top of page
only on the evideance of two wittness eternal death
For we all must appear before the judgement seat of Christ
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Knowing, therefore, the terror of the Lord, we persuade men; but we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences.
Chèz jijman Kris la

 

 • Women 14:10–12 di, “Paske nou tout pral kanpe devan fotèy jijman Bondye a. . .. Kidonk, nou chak va rann Bondye kont de tèt li.”

Anpil moun konfonn Jijman Gran Fotèy Blan an nan fen Milenè a ak Chèz Jijman Kris la, ki te fèt 1000 ane pi bonè nan Soupe Maryaj Ti Mouton an nan Syèl la. Chèz jijman Kris la se yon jijman totalman diferan kote moun ki sove yo, yo jije pa Yeshua epi yo jwenn rekonpans dapre travay yo.

 

 • Jan 3:36 Tout moun ki mete konfyans yo nan Pitit la gen lavi ki p'ap janm fini an. Moun ki pa obeyi Pitit la p'ap wè lavi, men kòlè Bondye rete sou li.

 • Hebrews 10:26-27 Paske, si nou kontinye fè espre peche apre nou fin resevwa konesans verite a, p'ap gen yon sakrifis ankò pou peche, men yon esperans pè jijman, ak yon kòlè dife ki pral boule advèsè yo. ● Women 6:23 - Paske salè peche a se lanmò; Men, kado Bondye a, se lavi ki p'ap janm fini an nan Jezi, Seyè nou an.

 

 

Soupe maryaj ti Mouton an (119 ministries.com)

 

 • Revelasyon 19:6 Lè sa a, mwen tande sa ki te sanble yon vwa yon gwo foul moun, tankou gwonde nan gwo dlo ak tankou bri loraj, ki t'ap rele byen fò: Alelouya! Paske, Seyè a, Bondye nou an, ki gen tout pouvwa a ap gouvènen. 7 Annou rejwi, fè kè nou kontan epi ba li glwa, paske maryaj ti Mouton an rive, e Lamarye li a pare tèt li; 8 Li te ba l pou l abiye ak twal fin blan, klere ak pi bon kalite”—paske twal fin blan an se aksyon ki jis nan sen yo.9 E zanj lan di m: “Ekri sa: Benediksyon pou moun ki envite nan maryaj la. manje ti Mouton an.” Apre sa, li di m ', "Sa yo se pawòl Bondye a vre."

 

 • Matye 25:1-13 - Lè sa a, Peyi Wa ki nan syèl la pral sanble ak dis jenn fi, ki te pran lanp yo, yo soti al kontre lemarye a.

 

 • Jan 14:3 - Si m' ale epi prepare yon plas pou nou, m'ap tounen ankò, m'ap resevwa nou nan tèt mwen. Konsa, kote mwen ye a, nou ka ye tou.

 

 • Jan 3:29 - Moun ki gen lamarye a, se lemarye a.

 

 • Revelasyon 3:20 - Gade, mwen kanpe bò pòt la, m'ap frape: si yon moun tande vwa mwen, epi li louvri pòt la, m'a antre nan li, m'a manje ansanm ak li, epi li avè m '.

 

Setyèm twonpèt: Wayòm nan te pwoklame

 • Revelasyon 11:15,18; 15 Lè sa a, setyèm zanj lan kònen klewon an: Te gen yon gwo vwa nan syèl la ki t'ap di: "Wayòm monn sa a tounen wayòm Jewova nou an ak Pitit li a, e li pral gouvènen pou tout tan!"

16 Vennkat ansyen ki te chita devan Jewova sou twòn yo tonbe fas atè e yo adore Jewova, 17 yo di: “Nou di w mèsi, O Jewova, Bondye Toupisan an, Sila a ki la, ki te la ak ki gen pou vini an, paske Ou te pran gwo pouvwa ou epi ou te gouvènen. 18 Nasyon yo te fache, e kòlè w te vini, ak tan pou mò yo pou yo jije yo, pou ou rekonpanse sèvitè w yo, pwofèt yo ak sen yo, ak tout moun ki gen krentif pou non w yo, piti kou gran. detwi moun ki detwi tè a.”

 

 • Revelasyon 10:7; Men, nan epòk vwa setyèm zanj lan, lè li pral kòmanse sonnen kònen klewon an, mistè Bondye a ta dwe fini, jan li te deklare sèvitè l yo, pwofèt yo.

