top of page
Messianic teaching for Christian
The Sabbath and the Resurrection
 
image.png

And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read. Luk3 4:16

So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. ACTS 1
The mark of God Is the Sabbath

777 is found on the Sabbath

Genesis 2:1-3 

2 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. 2 And on the seventh day God finished the work that he had done, and he rested on the seventh day from all the work that he had done. 3 So God blessed the seventh day and made it holy because on it God rested from all the work that he had done in creation.

 

  There are three elements to a legal seal.

The name, His Title, His territory 

Exodus 20:8-11 God seal/sign

8 “Remember the Sabbath day by keeping it holy. 9 Six days you shall labor and do all your work, 10 but the seventh day is a sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. 11 For in six days the Lord he made (creator) heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

Its all about eating count the word eat

Se saba a mansyone 85 fwa nan zak sèlman
37 Vèsè Labib konsènan Saba, Nan Nt

Èske Nouvo Testaman an aboli jou repo a?

Jou repo sa a, Jezi di, fèt pou lèzòm ( Mak 2:27 ). Jezi reklame tèt li kòm 'Seyè jou repo a. ' Senyè sa a pa aboli jou repo a - paske poukisa Jezi ta aboli yon bagay sou li li reklame tèt li kòm yon chèf? – men olye de sa, Li ranfòse vitalite li pou lavi.

Jou repo ak rezirèksyon an

 

Pa gen okenn kote nan tout Bib la kote w ap jwenn nenpòt vèsè ki chanje Setyèm Jou Saba a nan Dimanch, poukisa li pa deranje w lè w ap adore nan yon lòt jou pase jou Bondye te mete apa pou Bondye a, epi sonje? Se katriyèm kòmandman an.

 

Pifò kretyen montre Women 14 kòm tèks prèv sou chanje jou Saba a, sepandan, ou pa pral jwenn mo Saba a ekri nan liv la.

Pa fè erè, Bondye ap pèmèt ou defye ak dezobeyi li. Li pral pèmèt ou swiv foul moun yo ak tradisyon yo nan moun. Li pral pèmèt ou fè peche. Men, li di tou gen yon jou kalkil k ap vini. Menm jan ou simen, se konsa ou pral rekòlte!

Li enteresan pou nou note ke gen yon sèl jou nan semèn nan ke Papa a bay yon non, saba a, setyèm jou a. Tout lòt jou yo se nimewo.

 

  • Ezekyèl 22:26 Prèt li yo (pastè ou yo) te fè lalwa mwen an mal, yo derespekte bagay ki apa pou mwen yo. yo pa t fè diferans ant sa ki apa pou Bondye ak sa ki profane, epi yo pa t anseye diferans ki genyen ant sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp; epi yo kache je yo pou jou repo m yo, epi mwen p ap derespekte pami yo. 27 Chèf li yo nan li yo tankou chen mawon k ap chire bèt yo, yo fè san koule, yo detwi lavi yo pou yo ka jwenn pwofi ki malonèt.…

  • Ezekyèl 20:12Epitou, mwen te ba yo jou repo mwen yo kòm yon siy ant mwen menm ak yo, pou yo ka konnen se mwen menm ki Seyè a, ki mete yo apa. Ki jan yon moun ka sanktifye san yo pa respekte jou repo a?

  • Egzòd 20:9 "Sonje jou repo a, pou w' mete l' apa pou Bondye. N'a travay sis jou, n'a fè tout travay nou, men setyèm jou a se jou repo Seyè a, Bondye nou an. Ou p'ap fè okenn travay ladan l', ni ou menm, ni pitit gason ou, ni pitit fi ou, ni domestik ou, ni domestik ou, ni bèt ou, ni etranje ki nan pòtay ou. Paske, nan sis jou, Seyè a fè syèl la, latè a, lanmè a ak tou sa ki ladan l', li pran repo sou setyèm jou a. Se poutèt sa, Jewova beni jou repo a e li mete l apa pou li.” ( Egzòd 20:8-11 ).

 

  • 1 Peter 1:15 15 Men, menm jan ak Bondye ki te rele nou an, se pou nou sen tou nan tout konpòtman nou. paske men sa ki ekri: "N'ap sen, paske mwen sen." ● Levitik 20:26 Konsa, se pou nou mete apa pou mwen, paske mwen menm, Seyè a, mwen sen. epi mwen mete ou apa nan mitan pèp yo pou yo vin pou mwen. “Jòdi a, Jewova te deklare w se pèp li a, (IZRAYÈL) yon byen ki gen anpil valè, jan li te pwomèt ou a, e pou w respekte tout kòmandman l yo. epi l ap mete w pi wo pase tout nasyon li te kreye yo, pou fè lwanj, renome, ak onè; e pou nou vin yon pèp konsakre pou Jewova, Bondye nou an, jan l te di l.” Disip yo te kenbe saba a 85 fwa nan liv Travay la.

