal, li dwe chanje konpòtman li epi retounen nan Tora a. Jewova rele Tora enstriksyon li pou pitit li yo. Moun ka idantifye obeyisans ou nan swiv Tora a kòm yon konvèsyon nan Jidayis. Yo sanble bliye Sovè nou an se jwif ak sa li te di sou tout moun ki nan Kris la se youn? Si peche ap kraze Tora. Obeyisans ta dwe kenbe Tora.

 1. Pou lapenn; yon vle chanje; yon chanjman konplè nan panse.

 2. Chanje lide ou anvè peche, yon desizyon pou abandone peche epi obeyi Bondye. (peche se

transgresyon Lalwa); Pou vire toutotou; fè yon 180; Lè nou repanti, nou wè twa etap sa yo?

 1. Nou santi nou koupab de peche nou an, ki se transgresyon Tora a.

 2. Nou sispann pratike peche.

 3. Nou vire do bay peche epi nou te kòmanse mache ak Bondye.

Jan 3:8 "Nou menm ti sèpan, kilès ki te avèti nou pou nou kouri anba kòlè k'ap vini an?

Pwodui fwi ki merite repantans.

 • 1 Jan 2:15-16 Pa renmen lemonn, ni bagay ki sou latè. Si yon moun renmen lemonn, renmen Papa a pa nan li, paske tout sa ki nan monn nan (dezi lachè a ak dezi nan je yo ak awogans ki pwodui nan byen materyèl) pa soti nan Papa a, men li se. soti nan mond lan.

Repantans se pa sèlman yon santiman regrèt oswa remò, men se yon moun tèlman frape nan kè yon moun ke yon moun chèche netwaye batèm epi li kòmanse viv dapre prensip Bondye yo - dapre lalwa Bondye a. Remò san yon chanjman korespondan nan konduit se pa repantans! Fwi repantans yo se aksyon vizib - souvan yo rele "zèv" - ki montre ke yon moun chanje tout bon. Lè Jan Batis te preche repantans pou prepare chemen pou ministè Yeshua a, oditwa li yo te mande l kisa yo ta dwe fè pou yo repanti. Li reponn:

 • Luke 3:10-14 10 Abiye moun toutouni, nouri moun ki grangou, pa vòlè, pa sèvi ak otorite yon moun pou toupizi, pa bay manti, pa bay manti, pa bay manti, ak kontantman ak salè yon moun. ● Mak 1:15 Jezi di, "vini sou fòm yon kòmandman ijan: "Lè a rive vre, e wayòm Bondye a rive. Repanti, epi kwè nan levanjil la." Aksyon sa yo se obeyi lwa Bondye yo ak montre lanmou pou pwochen yon moun. ● Matye 19:17 Jezi te di: "Si ou vle antre nan lavi etènèl, kenbe kòmandman yo."

 • Jan 12:49-50 Paske, mwen pa t' pale poukont mwen. 50 Epi mwen konnen kòmandman l la se lavi etènèl. Se poutèt sa, sa m'ap di a, mwen di jan Papa a te di m' lan.

Pou w suiv enstriksyon Bondye yo, ou bezwen ale kote yo te mansyone premye nan Bib la. Swiv enstriksyon ekri Tora a, senk premye liv bib ou a, pa pastè w oswa nenpòt moun.

 • Sòm 146:2 M'ap fè lwanj Seyè a pandan tout tan m'ap viv la. M'ap chante lwanj pou Bondye mwen an pandan mwen genyen. 3 Pa mete konfyans yo nan chèf yo, nan moun ki mouri yo, nan ki pa gen delivrans. 4 Lespri li ale; li tounen sou tè a; Menm jou sa a, panse li peri.

 • Ezekyèl 22:26 "Prèt li yo (pastè) yo te fè lalwa mwen an vyole, yo derespekte bagay ki apa pou mwen yo; yo pa fè diferans ant sa ki sen ak sa ki pa bon, epi yo pa t anseye diferans ki genyen ant sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp. Yo kache je yo pou jou repo mwen yo, epi mwen pa respekte m nan mitan yo. 27 "Pwovenn li yo nan li yo, yo tankou chen mawon k'ap dechire bèt yo, yo fè san koule, yo detwi lavi yo pou yo ka jwenn pwofi ki malonèt.…

 • Matye 15:8 Moun sa yo fè lwanj mwen ak bouch yo, men kè yo lwen mwen. Yo adore m' pou gremesi; yo anseye kòm doktrin kòmandman lèzòm.'”

 • Matye 15:14 Kite yo, se avèg k'ap dirije avèg yo. Men, si avèg la mennen avèg la, tou de pral tonbe nan twou a.

 • 2 Corinthians 13:15 15 Teste tèt nou epi evalye tèt nou pou wè si nou nan lafwa e si nou viv antanke kwayan [ki angaje]. Egzamine tèt nou [pa mwen]! Oswa èske nou pa rekonèt sa sou tèt nou [pa yon eksperyans k ap kontinye] ke Yeshua nan nou—amwenske nou pa echwe tès la e yo rejte kòm fo?

bottom of page