 

Vini nan Pitit Gason Lòm nan

Vèsè kap vini yo ki eksplike ke moun ki mouri nan Kris la pral premye moun ki leve soti vivan, swiv pa moun ki vivan epi ki rete yo pral kenbe ansanm ak yo nan nyaj yo rankontre  Yeshua. Pwochen vèsè sa a di nou si nou nan premye rezirèksyon n ap parèt devan tribinal Kris la.

 

 • Matye 24:29 "Toutwit apre tribilasyon jou sa yo, solèy la pral fè nwa, e lalin lan p'ap bay limyè li; zetwal yo pral tonbe sot nan syèl la, ak pouvwa yo nan syèl la pral souke. 30 Lè sa a, siy Pitit Gason Lòm nan pral parèt nan syèl la, epi lè sa a tout tribi sou tè a pral nan lapenn, epi yo pral wè Pitit Gason Lòm nan ap vini sou nyaj yo nan syèl la avèk pouvwa ak anpil glwa. 31 Epi, li pral voye zanj li yo ak yon gwo son nan yon twonpèt, epi yo pral rasanble moun Bondye chwazi yo nan kat van yo, soti nan yon bout nan syèl la nan lòt la.

 

 • Thessalonians 4:15 15 Dapre pawòl Seyè a, n'ap fè nou konnen nou menm ki vivan ki rete jouk lè Jezi a vini, nou p'ap janm vin devan moun ki mouri yo? 16 Paske, Yeshua a li menm ap desann sot nan syèl la ak yon lòd byen fò, ak vwa yon arkanj, ak twonpèt Bondye a, e moun ki mouri nan Kris la pral premye moun ki leve. 17 Apre sa, nou menm ki vivan e ki rete yo pral pran ansanm ak yo nan nyaj yo pou rankontre Yeshua nan lè a. Se konsa, nou pral toujou avèk Yeshua a.

 • Matthew 10:28 28 Nou pa bezwen pè moun ki touye kò a, men ki pa ka touye nanm nan. Men, nou pito pè moun ki ka detwi nanm ak kò nan lanfè.

Se poutèt sa youn rekonfòte lòt ak pawòl sa yo.

 • 1 Korentyen 15:51-52, 51 Men, kite m revele nou yon bèl sekrè. Nou tout p ap mouri, men nou tout pral transfòme! 52 Li pral rive nan yon ti moman, nan yon bat je, lè dènye twonpèt la sonnen. Paske, lè twonpèt la sonnen, moun ki mouri yo pral leve vivan pou yo viv pou toutan. E nou menm k ap viv yo pral transfòme tou.

 • Revelasyon 20:4 Apre sa, mwen wè twòn, epi yo chita sou yo, epi yo te ba yo jijman. bèt, ni imaj li, ni pa t 'resevwa mak li sou fwon yo, oswa nan men yo; Yo te viv e yo te gouvènen ak Jezi pandan mil an. 5 Men, rès mò yo pa t 'viv ankò jouk mil ane yo te fini. Sa a se premye rezirèksyon an. 6 Benediksyon pou moun ki gen yon pati nan premye rezirèksyon an e ki sen: dezyèm lanmò a pa gen pouvwa sou sa yo, men yo pral prèt Bondye ak Kris la e yo pral gouvènen avèk li pandan mil ane.

2 Korentyen 5:10 di nou: “Nou tout dwe parèt devan jijman Jezi a, yon fason pou nou chak ka resevwa sa ki dwe nou pou sa ki fè pandan yo nan kò a, kit se byen oswa mal.” Nan kontèks, li klè ke tou de pasaj yo fè referans ak pèp Izrayèl la, pa moun ki pa kwayan. Se poutèt sa, chèz jijman Yeshua a enplike kwayan yo bay Yeshua yon kont sou lavi yo. Sa a se pa yon pwoblèm delivre. An rezime, "Benediksyon pou moun ki pèsevere anba eprèv la, paske lè li fin reziste eprèv la, l ap resevwa kouwòn lavi Bondye te pwomèt moun ki renmen l yo."

 • Revelasyon 22:14 Benediksyon pou moun ki fè kòmandman l' yo, pou yo ka gen dwa jwenn pyebwa ki bay lavi a, pou yo ka antre nan pòtay lavil la. ● Matye 21:21 Se pa tout moun k'ap di m': Mèt, Seyè, ki pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m 'ki nan syèl la. Benediksyon pou moun ki gen yon pati nan premye rezirèksyon an, se yon Bondye sen: dezyèm lanmò a pa gen pouvwa sou sa yo, men yo pral prèt Bondye ak Kris la, epi yo pral gouvènen avèk li pandan mil ane.