 

  • Acts 20:6-7 Men, apre fèt Pen san ledven yo, nou pati kite Filip, senk jou apre sa, nou te jwenn lòt moun lavil Twoas, kote nou te rete sèt jou. Nan premye jou nan semèn nan, nou te reyini ansanm pou kase pen. Pòl te pale ak pèp la e, paske li te gen entansyon ale nan denmen, li te kontinye pale jiska minwi. Vèsè 7 di, nan lang angle a, ke apot yo te reyini nan premye jou nan semèn nan, kidonk, sa vle di anpil moun saba a se kounye a nan premye jou nan semèn nan.

 

Piske vèsè sa a yo itilize pou defann dimanch kòm nouvo jou repo a, ann gade vèsè grèk la, kote vèsè 7 la di "premye jou nan semèn nan". Grek la di, aktyèlman... mia ton sabaton Mo grèk mia vle di "yon sèl," pa "premye" ... se mo grèk 'protos' ki vle di "premye," ki pa prezan nan tèks la.

Nou pa ka fè li di yon bagay ke li pa fè sa... Li aktyèlman tradui kòm "yonn nan jou repo yo". Pliryèl. Pa "Premye jou nan semèn nan". Sengilye." Sa a se yon gwo erè tradiksyon ki te ouvètman aksepte kòm verite pandan ane yo.

Legliz modèn lan rekonèt jou rezirèksyon Yeshua a kòm dimanch. Ann vrèman wè ki jou Yeshua te resisite.

 

  • Matye 20:40 Paske, menm jan Jonas te pase twa jou ak twa nwit nan vant gwo pwason an, se konsa Moun Bondye voye nan lachè a pral pase twa jou ak twa nwit nan kè latè.

  • Jan 11:9 Jezi reponn li: Eske lajounen pa gen douz èdtan? Si yon moun mache lajounen, li p'ap bite, paske li wè nan limyè monn sa a.10 Men, si yon moun mache nan mitan lannwit, l'ap bite, paske li pa gen limyè." … Men yon bagay pou nou medite. Ki jan ou ka jwenn 3 jou ak 3 nwit oswa 72 èdtan soti nan Vandredi Sen rive nan yon rezirèksyon dimanch maten? Si ou fè matematik la, li ta leve soti vivan nan Lendi. Lojik legliz modèn lan pou chanje Samdi Saba a pou Dimanch pa kenbe verite kòm sèvis Rezirèksyon yo ta dwe fèt lendi apremidi.

 

Bondye te bay setyèm jou a sèlman

yon non, tout rès jou yo te konte. Si w gade byen w ap wè yo ap pale sou manje ak resevwa yon moun ki fèb nan lafwa, men se pa pou diskite sou bagay dout. Gen omwen 10 fwa li mansyone manje. Kontèks la a se jèn, vèsè a ap di yo li pa gen pwoblèm ki jou ou te chwazi fè jèn. Yeshua di lè nou fè jèn, pa si ou fè jèn.

  • Romans 14:5 Yon moun bay yon jou pase lòt. yon lòt estime chak jou sanble. Se pou chak moun konplètman konvenki nan pwòp tèt li.

  • Matye 6:16-18 "Epi lè n'ap fè jèn, pa gade tankou ipokrit yo, paske yo defòme figi yo pou lòt moun ka wè jèn yo. Sa m'ap di nou la a, se vre wi: yo resevwa rekonpans yo. Men, lè w fè jèn, vide lwil sou tèt ou epi lave figi ou, pou lòt moun pa ka wè jèn ou, men Papa w ki an kachèt. E Papa nou ki wè an kachèt ap rekonpanse nou."

  • Sòm 35:13-14 “Mwen te mete rad sak sou mwen. Mwen te aflije tèt mwen ak jèn; Mwen te priye ak tèt bese sou pwatrin mwen. Mwen te pase tankou si m te lapenn pou zanmi m oswa frè m; tankou yon moun k'ap plenn manman l', mwen bese tèt mwen nan lapenn."

bottom of page