 • 1 Jan 5:27 Li ba li pouvwa pou jije, paske li se Pitit lòm nan. 28 Pa sezi wè sa, paske lè a ap rive kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa li 29 epi yo pral soti, moun ki te fè sa ki byen pou rezirèksyon lavi a, ak moun ki te fè sa ki mal pou rezirèksyon an. jijman...

 • Travay 16:30 Apre sa, li mennen yo deyò, li mande yo: “Mesye, kisa pou m fè pou m sove?” 31 Yo reponn li: “Kwè nan Jezikri a, epi n ap sove, nou menm ak fanmi nou.” 31 Se konsa, yo di. , “Kwè nan Jezi Mesi a, epi w ap sove, ou menm ak fanmi w.” 32 Apre sa, yo pale avè l' ak tout moun ki te lakay li, pawòl Jezi a. 33 Epi li pran yo menm lè nan mitan lannwit lan, li lave blese yo. Menm lè a, li menm ansanm ak tout fanmi l 'te batize. 34 Lè li fè yo antre lakay li, li ba yo manje. Li te kontan paske li te kwè nan Bondye ansanm ak tout moun lakay li.

 • Matye 19:15 Apre li fin mete men l' sou yo, li pati. 16 Menm lè sa a, yon nonm pwoche bò kote Jezi epi li mande l: “Mèt, ki bon bagay mwen dwe fè pou m jwenn lavi etènèl?” 17 "Poukisa n'ap mande m' sa ki bon?" Jezi reponn li: Gen yon sèl ki bon. Si ou vle antre nan lavi, kenbe kòmandman yo.

 • Acts 2:37 Lè pèp la tande sa, yo pran kè yo nan kè yo, yo mande Pyè ansanm ak lòt apot yo: Frè m' yo, kisa pou nou fè? 38 Pyè reponn: “Repanti epi batize nou chak nan non Jezikri pou nou padonnen peche nou yo, epi n ap resevwa don Sentespri a.…

 • Jan 3:3 Jezi reponn li: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt yon lòt fwa, li pa ka wè Peyi Wa ki nan Bondye.

 • Galatians 1:9 9 Menm jan nou te di anvan an, koulye a m'ap di ankò: Si yon moun ap anonse nou yon bon nouvèl ki kontrè ak moun nou te anbrase a, se pou l' tonbe anba madichon Bondye. 10 Èske m ap chèche apwobasyon lèzòm oswa Bondye? Oswa èske m ap fè efò pou m fè gason plezi?

Si m te toujou ap eseye fè moun plezi, mwen pa t ap sèvitè Yeshua. ● Mika 4:2 Anpil nasyon va vini, y'a di: "Ann moute sou mòn Seyè a ak nan kay Bondye Jakòb la, pou l' ka moutre nou chemen l' yo, pou nou ka mache nan chemen l' yo. "Paske lalwa pral soti nan Siyon, menm pawòl Seyè a soti nan lavil Jerizalèm.3 E li pral jije ant anpil pèp, li pran desizyon pou nasyon vanyan ki byen lwen yo. Lè sa a, yo pral mato epe yo nan chari ak frenn yo. kwòk koupe; Nasyon p ap leve nepe kont nasyon, epi yo p ap janm antrene pou lagè ankò.

 

Premye Rezirèksyon an ak Sen yo rèy 1000 ane sou tè a. Vèsè 4: Apre sa, mwen wè twòn, epi yo chita sou yo, e yo te ba yo jijman: epi mwen wè nanm moun ki te koupe tèt yo pou temwen Jezi a, ak pou pawòl Bondye a, epi ki pa t adore a. bèt (Antikristyanism), ni estati li, ni te resevwa mak li sou fwon yo, oswa nan men yo; epi yo te viv ak gouvènen ansanm ak Kris la mil ane.

 • Revelasyon 20:7 Lè mil ane yo fin pase, Satan pral lage nan prizon li a, 8 epi l'ap soti pou twonpe nasyon ki sou kat kwen latè yo, Gòg ak Magòg, pou l' rasanble yo. batay: kantite moun ki tankou sab lanmè a.9 Apre sa, yo moute sou lajè tè a, yo fè wonn kan Sen yo, epi

lavil la renmen anpil la: epi dife soti nan syèl la soti nan Bondye, li devore yo

Yon Nouvo Syèl ak yon Nouvo Latè

 • Revelasyon 21:1 Lè sa a, mwen wè yon nouvo syèl la ak yon nouvo tè a, paske premye syèl la ak premye tè a te disparèt, e pa t gen lanmè ankò. 2 Mwen wè lavil Sen an, nouvo Jerizalèm nan, ki t'ap desann sot nan syèl la nan men Bondye, ki te pare tankou yon lamarye bèl abiye pou mari l '. 3 Apre sa, mwen tande yon vwa byen fò ki soti nan twòn nan ki di: “Gade! Kote Bondye a rete nan mitan pèp la kounye a, epi li pral rete avèk yo. Yo pral pèp li a, e Bondye li menm ap avèk yo epi li pral Bondye yo. 4 L'ap siye tout dlo nan je yo. P'ap gen lanmò ankò, ni lapenn, ni rèl, ni doulè ankò, paske ansyen lòd la te pase.” 5 Moun ki te chita sou fòtèy la di: “Mwen fè tout bagay nouvo!” Lè sa a, li di: “Ekri sa a, paske pawòl sa yo diyite konfyans ak verite.” 6 Li di m ': “Li fèt. Mwen se Alfa a ak Omega a, Kòmansman ak Fen a. M'ap bay moun ki swaf dlo yo dlo gratis nan sous dlo ki bay lavi a. 7 Moun ki genyen viktwa yo pral eritye tout bagay sa yo, e mwen pral Bondye yo e yo pral mwen

timoun yo. 8 Men, moun ki lach yo, moun ki pa kwayan yo, moun ki mechan yo, ki ansasen yo, moun ki imoral yo, moun ki pratike maji yo, moun ki sèvi zidòl yo ak tout moun k ap bay manti, yo pral voye yo nan letan dife ki boule souf la. Sa a se dezyèm lanmò a."

 

Nouvo Jerizalèm nan, lamarye ti Mouton an

 • Revelasyon 21:9 Youn nan sèt zanj ki te gen sèt bòl plen ak sèt dènye kalamite yo pwoche bò kote m', li di m' konsa: Vini non, m'ap montre ou lamarye a, madanm ti Mouton an. Lespri Bondye a sou yon mòn gwo ak wo, epi li montre m lavil Sen an, Jerizalèm, k'ap desann soti nan syèl la soti nan Bondye. 11 Li te klere ak glwa Bondye a, e li te klere tankou yon bijou ki gen anpil valè, tankou yon jasp, klè tankou kristal. 12 Li te gen yon gwo miray byen wo ak douz pòtay, ak douz zanj bò pòtay yo. Sou pòtay yo te ekri non douz branch fanmi Izrayèl yo. 13 Te gen twa pòtay sou bò solèy leve, twa sou nò, twa sou sid ak twa sou lwès. 14 Miray vil la te gen douz fondasyon, e sou yo te gen non douz apot Ti Mouton an.15 Zanj ki t ap pale avè m nan te gen yon baton an lò pou mezire vil la, pòtay li yo ak miray li yo. 16 Lavil la te gen fòm yon kare, toutotan li te lajè. Li mezire lavil la ak baton an, li jwenn li te gen 12 000 stad longè, ak lajè ak wo menm jan li long. 17 Zanj lan mezire miray la ak mezi moun, e li te gen 144 koude epesè. 18 Miray la te fèt an jasp, e vil la te fèt an lò pi bon kalite tankou vè. 19 Fondasyon miray lavil yo te dekore ak tout kalite pyè koute chè. Premye fondasyon an se te jasp, dezyèm safi a, twazyèm agat la, katriyèm emwòd la, 20 senkyèm oniks la, sizyèm rubi a, setyèm krizolit la, uityèm beryl, nevyèm topaz, dizyèm turkwaz, onzyèm jasent la ak douzyèm lan. ametis. 21 Douz pòtay yo se te douz bèl grenn pèl, chak pòtay fèt ak yon sèl pèl. Gwo lari vil la te fèt an lò, tankou vè transparan. 22 Mwen pa t 'wè yon tanp nan lavil la, paske Seyè a, Bondye ki gen tout pouvwa a ak Lambare a tanp li a. 23 Vil la pa bezwen solèy lalin lan klere sou li, paske laglwa Bondye ba li limyè, e ti Mouton an se lanp li. 24 Nasyon yo pral mache nan limyè li a, e wa latè yo pral pote bèl pouvwa yo nan li. 25 Pa gen yon jou ki p'ap janm fèmen pòtay li yo, paske p'ap gen lannwit. 26 Laglwa ak onè nasyon yo pral antre ladan l. 27 Pa gen anyen ki enpwòpte p ap janm antre ladan l, ni nenpòt moun ki fè sa ki wont oswa ki twonpe, men sèlman moun ki gen non yo ekri nan liv lavi Mouton an.

bottom of page